Een gebruiker van tijdskrediet zorgt voor haar invalide moeder (foto Ziekenzorg regio Mechelen Turnhout).
Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Tijdskrediet -

N-VA bestempelt tijdskrediet onterecht als luxe

Ben Weyts (N-VA) meent dat tijdskrediet er niet is om wereldreizen te maken. DeWereldMorgen.be keek na hoe groot het aantal gebruikers van tijdskrediet is dat daadwerkelijk de mogelijkheid zou hebben om op wereldreis te gaan.

maandag 10 maart 2014 12:01
Spread the love

Ben Weyts (N-VA) in De Standaard van 10 maart 2014: “De N-VA pleit (…) voor minder ambtenaren. Voor het beperken van de werkloosheidsuitkering in de tijd, voor het uitdoven van brugpensioen. We willen ook het tijdskrediet aan strengere regels onderwerpen. Het systeem dient om werknemers weer mentaal fit te krijgen, niet om wereldreizen te maken.”

Volgens de meest recente cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (zie pagina 153) zijn er in 2010 in totaal 132.259 vergoedingen voor tijdskrediet uitgereikt, waarvan 62,3 procent aan vrouwelijke werknemers. Redenen voor het aanvragen van tijdskrediet zijn de zorg voor kinderen (onder de 8 jaar), palliatieve zorgverlening van familieleden, zorg voor zieke gezinsleden of voor gehandicapte kinderen en het volgen van een opleiding.

8.336 personen wensten in 2010 ‘voltijds’ thuis te blijven, 38.221 personen kregen halftijds tijdskrediet en 85.700  1/5[de ]tijdskrediet (met andere woorden, één dag per week). Vooral jongere vrouwelijke werknemers vragen voltijds tijdskrediet voor zorgverstrekking in de familie, terwijl oudere werknemers vaker halftijds en 1/5[de] tijdskrediet aanvragen.

Het mag duidelijk zijn dat maar een klein percentage van deze groep daadwerkelijk de kans heeft om op wereldreis te gaan dankzij hun tijdskrediet. Enkel voltijds tijdskrediet is namelijk eventueel bruikbaar voor het maken van ‘wereldreizen’. Alleen kunnen personen die voltijds tijdskrediet aanvragen voor zorgverstrekking of voor een opleiding een wereldreis sowieso al vergeten.

Blijft over: alle personen die voltijds tijdskrediet verkrijgen voor een brugpensioen of personen die tijdskrediet aanvragen en verkrijgen zonder dat ze een motief hebben opgegeven. Op een totaal van 132.259 toegekende tijdskredieten in 2010 waren 3.130 gebruikers van tijdskrediet in dat geval. Sinds 2010 zijn de criteria voor tijdskrediet nog verstrengd. Aanvragen zonder opgave van motieven zijn sindsdien moeilijker geworden.

Zelfs al mochten deze 3.130 personen in 2010 allen een wereldreis gemaakt hebben – wat helemaal niet het geval is -,  gaat het hier over 2,36 procent van het geheel. Wie voltijds tijdskrediet krijgt, ontvangt geen loon maar een vergoeding van de RVA. Voor personen met minder dan 5 jaar werkanciënniteit bedraagt dat 432,30 euro netto per maand, voor personen met meer dan 5 jaar is dat 576,40 euro (RVA-bedragen). Kandidaat wereldreizigers via tijdskrediet houden bij hun reisplannen best rekening met deze financiële beperkingen.

take down
the paywall
steun ons nu!