Opinie -

Dagvaarding van de Vlaamse regering

Het avondprogramma van het burgerinitiatief Hart Boven Hard bestond uit lezingen en debatten. Ze werden op drie plaatsen tegelijk gehouden. In de Beursschouwburg van Brussel sprak Pascal Debruyne, postdoctoraal onderzoeker Politieke wetenschappen aan de UGent, een interventie uit. Ze was gericht aan de Vlaamse regering, maar er klonk ook Frans. En Spaans: "No Pasaran!"

dinsdag 23 september 2014 11:49
Spread the love

Ik
wil deze vijf minuten gebruiken om de Vlaamse regering te dagvaarden
voor een reeks misdrijven. Gezien de ernst van de misdrijven (203,7
miljoen euro zou op jaarbasis moeten bespaard worden bij verenigingen
en organisaties. Over de hele legislatuur meer dan 1 miljard
),
is het niet alleen hart boven hard, maar ook hard tegen hard.
Het spijt me, maar er rest ons weinig alternatief dan U dit alles ten
laste te leggen. “Geen
hergipsen mogelijk, de structuur is rot!

Beste
Geert Bourgeois en co, U bezondigt zich aan diefstal.
U hebt onze taal gestolen. Bij uitbreiding lijkt trouwens de
progressieve taal die men in ’68 heeft gecreëerd en
systeemkritisch was, gekaapt is door conservatief-rechts en
neoliberalen. Wanneer jullie praten over participatie, dan bedoelt U
dwang om te participeren via gemeenschapsdienst. Participeer je niet,
denkt deze regering eraan je leefloon af te nemen. U importeert het
participatiemaatschappijmodel van Nederland of the Big Society van
conservatief Cameron. Als wij spreken over participatie, dan bedoelen
we dat mensen een stem hebben en dat die moet gehoord worden. Als wij
spreken over participatie, dan bedoelen we dat elkeen “mag” – niet
moet – participeren aan deze maatschappij. Het is ons te doen om
opportuniteiten creëren en verbreden.

Jullie
spreken over ‘verbinden’,
maar in de praktijk gooien jullie mensen terug op zichzelf en
familienetwerken die overbelast worden. Er is een verschil tussen
netwerken en mogelijkheden activeren en versterken, en mensen in een
spinnenweb gooien waarin ze verstrikt geraken. Verantwoordelijkheid
drijft boven, maar jullie als Vlaamse regering ontbreken totaal in
dit plaatje. Waar
is jullie verantwoordelijkheid?

Ik
wil jullie ook in verdenking stellen van opzettelijke slagen en
verwondingen.
Besparingen in de jeugdsector, in het onderwijs en zelfs in de
ouderenzorg door hen animatie onmogelijk te maken, veroorzaken een
samenleving met blauwe plekken. U als Vlaamse regering, altijd
beducht voor mogelijk geweld dat op de loer ligt in steden en GAS-boetes om te beteugelen, doet onze samenleving enorm veel geweld aan.

Ik
stel jullie in verdenking van niet-toedienen van hulp aan personen in
nood.
De besparingen zullen ook de meest kwetsbare groepen raken. U weet
goed genoeg dat het overhevelen van middelen voor maatschappelijk
kwetsbare jongeren naar het gemeentefonds, ervoor zal zorgen dat
gemeentes die middelen zullen aanwenden voor andere zaken zoals het
vullen van hun schuldenput. Daarmee onthoudt U zich van het helpen
van personen in nood. Meer nog, de oppervlakkige bezorgdheid over
racisme, waarover sommige organisaties strategisch en retorisch wat
optimistisch deden in opiniestukken, staat in schril contrast met uw
beleid op papier. Ook dit is een kaakslag voor de vele burgers met
een migratieachtergrond die onze superdiverse steden bevolken; dit
terwijl de blanke tweeverdiener nog steeds de stad verlaat.

