Een tijdperk van verbondenheid en eenheid in diversiteit

Een tijdperk van verbondenheid en eenheid in diversiteit

zondag 22 juni 2014 04:31
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Management van
interculturaliteit in Vlaanderen zit in een nieuwe tijdperk. Het lokaal beleid
heeft een sleutelfunctie te vervullen in de overgang naar het nieuwe tijdperk. Het
nadruk ligt niet meer uitsluitend op integratie maar evenveel op verbondenheid.
Om de drie jaar stelt de stad Oostende een Minderhedenbeleidsplan voor.

In het
plan staan alle opdrachten en acties beschreven die het Stadsbestuur zal nemen
op het vlak van het etnische minderhedenbeleid. Stad Oostende verklaart zich in
het beleidsplan bereid om aandacht te schenken aan etnische diversiteit in al
zijn handelingen. Het stedelijke informatieblad, De Grote Klok is hiermee een belangrijk kanaal.

In het meerjarenplan
en het minderhedenbeleidsplan staat het volgende: “het Stadsbestuur streeft naar een inclusief communicatiebeleid zonder
onderscheid en met aandacht voor de bestaande kansengroepen”
Dit zou moeten “tot 
uiting komen onder andere in het Stedelijk informatieblad via artikels en
foto’s over/met allochtonen…”
Dit zijn mooie woorden maar liggen de daden
in dezelfde lijn? Behandelt het stadsbestuur de Minderhedenadviesraad als een
volwaardige beleidsorgaan? Op deze vragen kom ik straks terug.  Maar eerst even de feiten en enkele vaststellingen. 

De feiten:

Eén vijfde van de Oostendenaars zijn mensen van een andere etniciteit en
goed voor meer dan  130 verschillende
nationaliteiten. Dat ALLE Oostendenaars op één of andere manier aan boord komen
in het stedelijke informatieblad, De Grote Klok, is het college van burgemeester
en schepenen de werkelijke verantwoordelijke.

Vaststellingen:

Sinds de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 (dus bijna twéé jaar geleden) staat
geen artikel in De Grote Klok die een echte weergave geeft van een
intercultureel Oostende. Dat een affiche met een toeristieke karakter tussen de
bladen zit is geen artikel over diversiteit. Oktober 2012 is toevallig het
verkiezingsjaar.

Misschien daarom kon er wel een artikel over de Open MARO in
De Grote Klok staan. Sindsdien geen meer.Het was zelfs niet vanzelfsprekend om
de aankondiging van de Open MARO op te nemen in de Grote Klok. De open MARO is een
jaarlijkse open vergadering van alle inwoners van Oostende om kennis te maken
met hun medeburgers van andere etniciteit. Er bestond een “werkgroep
communicatie” binnen de MARO maar die is zonder resultaten ontbonden. DE vraag
is waarom?

Gezien deze
vaststellingen, kan men concluderen dat het stadsbestuur er niet in slaagt om De
Grote Klok aan te wenden als kanaal om etnische diversiteit in Oostende tot
uiting te brengen. Dit impliceert ook een inbreuk op de
samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en de Vlaamse regering. Het
naleven van de samenwerkingsovereenkomst waarborgt verdere Vlaamse subsidie.

Is
het dan ook wijs om de overeenkomst in te roepen of een straf uit te spreken in
hoofde van het stadsbestuur? Zeker niet! Het stadsbestuur moet de kans krijgen
om beter te doen. Het potentiëel is er. Er bestaat een uitgebouwde
intergratiedienst en een adviesraad inzake het minderhedenbeleid is ook
aanwezig.

Zelfs de hulporganisaties proberen met de veranderende tijd mee te
gaan. De indicaties wijzen op een evolutie van een paternalistische houding
naar empowerment. Om maar één voorbeeld te onderlijnen: de Sociale Dienst voor
Vreemdelingen (SDV) vzw kreeg vanaf juni 2014 een nieuwe naam “Samen DiVers”
(SDV). De naamverandering toont een mentaliteitswijziging, is vooruitstrevend
en past in een nieuwe geest van samenhorigheid. Het valt wel nog te zien of de
naamverandering ook een andere aanpak zal betekenen.  

Voor het lokaal
bestuur kan het geen business-as-usual meer zijn.  Een morderne stad die vooruit wil moet
diversiteit erkenen als een troef en ook bereid zijn dit in zijn
communicatiebeleid in te lassen. Voor het eerst, zoals bepaald in het
minderhedenbeleidsplan en het meerjarenplan, is de dienst Communicatie belast
met de opdracht om diversiteit te tonen via De Grote Klok.

Het stadsbestuur moet
hiermee alle vrijheid laten aan de dienst Communicatie om zijn werk te doen in
samenspraak met de integratiedienst en de Minderhedenadviesraad. Een minimum
van één artikel over etnische diversiteit in Oostende per editie van De Grote
Klok is wenselijk maar hoeft ook niet categoriaal een artikeltje te zijn. Dit
kan perfect gebeuren aan de hand van de juiste keuzes van beelden voor de
reguliere artikels die de diversiteit in Oostende aantonen.

Het kan niet meer
ontkent worden dat intercultureel management in een tijdperk van niet alleen
integratie maar ook verbondenheid is. De Grote Klok kan aangewend worden om
samenhorigheid te creëren en de angst van de twijfelende burgers over
interculturaliteit langzaam aan weg te nemen want het is eenmaal zo dat
etnische diversiteit een FEIT is.

Dit moet beginnen met een stadsbestuur die etnische diversiteit ervaart als een
troef voor de stad. Het lokaal bestuur moet ook op aantoonbare manieren zorgen
dat thema’s rond etnische diversiteit systematisch worden opgenomen in het
stedelijke informatieblad. 

take down
the paywall
steun ons nu!