(foto Evy Menschaert)
Opinie -

“Versterk de politiserende kracht van het middenveld”

“De neoliberale cultuur, waarin productiviteit, verzakelijking en efficiëntie centraal staan, tast ons beleid, onze visie en onze praktijken aan. Deze evolutie legt een zware hypotheek op de relatie met de groepen wiens rechten en belangen verdedigd worden door middenveldorganisaties”, stellen de ondertekenaars van de manifesttekst “Middenveld in Beweging”.

maandag 5 mei 2014 16:27
Spread the love

Inleiding

Heel
wat sociaal-progressieve middenveldorganisaties ervaren dat hun
kernopdracht, namelijk de verdediging van de grond- en basisrechten
en het emanciperen van burgers, onder zware druk staat. Een van de
belangrijkste oorzaken hiervan, is het feit dat zij zelf steeds meer
doordrongen raken van de neoliberale marktlogica en een daaraan
verbonden managementcultuur.

“Die cultuur, waarin productiviteit,
verzakelijking en efficiëntie centraal staan, tast ons beleid, onze
visie en onze praktijken aan. Deze evolutie legt een zware hypotheek
op de relatie met de groepen wiens rechten en belangen verdedigd
worden door middenveldorganisaties.” Dat stellen de ondertekenaars
van de manifesttekst Middenveld in Beweging.

Het manifest

Op
25 mei trekken we met z’n allen naar de stembus voor de zogenoemde
‘moeder aller verkiezingen’. Verkiezingen
worden vaak voorgesteld als de hoogmis van de democratie. Maar het
uitbouwen van een democratische samenleving, is werk van alle dag.
Werk dat bestaat uit het betrekken van burgers bij de vormgeving van
de samenleving, bij het stimuleren en versterken van
emancipatieprocessen en het politiseren van burgers.

De
laatste jaren ervaren wij echter dat deze kernopdracht zwaar onder
druk staat. Enerzijds omdat de overheid het
middenveld graag in een uitvoerende rol
ziet. Anderzijds omdat we zelf meer een meer doordrongen raken van
een neoliberale marktlogica en managementcultuur.

Die
cultuur, waarin productiviteit, verzakelijking en efficiëntie
centraal staan, tast ons beleid, onze visie en onze praktijken aan.
Ze vervreemdt ons van onze eigen basisopdracht. Ze dwingt ons onder
andere om vooral in te zetten op kortetermijnprojecten met meetbare
en controleerbare doelstellingen, om burgers als klanten te
benaderen, om ‘niemand’ voor het hoofd te stoten met uitgesproken
standpunten en om ons eerder op middenklassers dan op kwetsbare
groepen te richten, om het eigen overleven van onze organisaties
centraal te zetten.

Langetermijnvisie ontwikkelen, reflecteren over
de maatschappelijke impact van ons werk, een duidelijk standpunt ten
voordele van kwetsbare groepen innemen – net die zaken die onze
kernopdracht mogelijk maken – geraken zo op de achtergrond.

In
talloze bewegingen en verenigingen, vormingsinstellingen en
cultuurhuizen, hulpverleningscentra, zorginstellingen en actiegroepen
geven wij, samen met honderdduizenden mensen, het beste van onszelf
om een rechtvaardige en duurzame samenleving te creëren. Wij kozen
voor dit werk om zorgzaam en nabij om te gaan met wie kwetsbaar zijn;
om te helpen ontplooien en ondersteunen wat in groepen van mensen aan
creativiteit, kennis en vaardigheden sluimert; om de onvervreemdbare
basisrechten van elke mens te beschermen; om rechtvaardigere vormen
van samenleven te helpen ontginnen; om de aarde voor volgende
generaties te bewaren.

DeWereldMorgen.be

Als
sociaal-progressief middenveld willen wij niet ‘neutraal’
toekijken hoe steeds meer mensen gebukt gaan onder toenemende
ongelijkheid, uitsluiting en discriminatie. We
staan voor de keuze: willen we gelijkheid of ongelijkheid versterken?
Het huidige economische systeem sluit het grootste deel van de
wereldbevolking uit en brengt enorme schade toe aan mens en milieu.
Er zijn dan ook andere modellen nodig die de samenleving beschermen
en versterken. In
onze organisaties groeit het besef dat we ons als middenveld moeten
organiseren willen we onze maatschappelijke opdracht om burgers te
politiseren en emanciperen blijven waar maken.

Wij
engageren ons daarom om de heersende marktlogica, in de eerste plaats
binnen onze eigen organisaties en structuren een halt toe te roepen.
We gaan een gemeenschappelijk traject om onze visie, ons beleid, onze
acties en campagnes opnieuw af te stemmen op onze oorspronkelijke
kernopdracht.

Met dit collectief zoekproces willen we elkaar uitdagen
om opnieuw van onderuit te werken, om emancipatie en solidariteit
centraal te zetten, om duidelijke standpunten in te nemen en om mee
te bouwen aan een democratische samenleving waarin de grondrechten
van kwetsbare burgers gerespecteerd worden.

Het
is ‘nu’ tijd om in beweging te komen en de emancipatorische en
politiserende kracht van het middenveld slagkracht en een stem te
geven!

