Het Griekse Hooggerechtshof (www.areiospagos.gr)
Griekenland -

Voorzitster Grieks Hooggerechtshof aan Europese collega’s: draag bij tot eerbare oplossing

De Voorzitster van het Griekse Hooggerechtshof, Vasiliki Thanou-Christofilou, richt een brief aan al haar collega's in alle EU-lidstaten. Zij herinnert hen aan de Griekse godin Europa en verzoekt haar collega's hun invloed aan te wenden om een eerbare oplossing te vinden. Die moet Griekenland houden waar het thuishoort: in Europa.

vrijdag 10 juli 2015 09:44
Spread the love

DRINGEND 

Hof van Cassatie 

Kabinet van de Voorzitter

Athene, 9 juli 2015

Aan de Voorzitter

Geachte Voorzitter, 

Gezien de kritieke situatie van ons Land
en gezien de grote meningsverschillen die de politici van andere lidstaten van
de eurozone proberen door te schuiven naar hun eigen bevolking, voel ik mij
verplicht mijn collega’s in andere staten van de eurozone te informeren, in
mijn hoedanigheid van Voorzitter van het Hooggerechtshof, over de positie van
het Griekse volk en zijn toestand, op een objectieve, onpartijdige en eerlijke
wijze, zoals dat van mijn juridische status vereist is.

De grote meerderheid van het Griekse volk wenst niet dat Griekenland vertrekt uit de eurozone, maar wil er integendeel volwaardig lid van blijven. De vraag van
het referendum was niet het vertrek uit
de eurozone
, zoals een deel van de vertegenwoordigers van de Europese
Instellingen en ook bepaalde Europese politici hebben beweerd op een incorrecte
manier.  Integendeel, de vraag was
duidelijk de goedkeuring of afkeuring van het voorstel van de Instellingen voor
nieuwe strenge besparingsmaatregelen zonder herschikking van de
Griekse schuld. Wel, het Griekse volk heeft voor 61,3 procent NEEN gestemd. De Hellenen proberen niet
de Griekse staatsschuld te ontlopen, ook al zijn ze daar in geen geval zelf
verantwoordelijk voor. Zij (deze schuld) is enerzijds te wijten aan een
slecht beheer van de openbare middelen door de regeringen, anderzijds door een
verkeerde economische politiek, die de voorbije vijf jaar werd toegepast van de
memoranda die door de trojka werden opgelegd, en die vruchteloos zijn gebleken,
vermits ze hebben geleid tot een nog diepere recessie, tot werkloosheid en tot
verarming van een groot deel van de Griekse bevolking.

De Grieken willen geen oplossing die in het nadeel is van de volkeren van
andere naties-lidstaten van de eurozone, zoals bepaalde Europese politici dit foutief voorstellen om zich sympathiek voor te doen bij hun
eigen kiezers. Ze verwachten eerder van hun Europese partners dat ze zich
akkoord verklaren met de Griekse regering over de herstructurering van de
Griekse schuld, op een manier die terug economische ontwikkeling zal brengen en
de werkloosheid zal verminderen. Zij verwachten van hun Europese partners dat
ze niet alleen financiële aantallen en cijfers in overweging nemen, maar ook de
morele waarden, die achter het idee van de Europese Unie staan.
Europa kreeg zijn naam van de dochter van
de koning der Pheniciërs, waar Zeus verliefd op was geworden en die hij
ontvoerde op zijn  rug, nadat hij
zich in een witte stier had veranderd. Hij droeg haar naar het eiland Kreta,
waar ze samen leefden en drie kinderen hadden, waarvan één koning Minos van
Knossos was. Europa werd aanbeden in Kreta en in meerdere delen van Griekenland, waar ze een godin was in
de derde, de tweede en de eerste eeuw voor Christus. Geldstukken droegen toen
aan de ene kant als embleem de God Zeus en aan de andere kant Europa gezeten op
de stier.
Het huidige muntstuk van
twee euro draagt diezelfde figuur. Iedereen moet dus goed begrijpen dat
Griekenland Europa is.
Al onze Europese partners moeten begrijpen dat het
land waar de Republiek, de filosofie en de Europese cultuur ontstaan zijn, het
land dat een dominante geopolitieke positie heeft voor de veiligheid van het
gehele Europese continent, niet kan worden verplicht om de eurozone te
verlaten. De eerste minister heeft tegenover het Europees Parlement de mening
van het Griekse volk herhaald dat zij in de eurozone wenst te blijven. Deze
stelling werd overgenomen door nagenoeg al de leiders van de andere
politieke partijen, tijdens een samenkomst die werd voorgezeten door de
President van de Republiek.

De Grieken verwachten een rechtmatig
akkoord te bereiken, uiteraard zonder schade te berokkenen aan de volkeren van
de andere Lidstaten van de eurozone. De Griekse regering heeft een grote
historische verantwoordelijkheid om over de toekomst van Griekenland te
beslissen. De Europese partners hebben dezelfde grote historische
verantwoordelijkheid om te beslissen over de toekomst van de eurozone.

Ik ben overtuigd, Mijnheer de Voorzitter,
dat u, gezien uw statuut, een verhoogd gevoel van Rechtvaardigheid hebt en dat
u het standpunt deelt dat voortvloeit uit het algemene rechtsprincipe dat, hoewel uitleners het recht hebben te eisen dat hun eisen uitgevoerd worden, zij evenzeer de plicht hebben om de persoon en de waardigheid van de
schuldenaar te respecteren en de terugbetaling van de schuld te
vergemakkelijken en dat zij niet het recht hebben om, omwille van economische en politieke
redenen, zijn vernietiging te zoeken.

Ik verzoek u daarom om de rechters van uw
Hof in te lichten en, omwille van uw ambt, uw invloed aan te wenden om, op de
manier die u de beste acht, bij te dragen tot een eerbare oplossing aan het
Griekse probleem dat tegelijk een Europese kwestie is. 

Hartelijk, 

Vasiliki Thanos-Christofilou

Voorzitster van het Hooggerechtshof

Dit is de vertaling van de Franse versie van de brief op de website van het Griekse Hooggerechtshof door Lode Vanoost.  Hieronder in bijlage het Griekse origineel, de Franse en de Engelse vertaling. De vetgedrukte zinnen in de Franse tekst werden overgenomen in de vertaling.

take down
the paywall
steun ons nu!