Nieuws, Europa, Economie, Samenleving, Politiek, Armoede, Economische crisis, Europese Unie, Europese Commissie, Werkloosheid, Jeugdwerkloosheid -

Werkloosheid in de EU verbreekt records

Vijf jaar economische crisis, hoe staat Europa ervoor? Niet bepaald goed, blijkt uit het op 8 januari gepresenteerde rapport Employment and Social Developments in Europe (ESDE) 2012, van eurocommissaris László Andor. Meer werkloosheid, meer armoede, en verminderd effect van uitkeringen. En de toekomst belooft ook niet rooskleurig te zijn, waarschuwt Andor.

donderdag 10 januari 2013 00:28
Spread the love

Andor: “2012 was wederom een slecht jaar voor Europa. Na vijf jaar economische crisis is de recessie teruggekeerd, heeft de werkloosheid een niveau bereikt dat in bijna twee decennia niet gezien is, en is de sociale situatie ook aan het verslechteren”.

“Het effect van nationale sociale vangnetten, die bedoeld zijn om uitgaven van huishoudens op niveau te houden en de meest kwetsbaren te beschermen, is verzwakt vergeleken met de eerste jaren van de crisis”, aldus Andor, eurocommissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie.

Over het gehele rapport zijn grote verschillen tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te bespeuren; in het algemeen komen, niet verrassend, Griekenland, Spanje, Ierland en Italië het slechtst uit de bus. Ook in enkele Oost-Europese landen zoals Bulgarije en Roemenië is de situatie slechter dan in andere Europese landen.

Kloof

Er lijkt een kloof te zijn ontstaan tussen landen die in een neerwaartse spiraal van stijgende werkloosheid en dalende inkomens vastzitten, en landen die meer veerkracht tonen en in hun arbeidsmarkt en welvaartssysteem een betere buffer tegen de crisis bleken te hebben.

Ondanks dat, is het volgens het rapport nog maar de vraag hoelang de laatste groep landen weerstand blijft bieden als de crisis nog lang voortduurt.

Naast de kloof die er tussen de lidstaten van de EU is ontstaan, heeft de crisis de afgelopen jaren ook binnen de bevolking als geheel een uiteenlopende impact gehad.

Bevolkingsgroepen die sowieso al een verhoogd risico hebben om in armoede te belanden, zijn nu in een nog ergere situatie beland; dit geldt voor met name jonge volwassenen, kinderen en tot op zekere hoogte migranten.

Grens overschreden

In mei 2012 is de grens van 25 miljoen werklozen in de EU voor het eerst overschreden, dit aantal steeg daarna nog tot 25,8 miljoen in september. Vooral jongeren hebben het zwaar te verduren, van de potentieel actieve bevolking in de EU tussen 15 en 24 jaar was in september 22,8 procent werkloos.

Vergeleken met de Verenigde Staten doet de Europese arbeidsmarkt het niet veel beter. De VS zag een daling van haar werkloosheidscijfer met 0,9 procentpunt tot 8,2 procent in de twaalf maanden tot juni 2012, in de EU nam de werkloosheid juist toe met hetzelfde aantal tot 10,4 procent in juni 2012.

In oktober 2012 was dit aantal verder gestegen naar 10,7 procent, een historisch hoog percentage, dat een toename van 3,6 procent sinds 2008 betekent. In enkel de eurozone zijn de cijfers nog gortiger: in die 17 landen was 11,6 procent van de bevolking eind 2012 werkloos.

Genderverschillen

Verschillen op de arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen bestaan nog altijd. Hoewel de werkloosheidscijfers voor mannen en vrouwen ongeveer gelijk zijn, wordt er door de meeste lidstaten te weinig ondernomen om de loonkloof tegen te gaan, en hebben vrouwen een grotere kans om in armoede te belanden.

De toename in deeltijdbanen bij vrouwen (die ondanks de crisis aanhoudt) geeft de schijn van een verbeterde arbeidsmarktsituatie voor vrouwen, terwijl dit een geringe invloed heeft op de verbetering van het inkomen.

Meer armoede

Armoede is steeds meer wijdverbreid sinds het begin van de crisis; bovendien is het aandeel van de bevolking dat in armoede leeft en tot een huishouden behoort met erg lage werkintensiteit (weinig of geen leden van het huishouden die werken) met 0,4 procentpunt toegenomen.

In 2011 bevond maar liefst 24,2 procent van de EU bevolking zich in een situatie met risico op armoede (at-risk-of-poverty rate); dit zijn bijna 120 miljoen mensen. Vrouwen hebben gemiddeld 2 procent meer risico om in armoede te belanden dan mannen.

Het hebben van een baan is een belangrijke buffer tegen armoede, helaas is het niet altijd een garantie. De zogenaamde working poor (werkende armen) zijn mensen die wel een job hebben, maar alsnog in armoede leven.

Zij beslaan een derde van het aantal volwassenen dat arm is. In totaal leefde 8,7 procent van de werkende mensen in 2011 onder de armoedegrens. Eurocommissaris Ardor verwacht dat de crisis dit heeft verergerd en dat het percentage de komende jaren mogelijk nog meer zal toenemen.

Samen met het risico op armoede is ook de dakloosheid  in de EU toegenomen. De crisis heeft het profiel van daklozen veranderd, aldus het rapport, want steeds meer jongeren en inwoners van buitenlandse afkomst belanden op straat, omdat ze zwaar geraakt zijn door de crisis.

take down
the paywall
steun ons nu!