BBTK

Wat zijn mijn rechten en plichten als staker?

Misschien stel je je vragen over je recht om te staken. Mogelijk is het zelfs je eerste keer? Lees hierna wat je het beste in gedachten houdt.

vrijdag 21 november 2014 12:22
Spread the love

Rechten van de staker
 

Mag ik staken?

Ja. Het stakingsrecht is een basisrecht erkend door het sociaal
Europees charter van de Raad van Europa dat van toepassing is in België.
Staken is dus geen misdrijf. 

Heb ik het recht om met mijn collega’s deel uit te maken van een “stakingspiket”?

Ja. Volgens de rechtspraak van de Internationale Arbeidsorganisatie,
mag “het feit deel te nemen aan een stakingspiket en het met overtuiging
doch vredelievend aanzetten van de andere werknemers om niet naar hun
werkplek te gaan niet beschouwd worden als een illegale actie” en is
onvoorwaardelijk verbonden met het stakingsrecht. 

Kan de directie mij ontslaan indien ik staak?

Neen. De staking zelf leidt niet tot de verbreking van het
arbeidscontract. De werkgever mag dus het arbeidscontract niet opzeggen
ten gevolge van de deelname aan een staking. Het arbeidscontract wordt
gewoon tijdelijk opgeschorst tijdens de staking. 

Heb ik recht op een vergoeding voor de stakingsdag?

Ja, als lid van de BBTK heb je recht op een stakingsvergoeding die je
loonverlies gedeeltelijk dekt, op voorwaarde dat de staking erkend
wordt. Contacteer dus je BBTK-afgevaardigde. Hij/zij zal je een
stakerskaart laten invullen die onder meer je persoonlijke en je
betalingsgegevens bevat.

Mag mijn werkgever een beroep doen op uitzendkrachten om de stakers te vervangen?

Neen! Een uitzendkantoor mag geen uitzendkrachten tewerk stellen of
aan het werk houden bij een gebruiker in geval van staking. Blijven
uitzendkrachten toch tewerkgesteld in een bedrijf in staking, dan wordt
de uitzendkracht beschouwd als zijnde gebonden aan de gebruiker met een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur… 

Mijn werkgever deelt me mee dat ik word opgevorderd. Kan dit?

Ja, in bepaalde sectoren is voorzien dat het stakingsrecht niet kan
worden uitgeoefend op een wijze dat de werking van het bedrijf en de
voorziening van goederen en diensten aan de gemeenschap in gevaar komt.
Zo staat in sommige sectorovereenkomsten bepaald dat, zelfs bij staking,
een bepaald aantal werknemers arbeidsprestaties moeten blijven leveren
(ziekenhuizen, bakkerijen, laboratoria waar serums en vaccins worden
vervaardigd, brandstofdistributie,…). Raadpleeg je afgevaardigde of je
gewestelijke BBTK-afdeling bij twijfel.  

Plichten van de staker

 • Ik mag in geen geval geweld gebruiken, noch fysiek noch materieel
  (ten opzichte van personen en goederen van de onderneming), ik mag me
  niet laten uitdagen door de vertegenwoordigers van de directie,
  niet-stakers of derden, ik moet een verantwoordelijke houding aannemen,
  de dialoog boven alles stellen en de redenen van de staking
  verduidelijken.
 • Ik moet mijn werkgever op de hoogte brengen van het feit dat ik staak.
 • In geval van problemen bij een staking (deurwaarder,
  politieoptreden, provocaties, geweld,…) contacteer ik onmiddellijk mijn
  syndicale afgevaardigde of mijn BBTK-secretaris. 

Ook goed om weten…

Tijdens de provinciale stakingen van de komende weken kan het
gebeuren dat de acties bij het openbaar vervoer in andere regio’s een
weerslag hebben op jouw traject en leiden tot grote vertragingen om op
je werk te geraken. Je hebt normaal gezien recht op gewaarborgd loon,
onder bepaalde voorwaarden: 

 • je hebt je op een gewone werkdag naar je werk begeven
 • je was in staat om te werken op het ogenblik dat je je op weg hebt begeven
 • de oorzaak van je vertraging of afwezigheid heeft zich voorgedaan terwijl je al op weg was
 • de vertraging of afwezigheid is niet aan jou te wijten
 • je hebt er alles aan gedaan om op je bestemming te raken of je vertraging te beperken 

Licht zo snel mogelijk je werkgever in over de situatie. 

Deze tekst werd overgenomen www.bbtk.org. Verdere informatie kan u daar vinden.

take down
the paywall
steun ons nu!