Bénédicte Frankinet (midden)

België houdt zich op de vlakte met zwakke toespraak op de herzieningsconferentie over kernwapens

De toespraak van Bénédicte Frankinet, de permanente vertegenwoordigster van België bij de VN, op de herzieningsconferentie van het non-proliferatieverdrag (NPT) bevatte weinig verrassingen. Een gemiste kans, een gebrek aan durf en aan duidelijkheid.

woensdag 29 april 2015 01:04
Spread the love

Ons land toont zich tevreden met de vooruitgang die is geboekt bij het
uitvoeren van het NEW START verdrag (de reductie van de strategische
kernwapens) tussen de VS en Rusland. Maar, aldus Frankinet, dat is niet
genoeg. Er moeten verdere reducties komen van alle types van kernwapens.
België moedigt beide landen aan om in een volgende onderhandelingsronde
ook de niet-strategische wapens op te nemen. Dit is een indirecte
verwijzing naar de kernbommen die in Kleine Brogel liggen. Tot daar
klinkt het veelbelovend.

Warm en koud

Maar, zo vervolgt ze, geen enkele kernwapenstaat zal zijn
kernwapenarsenaal elimineren zonder duidelijke garanties. De eliminatie
van deze wapens vraagt daarom een onderhandelingskader dat leidt tot
verifieerbare en onomkeerbare reducties. Volledige nucleaire ontwapening
zal alleen maar kunnen wanneer kernwapenstaten niet langer de behoefte
voelen om ze te bezitten. Dat komt neer op het kopiëren van het
standpunt van de NAVO dat ook warm en koud blaast: ja voor een wereld
zonder kernwapens, maar zolang anderen staten ze bezitten blijft het
bondgenootschap noodgedwongen vasthouden aan een mix van conventionele
en nucleaire afschrikking.

Geen woord over de modernisering van de kernbommen in België

Het Belgische standpunt is ontgoochelend. Geen enkele kritische
bedenking over het feit dat het Pentagon de Amerikaanse kernbommen in
Europa (waaronder België) zal moderniseren in een miljarden dollars
kostend Life Extension Program (LEP). Dat maakt deze wapens niet alleen
gemakkelijker inzetbaar, maar het verlengt bovendien hun levensduur met
enkele tientallen jaren. Dat betekent dat de VS in de komende jaren
alvast niet van plan zijn deze wapens te ontmantelen. En dat is
duidelijk niet in overeenstemming met artikel 6 van het NPT.

Toch zegt ons land gefrustreerd te zijn over de trage vooruitgang om
de doelstellingen van artikel 6 te vervullen. Ter verduidelijking:
artikel 6 verbindt alle lidstaten ertoe – ter goeder trouw – te
onderhandelen over effectieve maatregelen met betrekking tot een
vroegtijdige beëindiging van de kernwapenwedloop en tot kernontwapening.
Lidstaten gaan ook akkoord met het nastreven van een verdrag over
algemene en volledige nucleaire ontwapening onder strikte en
doeltreffende internationale controle.

Geen pleidooi voor verdrag dat kernwapens verbiedt

In haar toespraak pleegt de permanente vertegenwoordigster
lippendienst aan het NPT zonder concrete voorstellen of vragen. Ons land
mist ook deze keer de kans om zich aan te sluiten bij een groeiende
groep van landen die oproept voor onderhandelingen die moeten leiden tot
een verdrag dat een verbod instelt op nucleaire wapens, net zoals dat
ook het geval is voor chemische en biologische wapens.

België overtreedt het NPT

België had ook een pleidooi kunnen houden voor de ontmanteling van de
kernwapens op eigen grondgebied en daarbij kunnen verklaren dat we ons
zo in regel stellen met het NPT. Het feit dat Belgische vliegtuigen de
B-61 kernbommen moeten transporten en in oorlogstijd zelfs
verantwoordelijk zijn voor het afwerpen ervan, is immers een duidelijke
overtreding van art 2 van het NPT. Dat stelt dat elke
niet-kernwapenstaat er zicht toe verbindt om geen kernwapens van om het
even welke leverancier te ontvangen of er de controle over te krijgen
direct of indirect (wat dus het geval is als Belgische vliegtuigen de
nucleaire taken opnemen van de NAVO in oorlogstijd). 

De tekst van de toespraak van de Belgische permanente
vertegenwoordigster bij de VN op de negende herzieningsconferentie van
eht non-proliferatieverdrag vind je hier (eng) en hier (fr).

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!