Naima Charkaoui en Bambi Ceuppens als racisme-experts tijdens het plenaire debat. Moderator: Bleri Lleshi (Foto: Nadia El Khannoussi)
#DailyRacism

#DailyRacism: tien manieren om racisme aan te pakken

Het platform #DailyRacism heeft sinds zijn oprichting enkele maanden geleden honderden mensen bevraagd naar hun aanbevelingen/tips om racisme en discriminatie aan te pakken. Het resultaat van die bevraging zijn tien aanbevelingen aan de overheid om het probleem van discriminatie en racisme aan te pakken.

woensdag 17 juni 2015 00:38
Spread the love

#DailyRacism
heeft ongeveer honderdvijftig mensen gevraagd hun top 3 aanbevelingen via e-mail
te bezorgen. Op 29 april werd in de Beursschouwburg te Brussel een
plenum georganiseerd waar meer dan tweehonderd mensen aan deelnamen. Ook daar
werden in verschillende werkgroepen aanbevelingen geformuleerd.

Deze
aanbevelingen werden vervolgens getoetst door experts zoals Naima
Charkoui (ex-directrice Minderhedenforum) en Bambi Ceuppens
(onderzoekster).
De
initiatiefnemers van het platform #DailyRacism hebben hieruit de volgende
tien aanbevelingen geselecteerd:

 1. Tijdelijke
  quota zijn dringend gezien de ondervertegenwoordiging van mensen met
  een migratieachtergrond in verschillende domeinen zoals politiek,
  ambtenarij, media,… De verschillende overheden en staatsstructuren
  scoren slecht. De media is nog steeds een overwegend blank bastion.
  Streefcijfers en goodwill van de werkgevers hebben onvoldoende
  positieve resultaten opgeleverd. Daarom quota op verschillende
  domeinen en niveaus. Bijvoorbeeld wat media betreft: quota’s voor
  makers, gastsprekers en ook op niveau van eindredacties en bestuur
  (en niet enkel voor thema’s die met discriminatie of racisme te
  maken hebben).
 2. Praktijktests
  die proactief en systematisch zijn. Praktijktesten in alle sectoren
  en instituties. Praktijktesten moeten rechtsgeldig zijn en als
  juridisch bewijsstuk kunnen ingezet worden bij klacht.
 3. Degelijke
  sociale inspectie voor racisme, zoals sociale inspectie voor
  voedselcontrole bijvoorbeeld. Racismeprocedure bij klachten aanpassen
  ter bescherming van de slachtoffers.
 4. Een
  duidelijke en strengere anti-discriminatiewetgeving die werkelijk
  wordt toegepast en ook aandacht voor bewustmaking omtrent
  strafbaarheid en consequenties van discriminerend gedrag.
 5. De
  geschiedenis van racisme en kolonisatie bespreekbaar maken binnen het
  onderwijs. Dit moet deel uitmaken van de leerplannen en niet louter
  worden overgelaten aan de vrijwillige keuze van leerkrachten.
 6. Lerarenopleiding
  dient herzien te worden. Er is weinig aandacht voor het thema
  diversiteit en de studenten worden onvoldoende voorbereid om les te
  geven in een diverse samenleving. Leerkrachten zijn vaak weinig
  bewust van institutioneel racisme en moeten dus dringend ondersteund
  worden, gezien het hoge aantal getuigenissen over racisme binnen het
  onderwijs.
 7. Rekening
  houdend met de structurele ongelijkheid en het watervalsysteem binnen
  het Belgisch onderwijssysteem en de gevolgen hiervan voor leerlingen
  met een migratieachtergrond, vragen we dat er een onafhankelijk
  aangesteld persoon deelneemt aan de klassenraden zodat willekeur
  tegengegaan wordt. De onafhankelijke persoon neemt ook notities
  tijdens de klassenraden, zodat deze indien nodig betwist kunnen
  worden. Dit achten we belangrijk om ook een switch bij de
  leerkrachten zelf te zien op langere termijn. Dit is mogelijk indien
  leerkrachten bewust worden van de bestaande uitsluitingsmechanismen
  binnen het onderwijs.
 8. Een
  laagdrempelig meldpunt (0800) oprichten specifiek voor racisme en
  discriminatie waar (vooral jonge) slachtoffers terechtkomen niet
  alleen om een klacht in te dienen, maar ook om advies te vragen in
  geval van racisme of discriminatie. Het is belangrijk om een
  instantie te hebben die laagdrempelig is en de klachten over racisme
  en discriminatie au serieux neemt. Er is ook nood aan nationale
  registratie van alle gevallen van racisme en discriminatie per stad,
  zodat deze in kaart kunnen worden gebracht voor toekomstige acties.
 9. Een
  breed ondersteunde website met tips and tricks die slachtoffers van
  discriminatie helpt om zich te wapenen en om om te gaan met
  racisme en discriminatie. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met
  racistische aanvallen.
 10. Een dekolonisatie en anti-racisme instantie om de wortels van het
  koloniaal gedachtegoed te traceren en uit domeinen zoals onderwijs
  eruit te halen.

Het
platform #DailyRacism brengt in het najaar 2015 een pdf-boekje uit waarin
zoveel mogelijk getuigenissen van racisme en discriminatie zullen
verzameld worden, maar ook de tientallen aanbevelingen en tips van de
burgers om racisme te bestrijden.

Na
het succes van het plenum in Brussel zal #DailyRacism in het najaar
nog plenums organiseren in andere steden als Antwerpen, Gent en Genk.
Op die manier wil #DailyRacism het debat over racisme blijven voeren
en politici, beleidsmakers, werkgevers en andere bevoegde instanties
tot actie aanzetten.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!