Jean Philippe Cornelis, Pietro Emili

Open brief aan mevrouw Malmström, Europees Commissaris van Handel

Betreft: de onderhandelingen over het nieuwe Transatlantische Pact.

maandag 8 december 2014 12:53
Spread the love

Geachte mevrouw Malmström,

Wij wensen u eerst te
feliciteren met uw benoeming als Europese Commissaris voor Handel. Wij hadden de gelegenheid uw
audities voor deze benoeming te volgen in het Europees Parlement en vonden uw toelichtingen gemotiveerd en competent.

Onder meer het Transatlantische Pact valt onder uw bevoegdheden. Wij hebben momenteel meer dan 980.000
handtekeningen voor een petitie tegen dat Atlantisch Pact verzameld. Niet omdat wij eurosceptici of Amerikahaters
zijn, maar omdat we geloven dat dit Pact ons model van
welvaartsstaat nog verder zal afbouwen en afbreken op sociaal,
ecologisch en fiscaal vlak.

U bent afkomstig uit Zweden,
befaamd om zijn ‘Scandinavisch sociaal-economisch
model’, dat op wereldvlak als één van de beste modellen ter
wereld kan worden beschouwd in zijn evenwicht tussen
competitiviteit en groei, en om zijn sociale rechtvaardige herverdeling en
bescherming.

Laat ons toch eerst melden dat
wij, onder het bewind van uw voorganger, echt ontstemd waren over
het duistere en geheime aspect van de onderhandelingen, waar democratische inspraak ver te zoeken was, en waar een negatief imago van de Europese instellingen uit voortvloeide.

Rechtsstaat

Onze eerste bekommernis, zoals Damon Silvers van de American Federation of
Labor het twee weken geleden uitdrukte in zijn toespraak ter gelegenheid van één van uw hearings, is dat onze economie door dit Pact van een democratisch model zou kunnen wegglijden in de richting van een soort plutocratie of marktgerichte maatschappij waar de rijken alle beslissingsmacht hebben en de democratie slechts een oude vergeten droom is.

Bij deze gelegenheid willen
wij u een exemplaar overhandigen van het laatste boek van Michael Sandel, professor aan de beroemde Universiteit van Harvard, en dus zeker géén communist: What Money Can’t Buy. Daarin geeft hij een beschrijving van wat een totale marktmaatschappij, waarin democratie geen plaats meer heeft, met zich mee zou brengen.

Vermits u het Frans goed beheerst, schenken wij u de Franse versie van het boek. Op bladzijde 7
legt professor Jean Pierre Dupuy het verschil uit tussen de Amerikaanse en de Europese opvatting van de maatschappij: in de
States is de markt dominant, terwijl in Europa de democratische rechtsstaat het nog altijd voor het zeggen heeft.

Professor Sandel beschrijft
mensonwaardige situaties, waar bijvoorbeeld een oude man van 85, wegens
slechte pensioenregelingen, verplicht is karretjes te duwen in een
Wall Mart supermarkt. Bij zijn overlijden vraagt zijn weduwe aan Wall
Mart of ze recht heeft op een overlijdenspensioen maar Wall Mart
antwoordt dat ze wel degelijk een pensioenregeling getroffen hebben, zij het ten voordele van Wall Mart! Dat is het soort situaties die
we absoluut niet naar Europa willen zien overwaaien.

Het Deense model

In onze Forum civique aan de
Universiteit van Louvain La Neuve in België hebben we de
gelegenheid gehad om het Deense Flexi-security model te bestuderen,
dat waarschijnlijk als het meest efficiënte en eerlijkste ter wereld
kan beschouwd worden, en dat dus ook in de onderhandelingen van het Transatlantische Pact zou
moeten gepromoveerd worden, om te vermijden dat we in een systeem belanden waarin concurrentie en competitie prioritair zijn en sociale afbraak de regel wordt.

Na wat er gebeurd is met het
Luxleaks-schandaal zijn wij, Europese burgers, heel achterdochtig
voor allerlei valse beloftes en slogans vanwege de Europese instellingen. In uw audities hebt u beweerd dat u overal de hoogste
sociale, ecologische en fiscale standaarden zou verdedigen, dus in
lijn met het Scandinavisch model. Indien we aan beide zijden van de
oceaan die standaarden zouden kunnen bewerkstelligen, zou dat mooie perspectieven openen voor zowel de Europese als de Amerikaanse
arbeiders !

Niet realistisch?

Grote uitdagingen scheppen grote opportuniteiten!

Het laatste Piketty-rapport toont aan dat er een steeds
grotere kloof bestaat tussen de één procent superrijken en de 99 procent anderen die
hun welvaart en sociale bescherming steeds meer zien achteruitboeren,
en waar het ‘trickle-down effect‘  of
herverdeling een absolute illusie blijkt te zijn.

Het is uw taak om die tendens
om te gooien, met name in de onderhandelingen van het Transatlantische Handelsverdrag!

In één van zijn beroemde
toespraken heeft president Obama erkend dat het NAFTA-verdrag een
verlies van 1.000.000 arbeidsplaatsen in de States heeft veroorzaakt,
en Cambridge-professor Ha-Joon Chang toont in zijn boek Economics: The User’s Guide aan dat de modale Amerikaanse arbeider er absoluut geen profijt van heeft gehad. Integendeel, zijn koopkracht is erop achteruitgegaan. Ook de KMO’s hebben er geen baat bij gehad. Wie er wel van profiteerden, waren de aandeelhouders van de
multinationals.

De vraag is of onze democratie
gemaakt is om de aandeelhouders van de multinationals te verrijken, ten
nadele van al de anderen?

Dialoog

Om al deze redenen vragen
wij u, mevrouw Malmström, in naam van de bijna 1.000.000 verontwaardigde burgers die de petitie ondertekend hebben, om deze onderhandelingen volledig te herbekijken.  

Wij zijn heel trots op ons Europees welvaartsstaatmodel en willen het absoluut niet zien teloorgaan om een paar rijken nog rijker te maken.

Mogen wij u ook aanbevelen het Alternative Trade Mandate model in acht te nemen tijdens de onderhandelingen. Dit model biedt humanistische en ecologisch leefbare oplossingen die de kern van ons westers beschavingsmodel
vertegenwoordigen.

Mevrouw Malmström, wij hopen
echt dat u met ons een creatieve en open dialoog zult willen aangaan, met als doel het beste voor onze twee trans-Atlantische beschavingen.

Jean Philippe Cornélis en Pietro Emili

Jean Philippe Cornélis is dokter in de Antropologie van
de Wetenschappen en de Technieken aan de Sorbonne Universiteit. Coördinator van het Civiele
Forum CREATOPIA in Anthropology aan de Universiteit van Louvain La
Neuve, in België (met als huidig onderzoeksthema: De humaniserende Regulering). Pietro Emili werkt bij de non-profitorganisatie Huis van het Europese Volk.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!