Sociaal-cultureel en jeugdwerk delen zwaar in de besparingsklappen

Niet enkel de kunstensector moet inboeten. De besparingsplannen van de nieuwe Vlaamse regering treffen ook het sociaal-culturele werk en het jeugdwerk. Met de cijfers die nu bekend zijn, staat het vast dat (jeugd)verengingen en vormingsinstellingen een zware prijs zullen betalen. De werking van sommige initiatieven en verenigingen staat op de helling, klinkt het.

donderdag 25 september 2014 17:02
Spread the love

Globaal zien sociaal-culturele vormingsorganisaties en verenigingen  de overheidsteun met 5,1 procent afnemen. Maar die vijf procent is slechts het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Om de volledige draagwijdte van de besparingen in kaart te brengen dienen ook de vermindering van andere budgetten en beslissingen van voorgaande legislaturen in rekening gebracht te worden.

12 + 5 + …

De besparingen in het sociaal-cultureel volwassenenwerk komen boven op de besparingen die de vorige regering reeds doorvoerde. Toen werd er bijna driemaal zoveel bespaard op het sociaal-cultureel volwassenenwerk als nu. Dat komt neer op twaalf procent minder subsidies die toen ter beschikking werden gesteld.

Op het terrein betekende dit dat sommige organisaties het met dertig procent minder middelen moesten doen. En dat was allemaal voor de huidige Vlaamse regering aan de macht kwam. De vijf procent extra die nu moet bespaard worden, komt dan ook aan als een mokerslag.

Provincies

Boven op eerdere besparingen en de bijkomende vijf procent, wordt het sociaal-culturele werk ook langs andere kanten belaagd. Zo zijn vele organisaties en verenigingen afhankelijk van provinciale subsidies. Maar in het Vlaams regeerakkoord staat duidelijk te lezen dat de provinciale beleidsniveau zal worden afgebouwd. Dat betekent dat ook de geldstromen vanuit de provincie zullen opdrogen.

Dirk Verbist, directeur van het FOV (Federatie Sociaal-Cultureel Werk), is formeel: “Wij zullen blijven gaan voor onze maatschappelijke opdrachten, dit zijn we verplicht aan onze vrijwilligers en miljoenen Vlamingen. Maar hier test de regering echt de veerkracht van de sector. We blijven rekenen op een minister die ambitie toont voor ondernemende organisaties die in alle vormen en gedaanten, met enkel winstuitkering aan de samenleving, sociaal-cultureel actief zijn”.

In een persbericht benadrukt Socius, het steunpunt van sociaal-cultureel volwassenenwerk, dat sociaal-cultureel werk geen luxeproduct is waarop vrijelijk kan bespaard worden. Het doel van het sociaal-cultureel werk is het verhogen van het welzijn. Vaak is het ook een werkvorm die kansarme groepen bereikt. Het zijn deze groepen die het voornaamste slachtoffer zullen worden van de huidige besparingsgolf.

Ambras

Ook het jeugdwerk deelt zwaar in de besparingsklappen. Caroline Verschueren, algemeen secretaris van de Vlaamse Jeugdraad: “Samen met de cijfers, zijn nu ook de gevolgen voor onze jeugd in Vlaanderen bekend. Die zijn pijnlijk. In tegenstelling tot wat minister Gatz beweert, krijgt onze jeugd rake klappen.”

”De Ambrassade bijvoorbeeld, die als voornaamste taak heeft om de jeugdsector te ondersteunen, moet het met 20 procent minder doen. Dat komt in praktijk neer op 450.000 euro minder.” Volgens Eva Vereecke, algemeen directeur van de Ambrassade, zet dit de werking en doelstellingen van de Ambrassade op de helling.

Er wordt gevreesd voor een teloorgang van het jeugdwerk in Vlaanderen. Want de middelen voor het lokale jeugdwerk bijvoorbeeld, die komen uit het gemeentefonds. Nu die gemeenten ook op een besparingsdieet worden gezet, bestaat er geen garantie meer dat middelen uit het gemeentefonds zullen aangewend worden om lokaal jeugdwerk te ondersteunen. De lokale jeugdraad, beheerders van jeugdlokalen, organisatoren van fuiven of begeleiders van maatschappelijk kwetsbare jongeren vrezen voor het ergste.

En er is nog meer slecht nieuws. Ook op het domein van het jeugdwerk hebben saneringen bij het provinciaal niveau zware consequenties. Vaak nemen provincies immers een belangrijke rol op in het ondersteunen van bovenlokaal jeugdwerk. Denk in dit verband aan werkingen voor jongeren met een beperking, werkingen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, speelruimtes en dergelijke meer. Ook deze werkingen staan op de helling.

take down
the paywall
steun ons nu!