Groene jobs en waardig werk, ook tijdens de crisis!
ACV, IAO, Verenigde Naties, Rechtvaardige transitie, Groene jobs, Internationale Arbeidsconferentie -

Groene jobs en waardig werk, ook tijdens de crisis!

dinsdag 4 juni 2013 17:19
Spread the love

Tijdens de Internationale Arbeidsconferentie staat een algemene discussie op de agenda over ‘duurzame ontwikkeling, waardig werk en groene jobs’. Hoe kunnen we iedereen een waardige job geven, het milieu beschermen en zorgen voor duurzame ontwikkeling in alle landen?

Deze onderhandelingen zullen niet eenvoudig zijn. De crisis zorgt wereldwijd voor een enorme toename van de werkloosheid en ongelijkheid. Het antwoord van de beleidsmakers op de crisis bestaat hoofdzakelijk uit een blind besparingsbeleid. Men heeft alleen nog oog voor de bescherming van het concurrentievermogen. In veel landen blijft er nauwelijks ruimte over voor een degelijk milieubeleid, terwijl nochtans iedereen weet dat het absoluut noodzakelijk is. Sharan Burrow, algemeen secretaris van het IVV, wond er geen doekjes om tijdens de eerste vergadering van de werknemersgroep op de conferentie: “Op het vlak van klimaatbeleid zijn heel wat landen laf onder druk van de bedrijven”.  Het  is nochtans mogelijk om proactief te werk te gaan. Het secretariaat van de IAO heeft een zeer goed rapport opgesteld waarin duidelijk beschreven wordt hoe milieuproblemen een impact hebben op de situatie van werknemers. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_207370.pdf

Een rechtvaardige transitie voor iedereen

Een effectief milieubeleid zal zonder twijfel een impact hebben op vervuilende en grondstof-intensieve bedrijven. Daarenboven kan extra regulering in één land leiden tot het verplaatsen van bedrijven naar andere landen met minder strengen milieuwetgeving. We mogen echter niet vergeten dat het de werknemers zijn die de rekening betalen indien vervuilende sectoren onvoldoende investeren om hun milieu-impact te reduceren. Vaak kiezen bedrijven er voor om naar lageloonlanden te verhuizen in plaats van te  investeren in efficiëntere en milieuvriendelijke productietechnieken. Daar komt bovenop dat het meestal de laagste inkomensgroepen zijn die de volle pot betalen voor extra milieumaatregelen. Zij hebben niet de middelen om hun huizen te isoleren, een superzuinige wagen of de meest milieuvriendelijke producten te kopen. De internationale vakbonden willen het debat op deze moeilijke vragen niet uit de weg gaan. Meer nog, we denken dat zowel de sociale als de milieu-impact hoogdringend aangepakt moeten worden. We hebben ook een strategie om dit op een effectieve manier te doen. We noemen die de ‘rechtvaardige transitie’.  De werknemers willen in Genève de volgende punten op de agenda zetten:

  • Massieve investeringen in groene en waardige jobs
  • Onderzoek naar de impact van de ecologische transitie op de arbeidsmarkt
  • Sociale bescherming en actief arbeidsmarktbeleid  met inbegrip van vorming en opleiding
  • Sociale dialoog en participatie van alle stakeholders in de planning van de transitie
  • Maatregelen die aangepast zijn aan de lokale economische realiteit
  • Actie op de werkvloer om in de bedrijven de transitie te ondersteunen.

Een akkoord over deze principes op de Internationale Arbeidsconferentie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de wereldwijde verduurzaming van onze economieën. Een duidelijk mandaat voor de IAO moet doorwerken in de klimaatonderhandelingen van de Verenigde Naties en in de uitwerking van de akkoorden van Rio+20. Gezien de gezamenlijke aanpak in de IAO van werknemers, werkgevers en overheden kan er gewicht in de schaal gelegd worden om een rechtvaardige transitie te realiseren die zorgt voor waardig werk voor iedereen en de vergroening van de economie. Vanuit de internationale vakbonden zullen dan ook alles in het werk zetten om gedurende de volgende twee weken hier in Genève tot een positief resultaat te komen.

take down
the paywall
steun ons nu!