Zuhal Demir, de vakbonden en de RVA: foute cijfers in komkommertijd

Zuhal Demir, de vakbonden en de RVA: foute cijfers in komkommertijd

De RVA moet nog meer dan 290 miljoen euro stempelgeld terugvorderen dat foutief gestort is. Zuhal Demir (N-VA) stapte met die cijfers naar de krant Het Laatse Nieuws en verbindt daar meteen één van haar stokpaardjes aan. Het is allemaal de schuld van de vakbonden en als het van Demir afhangt mogen die de werkloosheidsuitkeringen niet langer uitbetalen.

donderdag 16 april 2015 13:19
Spread the love
Eerst iets over die cijfers. Die 290 miljoen is een beetje
misleidend. Dat is het totale gecumuleerde bedrag dat nog open staat. Het blijkt
immers niet altijd eenvoudig om die bedragen terug te vorderen. “Vaak
zitten we met afbetalingsplannen over verschillende jaren”, zegt de
RVA in Het Laatste Nieuws.

Beter is te kijken naar de nieuwe schuldvorderingen die er elk
jaar bijkomen. Die bedragen stijgen inderdaad volgens het jaarverslag van 2014. In 2011 ging het om
92,5 miljoen euro. In 2014 was dat bijna 137 miljoen euro.

Maar zelfs met dat laatste cijfer moeten we voorzichtig zijn. Soms
gaat het om een administratieve rechtzetting. Een werkloze kan
bijvoorbeeld met terugwerkende kracht arbeidsongeschikt worden
verklaard of een niet-cumuleerbaar pensioen krijgen. Het ziekenfonds
of de pensioendienst wisselen die bedragen dan uit met de RVA. In het totale bedrag van 290 miljoen zit ook de fraude bij dienstenchequebedrijven.

Als we enkel het bedrag nemen dat uitkeringsgerechtigden schuldig
zijn aan de RVA komen we aan bijna 88 miljoen euro in 2014. In 2011 was dat
64 miljoen euro en in 2013 81,5 miljoen. Die stijging kan grotendeels toegeschreven worden
aan de strengere controles. Als we 2010 als referentiejaar nemen, is er zelfs sprake van stabiliteit. Het aantal schuldvorderingen ten aanzien van uitkeringsgerechtigden bedroeg toen 78,5 miljoen euro.

In de woorden van de RVA zelf: “Die stijging is vooral te wijten
aan de betere doelgroepbepaling en aan de stijging van het aantal
controles op de dienstenchequeondernemingen. Ze kan ook worden
verklaard door meer controle op de verblijfs- en gezinssituaties,
door een meer systematische kruising van het bestand van de debiteuren
en het rijksregister van de natuurlijke personen en door gerichtere
controles.”

Bovendien lijkt de echte cumulatiefraude bijna uitgeroeid. Bij dat soort fraude cumuleert iemand een uitkering met een inkomen. Door preventieve controles is het terug te vorderen bedrag bij loontrekkenden gedaald tot 1,03 miljoen euro in 2014. Zelfstandigen zondigen met 7,3 miljoen euro wel nog relatief veel.

Mega-instelling

Zuhal Demir schuift
één oplossing naar voor. Ontneem de vakbonden het recht om de
uitkeringen uit te betalen en stop uitbetaling en controle samen in
één instelling. Om de vakbonden bij deze discussie te betrekken,
moet Demir wel een aantal elementen wegmoffelen.

Ten eerste betalen
de vakbonden en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen slechts de
uitkeringen uit na goedkeuring van de RVA. Op zich zal er dus niets
veranderen als de RVA ook de uitkeringen zelf zou uitbetalen.

Bovendien is de RVA wel verantwoordelijk voor het terugvorderen.
Maar vaak slaagt de RVA daar niet in door een gebrek aan
bevoegdheden. In dat geval doet de RVA een beroep op de Administratie
van de niet-fiscale invordering van de Federale Overheidsdienst
Financiën.

Demir wil dus een
mega-instelling creëren die zowel uitbetaalt, controleert, straft en
geld terugeist. Haar ultieme motivatie is natuurlijk de invloed van de
vakbonden inperken. De afgelopen maanden werd nog maar eens duidelijk
dat de vakbonden flink kunnen dwarsliggen bij pogingen om de
welvaartsstaat af te bouwen. Het is een discussie die met de
regelmaat van de klok terugkeert. Elf maanden geleden liet Siegfried
Bracke nog weten dat ‘werklozen de vakbondskas spijzen’.

Dat leidde toen tot
verschillende factchecks die de N-VA’er ongelijk gaven. Ten eerste
zijn de vakbonden nu al de helft goedkoper dan de overheidsinstelling
de Hulpkas. Bij het ACV bijvoorbeeld bedraagt de administratiekost
16,36 euro per dossier. Bij de Hulpkas is dat 29,17 euro per dossier.

Bovendien verliezen
de vakbonden geld aan die uitbetaling. “Over het algemeen eindigen
de bonden de laatste jaren altijd in de min”, liet de RVA toen weten als
antwoord op Bracke.

Het ACV bijvoorbeeld
boekte in 2011 liefst 17,6 miljoen euro verlies omdat de vakbond in
dat jaar een volledig nieuw informaticasysteem installeerde.

Conclusie: dit is
een opgewarmde discussie opgespaard voor de nieuwsluwe paasvakantie
(het jaarverslag van de RVA werd vorige maand al gepubliceerd) op
basis van onvolledige cijfers en informatie.

Update:

Ondertussen reageerden de vakbonden op het voorstel van Demir. “De uitbetalingsinstellingen van de vakbonden doen veel meer dan louter uitbetalen”, klinkt het in een gezamenlijk persbericht van de drie vakbonden.

“Want naast de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen, informeren,
begeleiden en
staan wij waar nodig werkzoekenden bij met rechtshulp. Wat met de zeer
complexe regelgeving, bijv. de degressiviteit, steeds vaker nodig is.
Het is belangrijk dat werknemers die werkloos worden hiervoor in hun
onmiddellijke omgeving terecht kunnen (in hun
gemeente of op het werk in geval van tijdelijke werkloosheid) en snel
en deskundig geholpen worden en indien nodig bijstand krijgen. Dit
behoort tot de fundamentele en historische dienstverlening van de
vakbond.”

take down
the paywall
steun ons nu!