Opinie, Nieuws, Economie, België, Sociaal overleg, Genk, Toeleveranciers -

Ford Genk: vergeet de juridische oorzaken niet

De pro­duc­tie bij Ford Genk stokt we­gens een blok­ka­de door werk­ne­mers van toe­le­ve­rings­be­drij­ven. Dat voor­al zij op de bar­ri­ca­des staan, is geen toe­val. Hun pro­test staat volgens advocaat Jan Bu­e­lens sym­bool voor een die­per­lig­gend pro­bleem.

maandag 21 januari 2013 10:17
Spread the love

De toe­le­ve­ring kwam tot ont­wik­ke­ling vanaf de jaren tachtig. Dat spoort met hoe on­der­ne­min­gen zijn ver­an­derd. De geïnte­greer­de on­der­ne­ming ver­dween lang­zaam op de ach­ter­grond en de net­werk­on­der­ne­ming kende een stei­le op­gang. De net­werk­on­der­ne­ming pro­du­ceert niet lan­ger het vol­le­di­ge gamma van on­der­de­len en in­te­greert niet lan­ger alle func­ties. Het is een op­ge­deel­de on­der­ne­ming, die ver­vloch­ten is met an­de­re be­drij­ven via tal­rij­ke con­trac­tu­e­le re­la­ties.

De on­der­lig­gen­de oor­zaak ligt in de eco­no­mi­sche cri­sis van begin jaren zeventig. Dat de on­der­ne­ming er nu an­ders uit­ziet, is een uit­druk­king van een ge­wij­zigd pro­duc­tie­sys­teem: het for­dis­me werd in­ge­ruild voor het ‘toy­o­tis­me’. Cen­traal staat de lean pro­duc­ti­on, de slan­ke pro­duc­tie. Het hele pro­ces is zeer scherp af­ge­steld. Men creëert geen grote voor­ra­den meer zoals bij het for­dis­me, maar enkel pro­duc­tie op vraag.

Om het ide­aal van de lean pro­duc­ti­on te be­rei­ken, werd de just in ti­me-me­tho­de in­ge­voerd. Bij Ford Genk wor­den goe­de­ren aan­ge­le­verd via een grote band (de con­ve­yor) en wer­ken de werk­ne­mers van toe­le­ve­rings­be­drij­ven in de on­mid­del­lij­ke na­bij­heid van de Ford-fa­briek.

Wat min­der in het licht werd ge­steld, is dat er een sterk con­trast be­staat tus­sen deze eco­no­mi­sche re­a­li­teit, waar deze on­der­ne­min­gen sterk ver­vloch­ten zijn, en de ju­ri­di­sche nor­me­ring, die deze on­der­ne­min­gen als apar­te on­der­ne­min­gen be­schouwt en hun werk­ne­mers als apar­te werk­ne­mers.

Die vast­stel­ling heeft in­grij­pen­de ge­vol­gen voor de rechts­po­si­tie van werk­ne­mers en uit zich in het bij­zon­der bij her­struc­tu­re­rin­gen. Vaak wordt voor werk­ne­mers van toe­le­ve­ran­ciers een veel be­perk­ter so­ci­aal plan ge­slo­ten. En wor­den zij pas later geïnfor­meerd en ge­raad­pleegd over de ge­vol­gen van de her­struc­tu­re­rin­gen.

Voe­dings­bo­dem

Aan­ge­zien hun loon- en ar­beids­voor­waar­den sterk af­wij­ken van die van de Ford-werk­ne­mers, voe­len zij de im­pact van een her­struc­tu­re­ring eens zo sterk aan. Dat de werk­ne­mers van toe­le­ve­rings­be­drij­ven mas­saal neen stem­den bij het re­fe­ren­dum en aan de spits staan van de so­ci­a­le actie vindt dan ook zijn voe­dings­bo­dem in een ja­ren­lan­ge op­de­ling tus­sen twee groe­pen werk­ne­mers.

Ford vraagt om het so­ci­aal over­leg te be­per­ken tot de er­ken­de so­ci­a­le part­ners. Men geeft aan te wil­len on­der­han­de­len, maar dan on­der­ne­ming per on­der­ne­ming. Die vraag is ei­gen­lijk een vraag uit het ver­le­den. De vraag van de toe­komst is hoe werk­ne­mers die voor eco­no­misch ver­bon­den on­der­ne­min­gen wer­ken ook op ge­meen­schap­pe­lij­ke wijze ver­te­gen­woor­digd kun­nen wor­den. Door over­leg­struc­tu­ren op te stel­len tus­sen werk­ne­mers- en werk­ge­vers­ver­te­gen­woor­di­gers van de di­ver­se on­der­ne­min­gen kan een forum wor­den ge­bo­den om ge­meen­schap­pe­lij­ke kwes­ties te on­der­zoe­ken.

Jan Bu­e­lens Doc­tor in de rech­ten Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen en ad­vo­caat bij Pro­gress La­wy­ers Net­work

(Deze opinie verscheen eerder in De Tijd)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!