Criminaliteit, inkomen, belastingen en sportinfrastructuur

dinsdag 16 juli 2013 10:00

De publicatie van de ‘officiële’ criminaliteitscijfers laat toe de dalende trend, vooral in Brussel, te zetten naast het gemiddeld belastbaar inkomen, het % belastingen en het aantal m2 sport- en recreatie-infrastructuur per inwoner in alle gemeenten van België. Het % belastingen in gemeenten met de helft van het inkomen is bijna gelijk aan die met het dubbele belastbaar inkomen, de criminaliteit is in die eerste gemeenten hoger, het m2 sportinfra. lager.

De tabellen zijn als beeld hierboven ingebracht. In de tekst wordt er naar verwezen. De basistabel met alle gegevens i alle gemeente en met linke naar alle gemeetelijke crimialiteitsrapporten zie Misdrijven en crimi-graden 2012 en evoluties.

Maar eerst nog 2 overwegingen ivm de actualiteit:

0. Er is altijd wat 1. Wie heeft de Blokkendoosouders opgejut en met welk agenda? Zullen Vrije Keuze en gemeenteraadslid Mohamed Cheeba hiernaar op zoek gaan en zoals bij de “Syriëstrijders” het ‘veiligheids’kaf van het koren kunnen scheiden. Waarom het initiatief aan De Wever laten als men het zelf kan opkuisen. Niet alleen leerkrachten en directie zijn slachtoffer, ook de ouders zelf zijn slachtoffers, die zouden zich ook eens mogen roeren en alerter mogen zijn voor provocaties, zeker zij die beter (moeten) weten. Herstelbemiddeling kan hier trouwens haar werk doen.
 
0. Er is altijd wat 2. En is de Non-Profit voldoende alert om te beseffen dat de aanval op de ‘ancienniteitsverhoging’ bij de federale ambtenaren in feite de barema’s van de 650.000 Non-profit werknemers viseert? En dat het IF-IC-instituut voor functieclassificatie in feite hetzelfde doel heeft om de baremieke welzijnsbarema’s op te kuisen: in de gehele welzijnszorg bestaat er momenteel een  lage spanning tussen de barema’s en hoge binnen een barema. Wenst men deze te vervangen door een van grote spanning tussen barema’s en lage spanning binnen een barema van secundair of lager niveau. En zal de vakbond met open ogen in de val lopen die wordt opgezet? En zullen de federale ambtenaren coalities sluiten met hun 650.000 Non-Profit collega’s die dezelfde baremastructuur hebben? En zal het personeel van de bejaardenhomes dat met de 6de staatshervorming naar de Vlaamse gemeenschap overkomt de veel betere welzijnsbarema’s krijgen of zullen zij als ‘Vlaams personeel’ aan de lagere ‘Belgische’ en federale barema’s moeten verder werken. Zie dat je in de vakantie altijd de politieke beslissingen volgt, want dan gebeurt het zei m’n vader altijd. Er is altijd wat.
 
1. De internationaal erkende ‘criminaliteitsgraad’. We hernemen hier niet het dispuut over de criminaliteitsgraad, daarvoor kan men BuG  177 er op nalezen. De criminaliteitsgraad negeren is alsof men de koopkracht wil meten in een bepaalde tijdsperiode zonder rekening te houden met de indexering. Als het aantal woninginbraken op 12 jaar tijd gestegen is van 75.123 in 2000 tot 75.268 dan is er nominatief een stijging met 145 inbraken. Maar in diezelfde periode is de bevolking met 8,1% gestegen, die dus groso modo ook voor 8% meer bewoning gezorgd hebben. Het aantal inbraken per 100 inwoners is dus in feite met 7,3% gedaald als men met de bevolkingsevolutie rekening houdt.

2. Wat is nieuw aan de tabel verwerking van de criminaliteitsgegevens 20122.1.Rapporten 2012 van de federale politie blijvend rechtstreeks bereikbaar langs link in de tabel

2.2. Update crimi-graad+: Naast de misdrijfgegevens en de criminaliteitsgraad wordt de ‘criminaliteitsgraad+’ verder uitgewerkt. De criminaliteitsgraad stelt de misdrijfaantallen in verhouding tot de bevolking in  een gemeente. In de criminaliteitsgraad+ wordt reeds het toerisme, de arbeidspendel en het hoger onderwijs in een ‘Bevolkingsequivalent (BEQ) omgezet, zie BuG 177 voor de berekeningswijze. In deze update van de criminaliteitsgraad+  worden nu het aantal opstappers in alle Belgische stations toegevoegd, voortgaande op de laatste telling van de NMBS. Het gaat om 240 miljoen binnenlandse opstappen die wij gelijkstellen aan gemiddeld 4 minuten aanwezigheid in het station aangevuld met een verdeling van de 7 miljoen opstappen op internationale treinen aan 15 minuten per opstap. Dit alles wordt omgezet in een Bevolkingsequivalent op jaarbasis. Ondermeer de criminaliteitsgraad van Brussel en Sint-Gillis en ook Leuven en Gent worden hierdoor verder ‘genormaliseerd’.

