De Wevers prietpraat over ambtelijke schrapping
Dossier N-VA -

De Wevers prietpraat over ambtelijke schrapping

Dat is dan een zeer uitzonderlijke maatregel, zo probeerde de VRT-journaliste het interview met De Wever over ambtelijke schrapping af te ronden. Het onvermogen van journalisten om nog het elementaire te beheersen werd daarmee nog eens pijnlijk geïllustreerd. Het was wachten op Töp en Anciaux om de ridicule reactie van De Wever over de Syriëstrijders aan de orde en terecht aan de kaak te stellen. Wat is er van ambtelijke schrapping in België en Antwerpen?

zondag 16 juni 2013 15:57
Spread the love

Ambtelijke schrapping en herinschrijving

De fiche van de studiedienst van de Vlaamse regering is duidelijk: “Ambtshalve geschrapte personen zijn personen die uit het bevolkingsregister van een bepaalde gemeente worden geschrapt, doordat hun vertrek officieel door het schepencollege wordt vastgesteld. Om allerhande redenen wordt een niet onaanzienlijk deel van die ambtshalve geschrapte personen vroeg of laat opnieuw in dezelfde gemeente of in een andere Belgische gemeente ingeschreven. Indien een persoon binnen het jaar van de schrapping opnieuw wordt ingeschreven, wordt hij niet in aanmerking genomen. Indien dit tijdens het volgende jaar gebeurt, wordt hij geboekt als herinschrijving.

Herinschrijving evengoed als schrapping is een louter ambtelijke procedure

Schrapping gebeurt nadat de politie tot drie maal toe heeft vastgesteld dat de persoon niet meer aanwezig is op z’ officiële verblijfsadres én in geen enkele andere gemeente is ingeschreven na controle op het Rijksregister. De herinschrijving gebeurt automatisch en zonder voorwaarden nadat de persoon zich opnieuw ergens in hetzelfde of een volgende jaar bij een burgerlijke stand gemeld heeft. Dus als een persoon, een Syriëstrijder bv dit jaar wordt geschrapt en hij meldt zich dit jaar opnieuw aan, in Antwerpen of elders, dan wordt hij eenvoudig terug ingeschreven, en wordt hij zelfs niet meegeteld in de statistiek in van schrapping en herinschrijving dit jaar.

Perverse koppeling van sociale fraude aan ambtelijke schrapping

Het betreft dus, zoals het woord het zegt, een louter ambtelijke procedure die niets te maken heeft met de insinuaties van misbruik van uitkeringen of sociale fraude. Het verbinden van de ambtelijke schrapping aan frauduleus gedrag is pervers, ongegrond, kwaadwillig, stigmatiserend en een politicus onwaardig. Evenmin komt het verblijfsrecht van een ambtelijk geschrapte persoon, of het nu een Belg of een vreemdeling betreft, in het geding. Zelfs als een persoon ambtelijk geschrapt is, blijft z’n verblijfsrecht onaangetast en wordt onmiddellijk geactiveerd als zij zich herinschrijft in z’n oude of een andere Belgische gemeente. De Wever verkoopt prietpraat en doet aan volksverlakkerij. Ambtelijke schrappig of herinschrijving beoogt enkel het in overeenstemmig brengen van de administratieve situatie met de feitelijke zonder de rechtspositie va een persoon in het gedrang te brengen.

De journalistiek lost weer de rol

De kwaadwilligheid, onkunde, verkeerde info waar Bart de Wever blijk van geeft, met inbegrip van zijn exclusief denken ‘Antwerpen is niet van iedereen, is in feite een aantasting van de rechtspositie van de burger en van de rechtsstaat. Dat is evenwel zijn rekening, dat journalistiek hier weer collectief blijk geeft van toeten of blazen terwijl langs google op enkele minuten een volledig inzicht kan verworven worden op de officiële statistische websites, dat speelt  niet alleen in de kaart van de Wever maar laat de bevolking onder het mom van informatie, gedesinformeerd achter. Dat is trouwens in gans de Syriëberichtgeving zo, waar essentiële informatie over de positie van Syrië, godbetert door De Winter moet aangereikt worden. Best ook www.sana.sy (het Syrische persagentschap) af en toe raadplegen, om de horizont essentieel te verbreden. Of het verslag van de Syriëavond in ROJM te Mechelen.

