Een gewetensbezwaarde is in Colombia een deserteur

Een gewetensbezwaarde is in Colombia een deserteur

zaterdag 11 oktober 2014 13:16
Spread the love
Op 16 september 2014 steunde het Grondwettelijk Hof van Colombia het recht op gewetensbezwaren op basis van vrijheid van godsdienst en eredienst voor Jhonatan David Vargas Becerra, en oordeelde dat hij binnen de 48 uur moest worden vrijgelaten.  Jhonatan David Vargas Becerra is lid van de een Gospel-kerkgemeenschap en had op 16 maart 2014 verklaard dat hij omwille van zijn religieuze overtuigingen weigerde zijn legerdienst te vervullen.  Het leger arresteerde hem en hij werd gedwongen ingelijfd bij een eenheid op 1255 km verwijderd van zijn woonplaats.  Toen hij na een verlof niet terugkeerde naar zijn eenheid werd hij door het leger beschouwd als deserteur en op 4 september gearresteerd en opgesloten.  De beslissing van het Grondwettelijk Hof zou een doorbraak kunnen zijn voor het recht op gewetensbezwaren op basis van religieuze motieven.  Een beslissing ten gronde over de desertiebeschuldiging moet echter nog volgen.

Mario Andres Hurtado Cardozo is een vredesmilitant die er al jaren ijvert voor dat gewetensbezwaarden ook legerdienst kunnen weigeren op basis van filosofische en politieke redenen.  Hieronder volgt zijn verklaring. In juni 2014 kreeg hij van een lokale magistraat van Soacha (nabij Bogotà) een ‘tutela’ (een soort bevelschrift van bescherming). Mario is de eerste niet-religieuze gewetensbezwaarde die op deze manier beschermd wordt tegen rekrutering door het leger.  De lokale magistraat beval de militaire overheid om binnen een termijn van twee maanden duidelijkheid te brengen in zijn militaire situatie.  Mario moet nu proberen om zijn studies te voltooien en  aan diploma te geraken zonder libreta militar, het bewijs dat je als afgestudeerde nodig hebt om aan te tonen dat je je legerdienst vervuld hebt.  Zonder libreta militar heb je immers geen recht op een diploma, een van de vele discriminaties van gewetensbezwaarden.  

Op 27 september 2014 werden in Louisville (Kentucky) de Muhammad Ali Humanitarian Awards voor 2014 uitgereikt.  Ali, alias Cassius Clay, was zijn desertieverleden nog niet vergeten, en reikte een onderscheiding uit aan ‘deserteur’ Mario Andres Hurtado Cardozo.  Wie in Colombia dienst weigert, loopt immers het risico om als deserteur te worden opgepakt en berecht.  Mario Andrés Hurtado Cardozo (22 jaar oud) werd geëerd voor zijn werk met de Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia. Deze organisatie vecht voor het recht op gewetensbezwaren in een van de meest gemilitariseerde landen ter wereld.  
DECLARATION OF CONSCIENTIOUS OBJECTION

Ik, Mario Andres Hurtado Cardozo, met Colombiaans identificatienummer 1.026.278.069, uitgegeven in de stad Bogotá, verklaar mezelf een gewetensbezwaarde tegen militaire dienst, en tegen alle vormen van geweld en militarisering.  Mijn ethische en ideologische overtuigingen gaan in tegen het gebruik van wapens en alle uitingen van macht met gebruik van geweld.  Ik wil geen deel wil uitmaken van een gewapend conflict dat vreemd is aan mijn interesses, en ik wil niets doen dat ingaat tegen het leven van een ander persoon of van zijn persoonlijke vrijheid.  Ik geloof en vertrouw erop dat er een betere wereld mogelijk is waarin er geen wapens zijn.  En daarom weiger ik om ooit te moeten kwetsen, pijn of angst  te veroorzaken, of iemand te vermoorden.
Als gewetensbezwaarde wil ik geen deel uitmaken van de militaristische structuur die in Colombia geïnstalleerd is, en wil ik niet dienen als kanonnenvoer.  Ik weiger om als soldaat deel te nemen aan oorlog, en ik wil uw normen niet gehoorzamen omdat ik ze onrechtvaardig vind.  Ze zijn gemaakt om het belang van maar enkelen te dienen.
Ik steun mijn gewetensbezwaren op filosofische principes van geweldloosheid, op het dagelijks bevorderen van een vredescultuur ter verdediging van het leven, en op een streven naar de afschaffing van elk machtsmechanisme dat ongelijkheid creëert.  Ik ben er zeker van dat we via kunst en cultuur een land kunnen transformeren dat nu wegkwijnt onder decennia van geweld.  We moeten ophouden om met wapens te zwaaien en conflicten te onderhouden die alleen maar ten goede zou komen aan de grote oligarchen van het land.
Ik wil mijn vaderland niet dienen met een geweer in mijn handen, wetende dat indruist tegen de gewetensvrijheid, en onder geen beding wil ik geweld promoten.  In mijn levensproject als kunstenaar en student is het gebruikmaken van een uniform of van een wapen in strijd met mijn ethische en ideologische overtuigingen.  Integendeel, ik ben voorstander van een wereld zonder wapens, waarin we allemaal als beschaafde mensen leven en niet als oorlogsstokers.
Artikel 18 van de Grondwet garandeert de vrijheid van geweten :  “De vrijheid van geweten is gewaarborgd.  Niemand mag moeilijkheden ondervinden omwille van zijn overtuiging of geloof, noch gedwongen worden om ze te onthullen, noch verplicht worden om tegen zijn geweten in te handelen.” Op dezelfde manier garandeert artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens : “Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.”
Het Grondwettelijk Hof heeft herhaaldelijk het recht op gewetensbezwaren erkend, zoals bijvoorbeeld in het arrest C-728/09: “Het voorgaande vindt steun in het feit dat, in het algemeen, vrijheid van geweten betekent dat iedereen, zoals aangegeven, het grondwettelijk recht heeft ‘niet te worden geworden gedongen om te handelen tegen zijn geweten in’.  Wie dus in een belangrijke aangelegenheid voor een gewetensbezwaar staat, moet onafhankelijk van zijn plichten, beoordelen of hij daardoor tot iets gedwongen zou worden dat zo’n impact op zijn persoon heeft, dat handelen hem in gewetensnood zou brengen.”   Dit betekent dat men, hoewel een wettelijke regeling niet bestaat, een gewetensbezwaar kan inroepen als reden om geen militaire dienst te vervullen, op voorwaarde dat “een overtuiging of geloof die aanleiding geven tot dienstweigering diep, rotsvast en oprecht moet zijn, zodat ze een geheel vormen die daadwerkelijk als vrijheid van geweten en godsdienst in het gedrang zou komen.”  
In mijn visie op geweldloosheid moet militaire dienst een vrijwillige keuze van elk individu zijn, en mag het niet als een verplichting worden opgelegd.  Het gebruik van geweld leidt alleen maar tot bloedvergieten, armoede, en de totale desintegratie van het sociale weefsel.  Om deze reden ben ik niet van plan het gebruik van geweld te legitimeren door er zelf aan deel te nemen.  Integendeel, ik wil me voor mijn levensproject inzetten om via muziek en studie mee te bouwen aan een ??beter land.  Want uit liefde voor mijn land wil ik geen wapens dragen, geen moordenaar worden en mijn landgenoten niet kwetsen.

Mario Andrés Hurtado Cardozo

take down
the paywall
steun ons nu!