Open brief aan minister Vandeurzen
Open brief, Gehandicaptenzorg, Minister Vandeurzen, Incontinentie, VAPH -

Open brief aan minister Vandeurzen

woensdag 22 januari 2014 21:18
Spread the love

Geachte heer minister Vandeurzen

Met verbijstering heb ik kennis genomen van de wijzigingen in de tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal zoals mij door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zijn toegezonden. Niettemin zie ik hierin ook een kans die ik u graag aanbied.

Wij hebben een ernstig mentaal gehandicapte volwassen zoon. Hij is blijvend volledig incontinent en mist het minste bewustzijn van toiletgebruik. De hoeveelheden ontlasting en urine die een volwassen man dagelijks produceert zijn nauwelijks op te vangen in 5 grote luiers. Zo’n luier kost minimum 1,00 euro. Op jaarbasis kost ons dat dus minstens 1.825,00 euro.

Tot einde 2012 kregen wij hiervoor een jaarlijkse tegemoetkoming van het VAPH van 895,48 euro en een forfait van het RIZIV. Ons restte een jaarlijkse kost van minstens 500,00 euro, alleen aan luiers.

Vanaf 2014 vermindert de VAPH tussenkomst tot 555,00 euro. Ik zou met plezier deze inlevering of meerkost van 340,48 euro per jaar aanvaarden en zelfs toejuichen als het VAPH met deze besparing alle schrijnende toestanden ten gevolge van de uitzichtloze wachtlijsten zou oplossen. Helaas kan deze discriminerende maatregel bij de hooguit 10.000 mensen met volledige incontinentie een extra jaarbudget bijeenharken van 3,5 miljoen euro. Voor het VAPH en de sector in nood een druppel op een hete plaat. Voor de minst gegoede getroffenen een zware aderlating in hun al precaire financiële situatie.

Nochtans zou 0,8% extra belasting op het beschikbare inkomen voor elk van de 2.600.000 Vlaamse gezinnen aan het VAPH een extra budget opleveren van 884 miljoen euro per jaar. Dit zou gemiddeld per gezin diezelfde 340 euro per jaar kosten, maar dan evenredig met hun inkomen en solidair voor iedereen.

De nodige uitbreidingen om de huidige wachtlijsten volledig weg te werken, kosten hooguit 380 miljoen per jaar. Dat kon ik berekenen uit het recentst gepubliceerde zorgregierapport van het VAPH. Een basisondersteuningsbudget van gemiddeld 300 euro per maand voor alle personen met een handicap die u hiervoor in uw voorstel in aanmerking neemt, zou ook slechts zo’n 300 miljoen per jaar kosten.

Zelfs slechts 0,62% extra inkomensbelasting zou dus al volstaan om het geheel te financieren. Dat is gemiddeld slechts 264 euro per gezin. Helaas is een onnodig hogere inlevering nu onrechtvaardig arbitrair opgelegd aan de mensen met volledige incontinentie en dan nog forfaitair. Deze groep betaalt nochtans solidair ook alle andere belastingen.

Ten gevolge van de wachtlijsten krijgen meer en meer mantelzorgers van personen met een handicap, die soms niet eens familie zijn, van het VAPH een afwijzing om hun jarenlange vrijwillige en onbezoldigde mantelzorg over te nemen. Die mantelzorg wordt dan als het ware onbezoldigde dwangarbeid. Nu perst men daar bovenop nog wat besparing uit diezelfde al zwaar belaste groep. Nochtans zou minder dan 0,75 euro (nog niet de prijs van één luier) per dag gemiddeld per gezin volstaan om het hele tekort in de gehandicaptensector weg te werken.

Misschien inspireert u dit tijdig tot rechtvaardige en doeltreffende oplossingen, vooraleer de tussenkomst incontinentiemateriaal helemaal wordt afgeschaft of de gehandicaptenzorg tenslotte dode letter wordt.

Luc De Coster

take down
the paywall
steun ons nu!