Ambtelijke schrapping en herinschrijving in België

Volgens de laatst gepubliceerde loop van de bevolking in 2011 werden 42.712 inwoners ambtelijk geschrapt in België. In 2010 waren er dat 33.927 en in 2009 51.662. De schommeling van dit cijfer is al een eerste kenmerk. Daar stonden in 2009 wel 34.028 ambtelijke herinschrijvingen tegenover, in 2010 14.877 en in 2011 16.689. Doordat de ambtelijke herinschrijving meetelt om het migratiesaldo te berekenen weegt de schrapping zwaarder door, dwz de emigratie zodat het migratiesaldo kleiner wordt.

Het saldo van ambtelijke schrapping en herinschrijving (het verschil tussen beide) is voor 2009 -17.624, in 2010 -19.050 en in 2011 26.023, dwz dat in 2011 er 26.023 méér ambtelijke schrappingen geweest zij dan herinschrijvingen en dat de immigratie ondermeer met dit aantal is verminderd om het migratiesaldo te bepalen.
 
Ambtelijke schrapping en herinschrijving van Belgen en vreemdelingen

Als het onderscheid gemaakt wordt tussen Belgen en vreemdelingen dan blijkt een ander patroon. Het laatst hier gekende gegeven is 2009:

Van de 51.662 ambtelijke schrappingen in België waren er 23.667 vreemdelingen en 27.995 Belgen, een toch wel opmerkelijk hoog aantal Belgen waar men het spoor bijster van was en die dus ambtelijk geschrapt werden en die dus beschouwd werden als geëmigreerd. De ambtelijke herinschrijving laat hier evenwel een heel ander beeld zien: 25.281 herinschrijvingen bij Belgen, dwz bijna volledig in evenwicht met de schrappingen van Belgen. Bij de vreemdelingen is het aantal ambtelijke herinschrijvingen beperkt tot 8.737 zodat duidelijk is dat het vooral bij de vreemdelingen is dat de ambtelijke schrapping het karakter krijgt van emigratie, ook al gaat het hier, het weze nog eens gezegd, om verblijfgerechtigde vreemdelingen die noch in hun woonplaats noch in een andere gemeente staan ingeschreven. Als zij zich evenwel in een volgend jaar aanbieden bij een gemeente ergens in België dan worden zij eenvoudig terug ingeschreven.

Ambtelijke schrapping en herinschrijving in Antwerpen

In Antwerpen werden in 2009 4.343 inwoners ambtelijk uitgeschreven en in hetzelfde jaar 2.863 heringeschreven, Als het onderscheid gemaakt wordt tussen vreemdelingen en Belgen zien we dat 2.495 vreemdelingen ambtelijk werden uitgeschreven in Antwerpen en 1.848 Belgen. Daartegenover staan 1.069 herinschrijvingen bij vreemdelingen en 1.748 bij Belgen.

Dat ligt volledig in de lijn van de Belgische cijfers, en de enkelingen die naar Syrië getrokken zijn zullen daar niets in veranderen. Wat de Wever met deze elementaire gegevens over ambtelijke schrapping doet is pure bluf, kwaad spuien en z’n onkunde doen blijken alsmede z’n fundamenteel discriminatoire instelling die hem onvermogend maakt een echte burgervader te zijn. Het is een verliesbod van iemand die weet dat hij voor de toekomst al verloren heeft.

Syriëstrijders en het Oostfront

De vader van Jeroen noemde de ambtelijke schrapping in de 7[de] dag een fascistische maatregel. Hij had het ook over de Oostfrontstrijders die met meer clementie werden opgevangen dan men nu blijkbaar van plan is met de Syriëstrijders. Een vergelijking die doet nadenken. Is er bv. Een verband is er tussen de goedgelovige en de ‘terroristische’ Syriëstrijders en de Oostfrontstrijders: diegene die bv in Polen en Galicië in het spoor van de Einsatztrupen meehielpen aan de dood met de kogel van 1,7 miljoen joden. Het zijn ondermeer deze van het Oostfront teruggekeerden en hun nageslacht die nog het hardst om amnestie roepen. Verander Syriëstrijder door Oostfrontstrijder in het discours van De Wever en de hypocrisie en discriminatoire bejegening worden allicht wat duidelijker.

Deze vergelijking laat evenwel ook toe een waarschuwing te richten aan wie ginder is of wil vetrekken: eens nadenken welke kant men in Syrië kan kiezen om niet door de geschiedenis tot de orde geroepen of achterhaald te worden.

Jan Hertogen

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!