Opinie, Nieuws, Samenleving, Racisme, België, Arbeidsmarkt, Kif Kif, Discriminatie, Praktijktesten, Discriminatiebarometer -

Kif Kif Discriminatiebarometer

Deze discriminatiebarometer heeft tot doel een staalkaart te geven van de verschillende discriminatiepraktijken op de arbeidsmarkt. Hij neemt polshoogte van de thematiek in verschillende stadia van het solliciteren en vanuit verschillende perspectieven, tot op de dag van vandaag. Een stand van zaken dus.

dinsdag 20 november 2012 15:55
Spread the love

Kif Kif fixeert zich met deze barometer op discriminatie ten aanzien van etnisch-culturele minderheden op de arbeidsmarkt. Dit neemt niet weg dat ook andere vormen van discriminatie, ook binnen andere maatschappelijke domeinen, moeten worden blootgelegd en bestreden. Meer nog, Kif Kif hoopt dat, bij een volgende editie van deze discriminatiebarometer, een verbreding kan doorgevoerd worden door samen te werken met andere organisaties die expertise hebben op andere domeinen zoals discriminatie op basis van leeftijd, gender, seksuele diversiteit, … Kif Kif heeft gezien haar eigen expertise de keuze gemaakt om zich in eerste instantie te richten op de structurele uitsluiting van personen met een niet-Belgische origine op de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarktpositie van etnisch culturele minderheden wordt vaak ingeroepen in een inburgerings- en integratiediscours. Het is een feit dat etnisch-culturele minderheden vaker werkloos zijn. Of op de lagere treden van de economische ladder staan. Niet weinig wordt de oorzaak van deze lagere economische integratie bij de minderheden zelf gelegd. Daarbij wordt vaak voorbijgegaan aan het bestaan van structurele discriminatie tegenover deze minderheden. De logische vraag die de basis vormt voor deze barometer is dan ook: krijgen etnisch-culturele minderheden wel een eerlijke kans op onze Vlaamse arbeidsmarkt?

Werk is vanzelfsprekend een belangrijke hefboom binnen onze samenleving. Wanneer je dus telkens met je hoofd tegen de muur loopt omwille van je huidskleur, naam of afkomst, dan heeft dit ook een heleboel maatschappelijke en persoonlijke consequenties voor de slachtoffers, voor de structuur van de samenleving en voor de gezondheid van onze democratie. Op een directe manier leidt dit tot economische uitsluiting, maar ook indirecte gevolgen kunnen spelen. Denk maar aan sociale uitsluiting, generatie-armoede, slechtere huisvesting, minder mobiliteit, een minder goede gezondheidstoestand, een gevoel van onmacht, een lager zelfbeeld, onvrede met de samenleving, polarisering, …

Kif Kif ziet het als haar taak om elke vorm van discriminatie te bestrijden om op die manier de democratische waarden te beschermen. Precies daarom is het nodig dat deze thematiek opnieuw op de kaart wordt gezet. Enerzijds door op te sommen welke vormen van discriminatie in Vlaanderen tot op heden aan het licht zijn gekomen, anderzijds door de resultaten van een nieuw onderzoek van Kif Kif te bespreken waarbij opnieuw discriminatie wordt blootgelegd.

Concreet vangt deze barometer aan met een korte situering van de thematiek, alvorens dieper in te gaan op het nieuwe, gelaagde Kif Kif onderzoek, in samenwerking met Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw. Dit onderzoek vestigt zowel de aandacht op discriminatie bij openstaande betrekkingen, alsook bij het inschrijven in uitzendkantoren. Daarenboven wordt getest hoe dienstenchequekantoren omgaan met discriminerende vragen, alvorens iets dieper in te gaan op de manier waarop taal uitsluiting in de hand kan werken. Daarna worden enkele getuigenissen weergegeven, vooraleer suggesties worden aangereikt om discriminatie structureel tegen te gaan.

>>>

De volledige discriminatiebarometer kan u hieronder downloaden

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!