2.3. Crimi-graad+ berekend van 2000 tot 2012. De Bevolkingsequivalenten worden toegevoegd aan de bevolkingsevolutie vanaf 2000. Het betreft hier structurele elementen (toerisme, treinvervoer, hoger onderwijsstudenten, arbeidspendel) die over een termijn van 10 jaar maar minimaal evolueren. Hierdoor worden de crimi-graden+ volledig vergelijkbaar in deze tijdsperiode.

2.4. Evolutieberekening 2000-2012, 2008-2012 en 2011-2011 in %

2.5. Update gegevens 2011: de gegevens voor 2011 worden verhoogd met de 29.309 misdrijven die nog in 2012 werden ingebracht na afsluiten van het  overzicht 2011 in juli 2012. Ook voor 2012 zullen in 2013 nog bijkomende misdrijven ingebracht worden. Het gaat dan ongeveer om 2,7% bijkomende ingiftes of 0,3 criminaliteitsgraad. In de tabel kan voor elke gemeente nagegaan hoeveel dit aantal en % bedraagt.

2.6. Update bevolkingsgegevens 2012 en 2013 met berekening gemiddelde bevolking in alle jaren.

2.7. Update selectiecriteria met Politiezone’s (nr en naam), Verstedelijkingsgraad (nr en naam), provincie en gewest. Elk gemeentelijk gegeven kan oplopend of aflopend geordend worden langs het pijltje bovenaan de kolom. Langs een selectiecriterium (links van de tabel, op het +je bovenaan de tabel drukken) kunnen de gewenste gegevens geselecteerd worden.

2.8. Subtotalen Rijk, gewesten, provincies, arrondissementen en kantons. Onderaan de tabel kan het detail van alle verwerkte gegevens verkregen worden voor alle regionale niveaus in België, een unieke schat aan informatie.

2.9. Toevoeging 2 analytische elementen:
   – Recreatie- en sportinfrastructuur in Ha en m2 per inwoner, onderscheiden naar buiten en binnen, 2010
   – Totaal Belastbaar Inkomen, totaal Belastingen, % belastingen en Belastbaar Inkomen per inwoner, 2010

3.  Crimi-graad+ 2011 en 2012, evolutie 2012 tav 2000

De verwerkte  tabellen zijn illustraties van het gebruik van de tabel: Misdrijven en crimi-graden 2012 en evoluties

Het betreft hier de Crimi-graad+ waarbij rekening gehouden wordt met toerisme, reizigersvervoer, hoger onderwijsstudenten en arbeidspendel. De opgave in kolom 2 van het Belastbaar inkomen per inwoner; in kolom 3 het % belastingen (Staat en gemeente) dat daarop gemiddeld betaald wordt en in kolom 3 van het aantal m2 sport- en recreatie-infrastructuur zijn interessante toetspunten die stof tot nadenken kunnen geven.

3.1. Rijk, Gewest en Provincies

Heel wat gegevens in een notedop. De crimi-graad (misdrijven gedeeld door de bevolking x 100) vermindert van 9,7 tot 8,9 als rekening gehouden wordt met Toerisme, Reizigersvervoer, HO-studenten en Arbeidspendel. Voor het Brusselse gewest is dit evenwel een vermindering van 15,8 crimi-graad naar 12,6 crimi-graad+ misdrijven per 100 inwonersequivalenten. Langs de linken kunnen de verslagen rechtstreeks opgeroepen worden.

– Tabel 1 hierboven.

Door de toevoeging van de Bevolkingsequivalenten wordt de crimi-graad van Brussel dus enigszins ‘genormaliseerd’ tot 12,6 en wordt het meer vergelijkbaar met de andere gewesten omdat het grootstedelijk karakter enigszins geneutraliseerd wordt. Opvallend natuurlijk is het lage gemiddelde belastbaar inkomen per inwoner in het Brussels Hoofdstedelijk gewest (5.471 tegenover 9.860 in Vlaanderen) evenals het feit dat praktisch hetzelfde % belastingen betaald wordt op de helft van het inkomen en dat de ‘progressieve aanslagvoet’ voor het globale belastbare inkomen een lachertje is. Tevens valt het extreem lage m2 sport/recreatieopp. per inwoner op: 3,7m2 per Brusselaar tegenover 20,6 m2 in het Vlaams gewest, ook al is Brussel 2de geëindigd als groene hoofdstad van Europa na Bristol. Met het groen in Brussel wordt evenwel niet zoveel gedaan voor de recreatieve en sportbehoefte van de Brusselaar.