@Sven
Gatz: Wie maakt hier in realiteit de stad?
U was co-auteur van een boek Liberaal
stedenmanifest: Stadslucht maakt vrij
,
waar u vooral de blanke tweeverdiener verdedigt en pro-sociale
verdringing pleit. Maar wie ligt aan de basis van de echte
renaissance van de stad? Trouwens, hebt U als Vlaamse regering wel
enig vertrouwen in deze groepen met migratieroots? Nieuwe migranten
moeten in plaats van een inspanningsverbintenis, een
resultaatsverbintenis aangaan waarbij de boetes de hoogte ingaan als
ze dit niet halen. Ook het interculturele middenveld, de
integratiesector en inburgeringssector ligt aan banden in een Extern
Verzelfstandigd Agentschap. De kloof tussen retoriek en realiteit
inzake superdiversiteit is gigantisch. Is dat het zogenaamde
vertrouwen
waarover jullie spreken?

Beste
Vlaamse regering, het schaden van publiek goed is strafbaar. Als
iemand de ramen ingooit van een bushok, bent U de eerste om die
jongere een straf op te leggen. Als hij te luid roept op straat, schaadt hij de gemeenschap en krijgt hij of zij een GAS-boete of
gemeenschapsdienst. Maar welk publiek goed schaadt U niet? Het
schrappen van GESCO’s en grijze statuten zal het middenveld zwaar
parten spelen. Deze mensen die soms langer werkeloos zijn of tussen
de mazen van het net zijn gevallen vinden veelal aankoppeling met de
maatschappij door als GESCO aan de slag te gaan. Door deze statuten
te schrappen, schaadt U niet alleen hun kansen op integratie, maar
ook en vooral het publieke goed dat het middenveld zelf is. Ik zwijg
dan nog maar over uw federale collega’s die uit zijn op nog meer
publiek goed zoals het stakingsrecht. Gatz vermeldt dat hij enkel zal
schrappen wat ornament is, en behouden wat nuttig is. Maar wat en wie
is nuttig voor een Vlaamse en federale regering die investeert in
ondernemers en bespaart op alles wat de samenleving bijeenhoudt en
rechtvaardig maakt? Wat is dan ornament? Alles wat niet in die
marktideologie past?

Beste
vrienden, kameraden. Laat ons radicaal “nee” zeggen tegen zo’n
samenleving. Het is geen samenleven. Het is hooguit overleven.
Waar blijven trouwens de sociale woningen, de investeringen in de
sociale economie, het aanpakken van wachtlijsten in de
gehandicaptenopvang? Al die grondwettelijke rechten onder artikel 23
van de grondwet, die ook Vlaams zijn overgenomen. Of is de grondwet
slechts een vodje papier?

Beste
Vlaamse regering, ik dagvaard jullie voor het doorschuiven van de
factuur naar volgende generaties. In een tijd waar duurzaamheid en
lange termijn kernwoorden zouden moeten zijn, beslist U enkele zaken
die niet alleen schade toebrengen aan onze generaties, maar ook aan volgende
generaties. Het schrappen van de Vlaamse bouwmeester zal ervoor
zorgen dat de macht van de betonboeren en projectontwikkelaars in de
ruimte gegrift staat. Het recht op een kwalitatieve stad en openbare
ruimte nu en in de toekomst wordt geweld aangedaan. Het
onderinvesteren in armoedebestrijding en goed jeugdwerk zal
generaties parten spelen. Misschien nog gehoord van het fenomeen
generatiearmoede?

Beste
Geert, ook wij hebben boter op het hoofd. We pleiten schuldig en
hopen op verzachtende omstandigheden. Het spijt ons allen als we de
indruk hebben gewekt dat dit alles oké is? Onze historische
meegaandheid als sociale en culturele sector deed ons verstrikken in
de netten van consensusdenken en soms haalde het compromis de
bovenhand. Maar dat kent grenzen. Onze empathie is ook en vooral
geworteld in onze kernopdracht, onze doelstellingen zijn verstrengeld
met onze achterban. Daarom zeggen wij U nu: No Pasaran!

U
kunt zich morgen aanmelden bij de rechtbank waar een volksjury U zal
opwachten. Op die manier geven we onze aanklacht een gezicht. Want
ook zij hebben recht op een antwoord. Ondertussen bouwen wij verder
aan ons Groot Verhaal – iets wat vloeken is in de kerk vandaag de dag – van onderuit, waarbij onze horizon gevormd wordt door Hoop. Met een
slogan uit vervlogen tijden zeg ik U, beste Vlaamse regering, “On
ne revendiquera rien, on ne demandera rien. On prendra, on occupera.”

Ik
dank U! Merci à tous!

take down
the paywall
steun ons nu!