De locatie van het 6de klimaatactiekamp in België. (Fotocollage: Didier Eeckhout).
Nieuws, Lokaal, Klimaatactiekamp 2013 -

Klimaatactiekamp 2013 in Assebroek, Brugge is gestart!

Maandagavond 22 juli heeft een tiental mensen een groot veld in het natuurgebied Gemene Weidebeek in Assebroek (Brugge) bezet. Het wordt de locatie van het 6de klimaatactiekamp in België. Dit initiatief wordt jaarlijks georganiseerd door het Belgische netwerk van Climate Justice Action, een internationaal netwerk van klimaatactivisten dat ontstaan is naar aanloop van de klimaatconferentie van 2009 in Kopenhagen.

dinsdag 23 juli 2013 11:09
Spread the love

Van 24 tot 31 juli komen hier mensen kamperen, workshops volgen, deelnemen aan geweldloze acties en genieten van het mooie natuurgebied.  

Via de basisdemocratische en klimaatneutrale vorm van samenleven, debatten en directe acties willen de initiatiefnemers met een heel eigen insteek aan de klimaatstrijd deelnemen.

Ze proberen met hun boodschap ook verder te reiken dan een puur ecologische noodkreet: “het klimaatactiekamp komt op voor sociale en solidaire oplossingen voor de klimaatcrisis en gaat ervan uit dat grenzeloze winst en groei onmogelijk zijn op een begrensde planeet. Het klimaatprobleem is een symptoom van de winsteconomie, van de concurrentie en van het kapitalisme”.  

Waarom juist deze plek? 

Als het gaat over ‘groene ruimte’ in Brugge is het dossier ‘Klein Appelmoes’ zeker actueel. De activisten kamperen niet op dit gedeelte omdat ze de rust van de omwonenden niet willen verstoren, maar zijn wel neergestreken, in het gebied dat samen met Klein Appelmoes ‘de groene long’ van Assebroek vormt, met de bedoeling de focus te leggen op het behoud van deze biotoop. 

Korte voorgeschiedenis ‘Klein Appelmoes’ 

Het Gemene Weidebeekgebied (50 ha) is te omschrijven als een ‘oud-cultuurlandschap’. Het is sinds de Middeleeuwen op vrij directe wijze overgeërfd, waardoor de kenmerken van dit historische cultuurland in het actuele natuurlandschapspatroon zichtbaar zijn. Dit maakt het panoramisch landschap zo geliefd bij de omwonenden en tot ver buiten de grenzen van Assebroek bij mensen die er komen verpozen. Jaren leefde iedereen in argeloze onwetendheid. Men veronderstelde dat het Gemene Weidebeekgebied door het beleid als één groot natuurgebied werd beschouwd. 

Het Vlaamse Gewest heeft in 2008 een GRUP, een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan,  goedgekeurd voor de afbakening van het regionaal-stedelijk gebied Brugge. “Dit is een visieplan, dat vastlegt wat er in de toekomst nog kan worden gebouwd in en rond Brugge. Het legt de richtlijnen vast waaraan een project binnen het gebied moet voldoen en wat er nog mogelijk kan zijn binnen dat gebied op het vlak van ruimtelijke ordening.”

Het herbestemmen van Klein Appelmoes zonder voorafgaande communicatie noch met omwonenden noch met privé-eigenaars in deze zone kan voor hen niet door de beugel. Dit is des te pijnlijker omdat zij als omwonenden door de Stad voor een voldongen feit geplaatst zijn. Als burgers hebben ze recht op zorgvuldig en transparant bestuur.   

Na het vernemen van de verkavelingsplannen verstuurden een groot aantal mensen een brief naar de burgemeester waarin zij hun enorme teleurstelling verwoordden. Meer dan 350 sympathisanten betuigden daarnaast hun steun op de webpagina http://gi.bblv.be/page/2/

Tegen de plannen om 160 huizen te bouwen in een strook groen van 9 hectare, net ten noorden van de Astridlaan, zijn in totaal liefst 1.850 bezwaarschriften ingediend. 

De belangrijkste argumenten  voor behoud van Klein Appelmoes in het natuurgebied Gemene Weidebeek: 

-?????? Assebroek, als aangrenzende deelgemeente van Brugge, heeft de kleinste oppervlakte en de grootste bevolkingsdichtheid. Niettegenstaande dit feit worden er nog verschillende nieuwe woonzones voor Assebroek gepland (u bekend door de media).  

-?????? Het natuurgebied van de Gemene Weidebeek is de enige publiek toegankelijke groenzone zo dicht bij het stadscentrum. Het prachtige domein in zijn geheel draagt bij tot de levenskwaliteit van alle omwonenden dichtbij en verder af. 

-?????? Assebroek was 10.000 jaar geleden nog moeras vandaar de naam “broek”. De resterende weiden lopen in de winter onder water en dienen als waterbuffer. Een volgebouwd Klein Appelmoes houdt een risico van overstroming in voor de huizen langs de oude loop van de Gemene Weidebeek richting Tramstraat en Zuidervaartje. Het is niet duidelijk of de geplande nieuwe riolering wel voldoende rekening houdt met de nieuwbouwprojecten in Klein Appelmoes en de Assebroekse bevolking.  