Limburg, tussen daders en slachtoffers

En dat Limburg de enige provincie is waar het aantal geregistreerde misdrijven in 2012 gestegen is, zelfs rekening houdend met de stijging van de Limburgse bevolking, dat doet pijn. Is de Limburgse politie uit haar krammen geschoten na de HAZODI-saga of zijn er fikse aanwervingen gebeurd? Zijn de burgers in Limburg alerter geworden en hebben ze meer aangifte gedaan, nu de migratie daar praktisch is stilgevallen of zijn de misdadigers actiever geworden in Limburg, op de vlucht voor de politie in Duitsland en Nederland misschien, of omdat er meer (begoede) Nederlanders zijn komen  wonen maar Limburg ligt ook het dichtst bij Oost-Europa, dat kan ook spelen, wie zal het zeggen?

3.2. Belgische gemeenten volgens crimi-graad+

De crimi-graad+ geeft aan dat het niveau van de criminaliteit nivelleert en overal daalt, zelfs in Antwerpen, behoudens Herbeumont waar een groot asielcentrum allicht in 2012 voor noodopvang heeft moeten zorgen. Voor details kan gemakkelijk de link in de tabel aangeklikt. Het betreft hier trouwens enkel een stijging van fouten tegen de vreemdelingenwetgeving. Ook in Charleroi, naast Huy en Sint-Niklaas, wordt een lichte stijging vastgesteld als enigen van de gemeenten met een relatief hoge crimi-graad+.
   
– Tabel 2 hierboven.

Brussel, Luik, Elsene en Charleroi kennen zelfs na verrekening van stedelijke omgeving een hoge criminaliteitsgraad (+17), Antwerpen, Blankenberge en Verviers blijven met 15 hoog scoren. Verviers, Seraing, Mechelen, Leuven, Gent en de Brusselse gemeenten Sint-Joost, Anderlecht en Sint-Gillis situeren zich rond een criminaliteitsgraad van 13 per 100 inwoners. Drogenbos, Chatelet en Zelzate schurken zich enigszins verwonderlijk tegen dit niveau aan. Voor Wijnegem is dat minder verrassend omwille van het koopcentrum.

Opvallend is ook hier het lage gemiddelde Belastbare Inkomen in gemeenten met relatief hoge criminaliteitsgraad, op Wijnegem en Leuven na, alsmede de lage beschikbaarheid aan sport- en recreatie-infrastructuur. Het gaat hier niet om oorzaak en gevolg of het samengaan maar om het samen voorkomen. 3.3. Daling criminaliteit in alle Brusselse gemeenten

Opvallend en eerste vaststelling is dat in alle Brusselse gemeenten de criminaliteitsgraad in 2012 dalend is.

In het beeld van inkomen en infrastructuur vormt Ukkel een uitzondering omdat ze een relatief hoog Belastbaar Inkomen en hoog m2 sport/recreatie-infrastructuur combineren met een relatief hoge criminaliteitsgraad+. Schaarbeek daarentegen is ook atypisch met een laag gemiddeld inkomen, lage sportinfrastructuur én lage crimi-graad+. Sint-Jans-Molenbeek is laag van inkomen en m2 sportinfrastructuur maar gemiddeld van crimi-graad.
  
– Tabel 3 hierboven.

Moet een betere sport- en recreatie-infrastructuur in Brussel prioritair zijn?

Volgens Ans Persoons in DM wel en zij heeft allicht gelijk. Er zijn gemiddeld 19 m2 recreatieterreinen, sport- en recreatiegebouwen per inwoner in België. In Brussel stad is dat 3,7 m2  en in Sint Gillisbv 0,1 m2, dat is 10cm op 1 meter. Is het toevallig dat de gemeenten met een hoge criminaliteitsgraad+ nogal eens een beperkte sportaccommodatie hebben?