Bovenstaande
probleemstelling en analyse kwam aan de oppervlakte via hearings die
het voorbije najaar gehouden werden onder mensen en organisaties uit
de kunstensector, minderhedensector, samenlevingsopbouw, vakbonden,
hulpverlening, basiseducatie, armoedebestrijding, universiteiten,
vrouwenbeweging en socio-culturele sector. Op basis van deze hearings
kwam de manifesttekst ‘Middenveld in beweging’ tot stand. Het
vormt het vertrekpunt voor een veranderingstraject waarin
organisaties en werkers uit het middenveld de handen in mekaar slaan
om zichzelf en mekaar kritisch te gaan bevragen en inspireren omtrent
hun kernopdracht en de wijze waarop ze zich organiseren, met het oog
op het versterken van hun politiserende kracht.

De
volledige manifesttekst kan u lezen via www.middenveldinbeweging.be

Eerste
ondertekenaars manifest Middenveld in Beweging

Organisaties:

ACV-CSC
Brussel-Halle-Vilvoorde, Christenen voor het Socialisme, Citizenne
Brussel, Climaxi, De Lege Portemonnees, De Wakkere Burger, Femma, Intal,
Kras Jeugdwerk, KWB, Labo, LBC-NVK, Masereelfonds, Motief, Netwerk
Vluchtelingen Gent, ODiCe ,‘t Uilenkot, Uit de Marge, Victoria Deluxe,
Vormingplus Antwerpen, VOK

Ten
persoonlijken titel:


Samira
Azabar (vormingswerker Motief, BOEH), Barbara
Vandijck (onderzoekster – activiste voedselsoevereiniteit), Ginette
Bauwens (filosofe), Keltoum
Belorf (journaliste DeWereldMorgen), Joachim
Ben Yakoub (medewerker Pianofabriek), Saloua
Berdaï (docente hogeschool), Koenraad
Bogaert (UGent), Joost
Bonte (Straathoekwerk West- en Oost-Vlaanderen), Sarah
Bracke (Harvard Divinity School, UGent), Anja
Claeys (Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen), Gregory
Cremmerye (De Lege Portemonnees, Euromarsen België), Janetta
Danyiova (ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting), Filip
De Bodt (Literair Festival Lezen in de Lente), Pascal
Debruyne (stadsonderzoeker), Stefaan
Segaert (Vorming Plus Waasland Dender), Guido
Deckers, Delphine
Hesters (Vlaams Theater Instituut), Anneleen
Decoene (vormingswerker Motief, wetenschappelijk medewerker KU
Leuven), Ida
Dequeecker (VOK, BOEH), Fred
Dhont, Nadia
Fadil (docent KU Leuven), Kelly
Franceus (Masereelfonds), Amir
Haberkorn (UPJB), Ilse
Hackethal (directeur Samenlevingsopbouw Antwerpen), Dyab
Abou Jahjah (activist), Roger
Jacobs (leerkracht basiseducatie), Marc
Jans (sociaal en cultureel pedagoog), Mia
Grijp (vzw Sering), Geert
Haverbeke (Adjunct-secretaris BBTK BHV), Rosalie
Heens (vormingswerker Motief), Natan
Hertogen (De Lege Portemonnees), Lies
Horrie (Hand in Hand), Ina
Koeman (Kerk in de Stad), Marc
Laquière (FMV) ,Bleri
Lleshi (politiek filosoof), Filip
Loobuyck (coördinator Beweging van Wakkere Geesten), Marc
Loos (Verenigde Protestantse Kerk Gent Rabot), Fred
Louckx (coördinator Toekomstfabriek), Ico
Maly (coördinator Kifkif), Jozef
Mampuys (christelijke arbeidersbeweging), Evy
Menschaert (Victoria Deluxe), Francine
Mestrum (Global Social Justice), Sven
Naessens (ABVV Total Raffinaderij), Lin
Pauwels (educatieve
medewerker CBE Open School), Isabelle
Quintens (Agentschap Jongerenwelzijn), Jan
Renders, Carla
Ronkes (Werkgroep Vluchtelingen Gent), Kitty
Roggeman (VOK), Mong
Rosseel, Sarah
Scheepers (Ella vzw), Jan
Soetewey (Christenen voor het Socialisme), Frank
Stappaerts (vrijzinnig-humanistische beweging), Merel
Terlien (Ella vzw – VOK), Ng
Sauw Tjhoi (journalist), Guy
Tordeur (verbondssecretaris ACV Brussel-Halle-Vilvoorde), Dirk
Tuypens (acteur), Frederik
Vaes (samenlevingsopbouw), Bart
van Bouchaute, Hans
Van Crombrugge (hoofdlector Gezinswetenschappen HUB-KAHO), Nella
van den Brandt (UGent, ella vzw, VOK), Luk
vanden Poel (Coördinator AWV Ateliers voor werknemersvorming vzw), Marc
Vandepitte (leerkracht, vakbondsdelegee), Elke
Vandeperre (Coördinator Motief), Ine
Van Den Eynde (onderwijs in de gezondheidszorg), Leen
Van der Vorst (Hoger onderwijs), Jos
Van Herreweghe (Buren van de Abdij), Ivan
Van Praet (voormalig vormingsverantwoordelijke ABVV Metaal), Eddy
Van Tilt (welzijnswerker), Famke
Vekeman (Climaxi Stop Steenkoolgas), Maria
Vindevoghel (genderverantwoordelijke ACV Brussel-Halle-Vilvoorde), Dominique
Willaert (Victoria Deluxe), Sami
Zemni (vakgroep Conflict en Ontwikkeling UGent).

take down
the paywall
steun ons nu!