Open brief aan Etienne Vermeersch
Opinie, Nieuws, België, Etienne Vermeersch - Fouad Gandoul

Open brief aan Etienne Vermeersch

Maandag 6 mei 2013 is alweer een dieptepunt bereikt wat het publieke vertoon van verachting voor de islamitische cultuur betreft. Hoe diep kan je vallen als patriarch der Vlaamse filosofen.

maandag 13 mei 2013 13:44
Spread the love

Waarde professor,

Maandag 6 mei 2013 is alweer een dieptepunt bereikt wat het publieke vertoon van verachting voor de islamitische cultuur betreft.  Hoe diep kan je vallen als patriarch der Vlaamse filosofen. Het schouwspel deed me denken aan de schreeuwlelijke imams die in moskeeën op de boerenbuiten in Marokko met schorre stem de onfeilbare superioriteit van de islamitische cultuur ten opzichte van de Westerse cultuur met evenveel hoogmoed en dwaasheid verkondigen aan een publiek van ongeletterden. Mijn kritiek focust zich op de dwaasheid van uw stelling (Islam zou een achterlijke cultuur hebben voortgebracht) en de laakbaarheid van uw methode (schelden, vernederen en veralgemenen).

Eigenlijk moet ik dank u zeggen, professor! Ik hoop dat heel veel Vlaamse moslims uw demonstratie in hoogmoed hebben gezien en dat er nog meer de clip online via Facebook en Twitter delen. Het zal, bij wie onder hen enig plichtsbesef leeft, onvermijdelijk leiden tot een introspectie. Er is dus wel degelijk een gigantisch probleem binnen de internationale moslimgemeenschap. Niet dat dat uw doel was natuurlijk. Uw doel was vernederen door de essentie van het Moslim-zijn te kraken zonder daarvoor het individu te bespotten. De twee zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. U bent té intelligent om de logische deductie achter uw stelling niet in te zien.

U kraakt de islamitische cultuur af als een barbaarse deviatie van gezond verstand. Nochtans zou u, of all people, beter moeten weten en uw hoofd in eerbied buigen voor uw islamitische voorgangers. Mensen die mee vorm hebben gegeven aan de infrastructuur der ideeën waar uw denkbeelden uit zijn ontstaan. Het is te gek voor woorden om een 14 eeuwen oude cultuur zo maar af te kraken als achterlijk op basis van het aantal Nobelprijzen toegekend aan moslims! Waar haalt u dat soort belachelijke simplismen toch vandaan? 

De diepe malaise die de moslimgemeenschap wereldwijd karakteriseert is niet het logisch gevolg van de islamitische cultuur. Elke serieuze historicus of socioloog zal u dat wel weten te vertellen. U hoeft daar overigens geen professor voor te zijn om tot dat inzicht te komen. Het lange proces van verval van de productie van wetenschappelijke inzichten in moslimlanden sinds de 16de eeuw is het gevolg van de geopolitieke machtsverschuiving, de toenemende druk uit Europa dat het globale economisch epicentrum werd, de toenemende interne verdeeldheid binnen het Ottomaanse rijk en de verdamping van vrijheid in het algemeen in moslimgebieden.  Dat het bergaf ging is een jammerlijke constatatie maar het neemt niet weg dat Islam wel degelijk een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd tot de menselijke vooruitgang. De eerste moslim Nobelprijswinnaar, Muhammad Abdus Salam (fysica, 1979) uitte al in 1979 zijn diepe verontrusting over de stilstand van wetenschappelijk onderzoek in de moslimwereld.  Het gebrek aan vrijheid is zonder meer de belangrijkste oorzaak van de ellendige situatie waarin moslims vandaag verkeren. Wie is daarvoor verantwoordelijk?

Er zijn voor de leergierige Vlaming genoeg eminente auteurs die ondanks hun meningsverschillen met de Islam alsnog de wijsheid hadden om te erkennen dat het een cultuur is die heeft bijgedragen tot de vooruitgang van de mens in het algemeen en van wetenschap in het bijzonder. U zult ze wellicht ook wel kennen; Arkoun, Rosenthal, Victor Hugo,  De Lamartine, Montesquieu, Kasimirski, Rousseau, Watt, Massignon, Rondot, Ralph, Tolstoï, Goethe, Shaw, d’Herigny, Besant, ja zelfs Napoleon Bonaparte en talrijke anderen. In de schaduw van uw illustere voorgangers past enkel nederigheid en terughoudendheid.

Ik vraag me trouwens af waarom u zich tot dat soort toogpraat verlaagt? Zijn het stuiptrekkingen van een hogepriester van de Vlaamse georganiseerde vrijzinnigheid? Is het zo erg gesteld met de vrijzinnigheid in Vlaanderen dat men elk perspectief op de toenemende superdiversiteit in de grote Vlaamse steden uit het oog verliest? Hannah Arendt zei ooit dat de grootste revolutionair na de revolutie de meest hartstochtelijke conservatief wordt. U heef uw strijd gestreden tegen een bekrompen Katholiek Vlaanderen in de vorige eeuw, waarvoor dank. Uw verdiensten zijn dan ook talrijk. Dat miskennen zou misplaatst zijn. Maar besef nu eens dat we ondertussen de 21ste eeuw zijn binnengestrompeld. Dat een secularisme dat uitsluit geen secularisme meer is. Neem eerder voorbeeld aan Jurgen Habermas. Bij leven reeds onsterfelijk en grote pleitbezorger van het post-secularisme. Een concept dat in uw oren wellicht als blasfemie moet klinken. Echter, besef dat de wereld morgen in toenemende mate divers zal zijn. Dat Islam voor een toenemend aandeel van de bevolking een inspiratiebron is en dat samenleven in de toekomst veronderstelt dat een nieuw sociaal contract ons bindt gebaseerd op wederzijdse acceptatie en respect! Laat uw 20ste eeuwse referentiekader (vrijzinnigen versus kaloten) dus best rusten en heb de moed om toonaangevende denkers te volgen in de zoektocht naar hoe we samen de toekomst van Vlaanderen, België en Europa kunnen verzekeren zonder elkaar in de weg te lopen.

Het is samen dat Vlaanderen er zal geraken. Ons blijven verdelen op basis van dwaze veronderstellingen en achterhaalde misconcepties over Islam belemmert het proces van introspectie binnen de Vlaamse moslimgemeenschap en is bovendien bijzonder nefast voor de creatie van welvaart en welzijn voor alle Vlamingen.

Hoogachtend,

Fouad Gandoul
Politoloog en secretaris van vzw EmBem (Empowering Belgian Muslims)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!