Wordt het niet dringend tijd dat Hofstade, zoals de Wannsee in Berlijn, tot de Brussels recreatieve rand gaat behoren. Berlijn, met een veel grotere stadsomgeving dan Brussel heeft 27 openluchtzwembaden en de Wannsee ligt trouwens verder van Berlijn-Mitte (25 km) dan Hofstade van Brussel-Centraal (22 km). Trek eens een cirkel van 25 km rond Brussel en stel alle recreatieve en sportinfrastructuur actief open voor de Brusselse bevolking. Ook Kapelle-op-de-Bos langs het kanaal is maar 20 km veraf. In vroegere tijden ging de Brussels schooljeugd met de Bateaux Mouches, naar Kapellen-op-de-Bos voor een daguitstap, zo heeft m’ moeder me altijd verteld. En wie roept er eens een halt toe aan het achterhaalde Bloso-beleid op dat vlak?
 
Fire Gym, zoals Kompany nu, al drie decennia een voorbeeld voor Brussel
 
Het initiatief van Kompany met z’n BX-Brussels is een schot recht in de roos. Maar waar blijft de publieke waardering voor Fire-Gym, een sportklub uit Brussel die recent z’n 30-jarig bestaan gevierd heeft en waar Carlos Perez, evenals Kompany een topsporter, als ex- vice Europees kampioen Body Building z’n schouders onder gezet heeft. Evenals Kompany nu, heeft hij al drie decennia lang z’n club en daarmee honderden jongeren een breed maatschappelijk en pedagogisch draagvlak gegeven.
 
4. Welke gemeenten zien hun crimi-graad+ verhogen in 2012 in vgl met 2000, 2008 én 2011

De tabel Crimi-graden 2012 en evoluties laat toe alle gegevens te exploreren voor alle gemeenten, ze geeft ook een beeld van de evolutie 2012 in vergelijking met 2000; 2008 en 2011. Hieronder volgen de gemeenten per gewest in volgorde van afname van hun crimi-graad+ in alle drie de tijdsperiodes.

4.1. Vlaams gewest

In Herstappe is het aantal misdrijven in 2012 gestegen tot 5, hetgeen procentueel doortelt. Het zijn over het algemene landelijke of kleinere gemeenten waar de recente stijging van het aantal woninginbraken allicht in meespeelt.

– Tabel 4 hierboven.

Heel wat gemeenten zien hun crimi-graad+ in 2012 fors toenemen, en dit als trend sinds 2000 en vooral Limburgse gemeenten, met inbegrip van Hasselt, Genk en ook de gemeente van Jan Peumans, Riemst.

4.2. Brussels gewest – gezien in alle gemeente in 2012 de crimigraad+ afneemt komen zij hier niet voor

4.3. Waals gewest

Ook hier zijn het kleinere en landelijke gemeenten die met een lichte maar structurele toename van de criminaliteitsgraad geconfronteerd worden, met Herbeumont, zoals gezegd, omwille van het asielcentrum en de administratieve impact.

– Tabel 5 hierboven.
 
5. Welke gemeenten zien hun crimi-graad+ verlagen in 2012 in vgl met 2000, 2008 én 2011

5.1. Vlaams gewest
 

Voortgaande op de evolutie van hun crimi-graad+ over 12 jaar; 4 jaar en 1 jaar, zijn dit de gemeenten met een positieve evolutie. Het mag eens gezegd.
 
– Tabel 6 hierboven.
 
5.2. Brussels gewest
14 van 19 Brusselse gemeente scoren in 2012 een positieve evolutie in de 3 tijdsperiodes samen van de criminaliteitsgraad in de vergelijking met zowel 2000, 2008 en 2011. Schaarbeek, Sint-Joost, Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht en Vorst behoren daartoe. En de gemeenten Ganshoren, Koekelberg, Evere en Jette zorgen mee voor de positieve trend. Ook dat mag eens gezegd.

– Tabel 7 hierboven.

5.3. Waals gewest

Meer dan in het Vlaams en Brussels gewest zijn er in Wallonië gemeenten die een forse daling van de criminaliteitsgraad laten optekenen, zoals Geer en Le Roeulx, maar ook Visé, Arlon en Esneux. Maar ook de daling in Waver, Moeskroen en vooral Luik mag er zijn.

– Tabel 8 hierboven.

6. Exploreer de tabel: Crimi-graden 2012 en evoluties

Wie wat thuis is in excel kan met een kleine moeite de resultaten per Verstedelijkingsgraad en de resultaten voor de Politiezones destilleren. Onderaan de tabel worden ook alle resultaten voor de diverse beleidsniveaus gegeven: Rijk, gewest, provincie, arrondissement, kanton (speciaal voor deze update berekend!). We hebben ons nog kunnen inhouden om een hitparade van politiezones te berekenen, maar dat is wellicht voor een volgende keer.

Jan Hertogen, socioloog

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!