De niet eindigende saga van De Wever

zondag 5 april 2015 12:00
Spread the love

Bart De Wever zal, als het parket een strafonderzoek instelt naar al
of niet vermeend racistische uitspraken, stoppen met politiek als er een
veroordeling volgt. Hiermee legt hij z’n politieke lot in handen van het
gerecht.

Het betreft twee aanklachten:

Klacht tegen de Wever
bij het Antwerps Parket en de
Klacht bij de Human Rights Verenigde Naties
.


De context werd door De Wever opgezet om anti-‘Berber’ statements te
kunnen maken

 
Zaak is ook dat het anti- ‘Berber’ stigma niet uit z’n context gerukt
wordt, zoals men nog als eens gemakkelijk stelt maar dat de context juist
werd opgebouwd om de Berbers te stigmatiseren, en er telkens op terug te
komen, en het met vermeende cijfers en ‘de waarheid’ te onderbouwen. Een
etnisch culturele groep culpabiliseren is racisme en daar maakt de Wever
zich schuldig aan.
 
De Wever is geen racist,
dat mag men nog aannemen, maar doet wel racistische uitspraken. De Wever
is bekommerd voor de gemeenschappen die hij vernoemt, zo zegt hij maar hij
valt ze continue verder aan, kwetst ze en ontneemt ze de ruimte om zich
thuis te voelen en zich te ontwikkelen. Hij  maakt het op deze wijze
onmogelijk voor de bevolking, ook het ‘eigen volk’, om tot de acceptatie
te komen van alle inwoners van zijn stad en van België, en tot vreedzaam
samenleven.
 
Klokslag twaalf voor De Wever: het
misbruik van de boekvoorstelling van Bilal Benyaich

 
Zonder daarom gevraagd te zijn richt de Wever op de boekvoorstelling van
Bilal Benyaich op 21/03/2015 z’n pijlen op de migranten, de migratiewerking en haar
pleitbezorgers. De Witte en Van Bellingen beseffen nog niet goed wat er
aan de hand is en geven applaus, maar worden meteen teruggefloten in
Terzake van 23/03/2015 waar Annelies Beck vraagt “Welke bevolkingsgroepen” met daarna de
vermelding van Noord-Afrikanen, Marokkanen en ‘Berbers’ als zijnde
bevolkingsgroepen die meer dan andere (migratiegroepen) misdrijvig zijn,
in de gevangenis zitten, (niet omzien naar hun kinderen, hun partners
slaan .. zoals gezegd na de boekvoorstelling), gevoelig zijn voor salafisme, radicalisering en de Syriëstrijd,
niet georganiseerd zijn als moslims en wantrouwig staan tegenover de
overheid. Dat zijn feiten, dat is de waarheid en dat mag eens gezegd
worden, aldus De Wever, voor de zoveelste maal zonder tegenspraak of
debat.

Alle archetypische gedachten en vermeend onderzoek worden voor de
zoveelste keer in stelling gebracht om een bevolkingsgroep op
etnisch/culturele gronden te criminaliseren, te denigreren, te
culpabiliseren  zonder na te gaan of dit wel conform is aan
nationaal en internationaal recht. De Wever stelt zich in lijn met de
anti-joodse, anti Armeense, anti- Huti stigmatisering van bevolkingsgroepen
en roept daarmee op of legitimeert de gevoelens bij de autochtone bevolking
van onvrede en racisme, van haat, discriminatie, direct of indirect,
hetgeen verboden is door de nationale en internationale wetgeving.

De verwijzing naar feiten, cijfers en de waarheid gebeurt zonder de
vaststelling dat het de sociaal-economische positie is van burgers die
voor de verschillen zorgt in de statistiek, en niet in de etnische
achtergrond of de culturele voorbestemming. Filosofen en historici die
zich beroepen op cijfers zonder hiervoor de nodig kennis en
professionaliteit te hebben zijn als boekhouders die bruggen bouwen, of
economen die een veiling uitbaten. Het is daarbij de vraag waar de
academici en sociologen blijven om hierover mee het debat aan te gaan.

Strafklacht tegen De Wever wegens racistische uitspraken

De Wever legt met z’n uitspraken de basis voor de racismeklacht die door 8
personen, 7 Marokkaanse Belgen en ikzelf, belanghebbend als grootvader van
3 Amazigh/’Berber’ kleinkinderen, en drie organisaties waaronder de
Internationale Amazigh vereniging wordt neergelegd bij het parket van
Antwerpen, zie strafklacht tav De Wever zie

Klacht tegen de Wever
en de klacht bij de VN zie
Klacht bij de Human Rights VN
.