-?????? De verkeersleefbaarheid in Assebroek is een groeiend probleem. Files tot aan het Gaston Roelandsplein in de ochtend- en avondspits zijn vandaag geen uitzondering meer. 

-?????? In Assebroek wordt de norm van de luchtkwaliteit op verschillende plaatsen reeds overschreden. Bijkomend verkeer met de vele uitlaatgassen verergert de toestand. 

-?????? De sociale woningbouw is niet de motivatie voor de aanleg van de geplande woonzone Klein Appelmoes. Centralisatie van sociale woningen in één hoek van een verkaveling lost het probleem van sociaal samenleven trouwens ook niet op. 

Tegenover de interesse van de grondspeculanten staan veel ruimere belangen: de aandacht van eventuele kopers in een nat en dus ziekmakend gebied, de aandacht van de huidige en toekomstige generaties natuurrecreanten om blijvend te kunnen genieten van een prachtig wijds uitzicht, het evidente belang van de vele omwonenden (niet enkel in de Astridlaan) en niet te vergeten: de belangrijkheid voor de tientallen soorten planten, vogels en zoogdieren die floreren in deze unieke biotoop. 

Daarom heeft het Actiecomité Klein Appelmoes bezwaar ingediend en zijn ze in beroep gegaan bij de Raad van State tegen dit plan van het Vlaamse Gewest. De auditeur van de Raad van State achtte deze bezwaren niet gegrond en formuleerde zijn advies naar de Raad van State als dusdanig. Op 13 juli jongstleden kwam het verdict van de Raad Van State die de grieven van de bevolking wel degelijk gegrond vindt.. 

Franky Demon (schepen van ruimtelijke ordening, huisvesting en jeugd) verduidelijkt wat hier de gevolgen  van zijn : ”Alle kaarten liggen hierdoor nu weer open op tafel. Dit houdt immers in dat de plannen van het Vlaamse Gewest voor het deelgebied Klein Appelmoes volledig vernietigd worden en is het terug naar af.

We vallen nu terug op de oorspronkelijke situatie, zijnde de vorige bestemming van woonuitbreidingsgebied. Het is nu aan het Vlaamse Gewest om de volgende stap te zetten: ofwel behouden zij hun ingediende plan, waarbij een combinatie van groene zone met woongebied voorgesteld wordt maar dienen zij dit grondiger te motiveren en te omschrijven, ofwel kiezen zij ervoor om een andere bestemming aan het gebied te gaan geven.”

Zoals het er op vandaag na deze beslissing van de Raad van State voor staat, kan er op dit gebied, dat nu nog een groen natuurgebied is maar als bestemming woonuitbreidingsgebied heeft, volop gebouwd worden.

Concreet blijft het gebied verdeeld in zones: 

– Noordelijke gebied (Gemene Weidebeek) – nu toch groenzone 
– Centraal gebied (Gemene Weidebeek) – parkgebied 
– Zuidelijk gebied (Klein Appelmoes) – woonuitbreidingszone 

De definitieve bestemming moet men nu opnieuw gaan definiëren. Het gaat wel de goede richting uit maar het is nog altijd mogelijk dat dit wordt teruggedraaid.
Argumenten blijven om het zuidelijk gebied groen te kleuren aangezien het noordelijk gebied ook groen werd gekleurd. Met de uitspraak van de RvSt is dit een stap in de goede richting. Evenwel staat er nog niets op papier voor de toekomst.  
 
De situatie is zoals twee jaar geleden. Men moet opnieuw plannen en opnieuw inkleuren: samengevat is deze situatie zo omdat Klein Appelmoes vandaag voor een groot deel eigendom is van de verkavelaars en projectontwikkelaars, met als gevolg dat Klein Appelmoes eigenlijk nog altijd bedreigd is. Er is immers nog steeds geen definitieve bestemming voor het gebeid.  
 
De situatie van vandaag is misschien nog onzekerder dan voordien: in het woonuitbreidingsgebied kan men mits motivatie dat het sociale woningen zijn daar nu onmiddellijk bouwen, zelfs zonder nieuwe bestemming. 

Concreet: 

Wegbeschrijving :

Ingang: Zomerstraat. Op het einde van deze straat zie je in de verte een klein materiaalhuisje. Daarachter bevindt zich een veld van 100 meter breed en 100 meter lang. Daar is het allemaal te doen. 

Met het openbaar vervoer kan bus 1, 2, 63, 92 of 97 genomen worden naar halte C.V.D Bussche of de Zomerstraat zelf.

Parkeren in de buurt is ietwat moeilijker, gezien de camping dichtbij een woonwijk ligt.  

Voor het eten wordt een vrije bijdrage gevraagd, voor de drank een vaste prijs. Omdat de inrichters dit jaar met financiële problemen kampen door de verzekering die ze wel moesten nemen (na de miserie op Pukkelpop), vraagt men om zo veel mogelijk ter plaatse te consumeren. Zo kan men al drinkend (fruitsap mag ook natuurlijk) er voor zorgen dat het kamp kan blijven bestaan! 
 
Mensen die willen blijven overnachten, kunnen dat. Je kan ofwel zelf een tentje meebrengen ofwel kamperen in één van de 10 grote slaaptenten. Dan hoef je enkel een matje en een slaapzak mee te brengen. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!