’ Transitie naar een duurzame Samenleving’
Verslag, Nieuws, Lokaal, Transitie, samenleving, klimaat actie kamp 2013 -

Klimaatactiekamp: Transitie naar een duurzame Samenleving

Klimaatactiekamp 2013,’ Transitie naar een duurzame Samenleving’ is voorbij. Een volledig overzicht geven van alle workshops, lezingen en debatten is binnen het kader van dit artikel onmogelijk. Daarom hier een individuele analyse van motivatie en inzet van het kamp, een soort schriftelijke bijdrage aan de oproep voor ‘Transitie naar een duurzame samenleving’, zoals die tijdens het kamp werd uitgedragen.

maandag 5 augustus 2013 10:12
Spread the love

Het vorige klimaatactiekamp (Parkveld Leuven) stond vooral in het teken van de kwalijke invloed van banken en hoe die klimaat en samenleving bedreigen. Dit jaar werd gefocust op hoe we een transitie naar een duurzame samenleving kunnen ontwikkelen en welke factoren die transitie verhinderen.

Dat het niet goed gaat met het ecologische evenwicht op onze planeet is genoegzaam bekent. Ook aan de opwarming van de aarde en de nefaste rol die de mens hierin speelt twijfelt haast niemand meer.  Toch blijven we vasthouden aan fossiele brandstoffen en kernenergie, groeit de invloed van nietsontziende multinationals die voedsel en water louter als lucratieve handelswaar zien, wint de industriële landbouw het van kleinschalige landbouw die de eigen streek kan voeden. De nefaste invloed op de biodiversiteit wordt steeds duidelijker. In tegenstelling tot wat voorstanders van deze ontwikkelingen beweren vormt dit geen mogelijkheid om het voedselprobleem op te lossen maar creëert het juist nog meer sociale ongelijkheid en ecologische rampspoed.

Voor de meeste deelnemers aan het kamp is het duidelijk dat het klimaatprobleem haar oorsprong heeft in de kapitalistische winstlogica en organisatie van de maatschappij. Dat er dus géén oplossingen zijn voor het klimaatprobleem via de weg van marktmechanismen.Dit is, naast kortzichtig ‘ik-doe-het-niet-als-een ander-het- niet-doet’ wellicht de belangrijkste reden dat de grote klimaatconferenties zo weinig veranderingen brengen. Echte verandering zal dus van onderuit moeten komen. 

Veranderingsprocessen zijn zich aan het ontwikkelen op diverse manieren. Kleinschalige initiatieven inzake biologische landbouw, CSA (Community Supported Agriculture), permacultuur kennen een groeiend succes. Diverse workshops lieten zien hoe we zelf aan de slag kunnen, wat we kunnen veranderen binnen onze lokale gemeenschap. Tijdens het kamp leerden we diverse projecten hier en in het Zuiden kennen.  Steeds meer mensen sluiten zich aan bij lokale voedselteams, beseffen dat ze als consument een belangrijke stem kunnen hebben.Het spreekt vanzelf dat deze initiatieven alleen niet voldoende zijn om een heel vast verankerd neoliberaal systeem te veranderen. Mensen moeten zich verenigen, een nieuwe frontvorming dringt zich op.  Organisaties als de Klimaatcoalitie, Climate-Justice-Action, Climaxi zetten zich hiervoor in. Nieuwe coalities worden gevormd. Al te vaak worden arbeidersorganisaties, boeren, vrouwenorganisaties en milieuactivisten tegen elkaar uitgespeeld. Men doet alsof hun belangen inherent tegengesteld zijn. (Tijdens een workshop ‘Vrouwen en duurzame ontwikkeling bleek weer hoe groot het wantrouwen van sommige linkse mannen nog is als men patriarchale verhoudingen niet enkel als onderdeel van een kapitalistisch systeem ziet, maar als iets dat even nefaste gevolgen heeft voor samenleving en ecologie).