Na de sit-in in Antwerpen van 25/03/2015, die met groots machtsvertoon door de politie op
directief van De Wever werd afgevoerd probeert De Wever enigszins te
verzoenen door te zeggen dat hij misschien beter geen
bevolkingsgroepen
had genoemd maar dat iedereen ziet dat er zijn die meer dan andere
problematisch zijn, dat zijn de feiten, dat is de waarheid
. Als meester
Lahlali klacht neerlegt is het hek helemaal van de dam. In het Laatste
Nieuws volgt opnieuw een uithaal van De Wever die de persoon van Lahlali en de
Noord-Afrikaanse, Marokkaanse en de Amazigh/’Berbergemeenschap recht in de
borst raakt. In een sereen interview in De Ochtend, zie

Ochtendinterview
  herhaalt en verduidelijkt
meester Lahlali op een correcte en gemodereerde wijze het standpunt van
degenen die de aanklacht doen. Hierop ontstaat een vloed
van reacties, Vuye voorop, die op dezelfde manier kunnen beoordeeld als deze
waar de dood van Steve Stevaert aanleiding toe gaf.

De Wever, van kwaad naar erger:

Ik ben geen racist maar…, misschien had
ik geen gemeenschapen  moeten noemen maar … het zijn wel de
Noord-Afrkanen, Marokkanen en Berbers in de cijfers. Als die waarheid en

feiten niet meer mogen gezegd, dan stap ik op

En dan moest Reyers Laat nog komen, het forum dat de VRT
voor de zoveelste maal aanbod aan De Wever om z’n standpunt zonder enig
journalistiek weerwerk van de journalist en van Vermeersch, die de Amazigh
taal even in the picture stelt, maar globaal De Wever volgt in z’n
stellingnamen als burger, ‘maar als burgemeester’ verstandiger had moeten
spreken.

Na Antwerpen is Brussel aan de beurt:

Nu is Brussel aan de beurt:
BDW “Als
ik vandaag de krant lees en ik lees dat de Vlaamse onderwijsinspectie in
omfloerste termen weliswaar zegt het niveau van het Vlaams onderwijs in
Brussel dat ligt een graadje lager omdat daar veel allochtone leerlingen
in zitten dan zeggen ze eigenlijk, ze verpakken dat in ambtenarees maar
dan zeggen ze dat wellicht omdat dat een ‘feit’ is en dat mogen zij dan
toch zeggen, maar ik zie ook heel veel dingen die wel feitelijk zijn en
waarvan ik ook wel voel dat heel veel mensen zeggen eindelijk wordt dat
eens gezegd want iedereen in Antwerpen ziet dat en beleeft dat, dat is
toch de realiteit”

De uitslagen van
scholieren in Brussel zijn een graadje lager dan deze in Vlaanderen. En
dat komt door de allochtonen in het Brusselse onderwijs, voor de goede verstaander, allochtonen zijn nu eenmaal minder
intelligent, minder gemotiveerd, minder bekwaam om betere uitslagen te
halen, de uitval is er ook groter enz. Opnieuw de etnisch/culturele
component aan het minder presteren, zonder enige consideratie over de
socio-economische situatie, de achterstelling, de kansen op beter wonen,
werk van de ouders enz. Opnieuw de tweedeling die in Brussel ook in
Nederlandstalig onderwijs zichtbaar wordt. En als 3/4 van de bevolking in
Brussel “allochtoon” is en er toch nog altijd meer kinderen uit de Rand in
Brussel het Nederlandstalig onderwijs volgen dan er Brusselaars zijn die
buiten Brussel studeren, dan geeft dat de Brusselse ‘allochtonen’ nog meer
profiel, dan kan de etnische these met nog meer succes aangewend, zie de
interessante statistiek van het

BRIO over Onderwijs

Het is alsof De Wever op een dwangmatig wijze voedsel wil geven aan wie
hem terecht wederspreekt en dus ook aan de deelnemers van de sit-in van
Movement X
in Brussel op 6 april 2015 om 14h aan het NV-A
hoofdkwartier in de Koningsstraat 47 1000 Brussel .
 
Begrip voor de ene door problematiseren van de ander
 
Tot slot nog de hoofdbekommernis van De Wever, niet gespeend van enige
electorale betekenis: “Het
rechts populisme heeft het nationalisme gepakt en heeft gezegd mensen
hebben identiteit nodig en wij gaan dat geven, we gaan ons afzetten tegen
de vreemde en die cultuur van angst gaan we uitbuiten, en wat heeft de
elite daar tegenover gezet: een hol discours over wereldburgerschap waarin
dat we allemaal dikke vrienden zijn en die cultuur dat is allemaal
verrijkend. Maar die mensen die in Borgerhout zijn achtergebleven die
hebben dat zo verrijkend niet ervaren hoor die hebben zichzelf voelen
vervreemden en daarvoor moet er voor die mensen wat begrip zijn
”.
 
Zeker wanneer blijkt dat 81,4% van de kinderen in Borgerhout van 0 tot 6
jaar van vreemde herkomst zijn, waaronder 43,1% van Marokkaanse, zeg maar
in meerderheid Berberse afkomst. Mag De Wever hen dan niet verbinden aan
het ‘problematiserende’, het onveilige, het cultuur gebondene van deze
moeilijk te controleren of te ‘beschaven’ groep, mag er dan niets
geruststellend gezegd worden voor deze autochtone Borgerhoutenaars die met
40% al erg in de minderheid komen. Mag men zichzelf niet witwassen door de
anderen, en de ‘elite van de multiculturaliteit’ zwart te maken. Maar hoe
kom je verder met een burgemeester die alle deuren sluit, of in feite niet
meer gelooft dat zijn politiek zal overleven?
 
Tot slot: De
Barbaren

  
De Barbaren, zoals hij kon uitleggen in Reyers Laat waren voor BDW een
goede gelegenheid geweest om even de geschiedenis van het kolonialisme aan
te halen. Het Griekse woord Barbaren (de niet-Grieken) werd gebruikt door
de Franse kolonialisten voor de Berbers om hen als niet geciviliseerd, uit
de bergen komend, niet te vertrouwen en wantrouwend tegenover de overheid
te betitelen. De Amazigh hebben er geen punt van gemaakt dat zij later ook
als Berbers werden aangeduid.
 
Maar het gebruik van ‘Berbers’ in een politiek denigrerende betekenis is
alsof men de weerstanders in WO2 als “terroristen” zou betitelen, zij die
niet alleen wantrouwig stonden tegenover de bezettende overheid maar deze
ook met de wapens bekampten. Het wantrouwen en het verzet tegen een
bezettende macht is een eigenschap die juist het vertrouwen uitdrukt van
de inwoners, van de Amazigh, in de legitieme overheid. Het tegengestelde
dus van het kwaad daglicht waarin de Wever hen plaatst.
  
Uitleiding:
 
En zou de wereld er niet beter uitzien wanneer Bart De Wever en
Movement X (en anderen) volgende statements zouden maken:
 

BDW: Als bevolkingsgroepen zich geviseerd voelden op basis van mijn
uitspraken of hoe ze zijn overgekomen dan lag dat niet in mijn bedoeling
en verontschuldig ik me daarvoor, meer speciaal bij de Noord-Afrikanen,
Marokkanen en Amazigh, die ik Berbers genoemd heb. Ik zal, samen met alle
beleidsniveaus werken om een volledige gelijkheid te verzekeren in de
toegang tot onderwijs, werken en wonen voor elke inwoner, ongeacht afkomst
of religie.
 
MvX: Als medeburgers zetten wij ons in en roepen wij iedereen op om
de criminaliteit op alle vlakken te voorkomen en te bestrijden, mee te
werken aan het  voorkomen van radicalisering die tot terrorisme en geweld
leidt, aan ieders talenten optimaal te ontwikkelen in het onderwijs, ter
beschikking te staan en initiatief te nemen voor werk in loondienst en als
zelfstandige en te streven naar een optimaal en begripvol samenleven van
iedereen.
 
Vorige artikels en
publicaties op de sociale media
 


De Wereld Morgen 02/04/2015
: Bert De Wever, van kwaad naar
erger

DeWereldMorgen.be
 
Newsmonkey
01/04/2015
: Ik heb mee klacht ingediend tegen De Wever, die
zijn politiek lot in handen van het gerecht legt

DeWereldMorgen.be

BuG 262
on-line
: Amazigh, een meerwaarde voor Antwerpen of de onderschatte
rijkdom van een 3000 jarige cultuur

 
DeWereldMorgen.be

 

De Wereld Morgen 23/03/2015
: Zonder migratie was Antwerpen een
spookstad geworden
 


DeWereldMorgen.be

take down
the paywall
steun ons nu!