De globale ontwikkelingen inzake vrijhandel en industrialisering van de landbouw tonen aan dat een gezamenlijke strijd noodzakelijk is. Organisaties als ‘Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid en Alliantie D19-20 geven die samenwerking vorm.Dit jaar vinden de internationale klimaatonderhandelingen plaats in Warschau, Polen van 11 tot 22 november. Tijdens het middelste weekend, op zaterdag 16 november, zal er een grote mars plaatsvinden onder het motto “Rechtvaardige transitie en waardig werk”. Om te tonen dat we ermee bezig zijn en resultaat willen. Om te tonen dat we geen valse oplossingen meer aanvaarden. Om een akkoord te eisen dat sociaal rechtvaardig en ecologisch verantwoord is. Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid organiseert zoals in 2009 een trein naar de manifestatie, zodat Belgische organisaties en burgers in grote getale aanwezig kunnen zijn.

Actie vanuit het klimaatactiekamp

Tijdens dit kamp werden 2 acties gehouden voortkomende uit de motivatie van de deelnemers aan het kamp. Bij rondvraag bleek dat men de link wou leggen tussen de vernietiging van de ecologie en de inhumane manier waarop overheden met mensen en met name vluchtelingen omgaan, en ook de trieste situatie van  klimaatvluchtelingen wou aankaarten. Hieruit ontwikkelde zich in onderlinge consensus de actie aan de Refuge (Sint-Andries) op zondag.Op een gelijkaardige manier, en met de expertise van mensen van VZW Vredesactie werd ook de slotactie van dinsdag opgebouwd. Elke stap werd in onderling overleg met de deelnemers genomen. De thematiek van het kamp, Transitie naar een duurzame Samenleving’ staat in de ogen van deelnemers in contrast met het milieubeleid van de stad Brugge. Deelnemers aan het kamp wilden dit onder de aandacht brengen van een zo groot mogelijk publiek. Al vrij snel ontstond een consensus over een sensibiliseringsactie in het toeristische centrum en vlakbij het stadhuis van Brugge. Iedereen kon zich vinden in een aantal onderdelen van de actie zoals samba-band, lay-downmomenten, speech en flyer, duur van de actie…De actie werd met veel elan uitgevoerd onder een storm van camera’s van over de hele wereld.  Zo blijkt weer eens dat overleg van onderuit, basis democratische besluitvorming meer enthousiasme en effectiviteit genereren dan ideeën die van’ buiten’ of ‘boven’ worden aangestuurd.

Brugge Klimaatneutraal ?

 ‘Het Brugse stadsbestuur koestert haar Culturele Werelderfgoed.  Ze lijkt te vergeten dat ze ook verantwoordelijkheid draagt inzake de duurzaamheid van onze samenleving. Ze wil nog steeds niet begrijpen dat groen, duurzame energie, sterk verminderde uitstoot van CO-2 ,voedselsoevereiniteit en dergelijke geen vrijblijvende leuzen zijn van een paar wereldvreemde groene jongens, maar dat ze noodzakelijk zijn voor onze toekomst‘.(uit de flyer die uitgedeeld werd tijdens de slotactie op 30/07) ‘Veel Vlaamse gemeenten (waaronder grote gemeenten als Gent, Leuven en Mechelen) hebben zich reeds geëngageerd als klimaatneutrale stad. Dit vinden wij heel goed want engagementen als deze zijn keihard nodig. Brugge blijft tot nu toe achter. Zij bekommert zich hard om haar culturele erfgoed dat massa’s toeristen trekt maar heeft haar ecologische verantwoordelijkheid als provinciehoofdstad nog altijd niet opgenomen. Wij roepen Brugge vandaag op om dit alsnog te doen. Lokale besturen blijken namelijk een belangrijke rol te spelen in het klimaatbeleid in afwachting van nieuwe internationale akkoorden.’ (uit de ‘speech’ tijdens de actie)

Tot slot

Als ‘mede-organisator’ vond ik het in eerste instantie niet zo makkelijk om een slotartikel over dit klimaatactiekamp te schrijven. Ik had een paar dagen nodig om uit te rusten en met een zekere afstand naar het geheel te kijken.  Als deelnemer en toeschouwer vind ik dit kamp ondanks storm en wateroverlast zeker geslaagd. De meeste deelnemers die ik sprak beamen dit. De workshops waren leerrijk, nieuwe contacten werden gelegd, de spontane initiatieven van individuen en gemeenschappelijke verbondenheid gaven inspiratie om er weer een jaar positief op te bouwen. Ook de items die ik in dit artikel niet heb venoemd (o.a. workshops rond ‘mind and body ) waren voor velen een verrijking. ‘Be the change you want to see’ bleek op dit kamp weer geen loze slogan!

take down
the paywall
steun ons nu!