Schuld moet op inkomen gebaseerd zijn

Schuld moet op inkomen gebaseerd zijn

maandag 19 november 2012 21:08
Spread the love

Nieuw ‘europees burgeriniatief basisinkomen’   2de poging  Firenze is ingediend…

Firenze 10+10 mag dan nog niet zijn definitieve resultaten gepublliceerd hebben, nog wat wachten.. Maar omtrent 5 basisthema’s, met over alle thema’s ook een inbreng vanuit het vrouwvriendelijk activisme…

Arbeid en het sociale, de economie, de duurzaambheid,  vrede, democratie…  rond deze thema’s zochten 4000 personen, uit 300 organisaties, naar eenheid, vooral in actie. Er werd besloten een aantal acties samen te voeren. 14 november war de eerste…

In de marge van deze bijeenkomst heeft de aanwezige actiegroep rond een Europees burgeriniatief zijn steun verklaard aan de acties. Basisinkomen als aanvulling voor de retributie, als zekerheid van een passend inkomen om deel te hebben aan onze welvaartmaatschappij wordt nu ook bespreekbaar in syndicale middens. Inderdaad, ik ben altijd al voorstander geweest van een basiisnkomen, dat naast een minimuminkomen, ook een complementair inkomen garandeert voor de niet actieve periodes, en dit werelldwijd. Belangrijk daarbij is een ondersteuning door Corporate Social Responsability (want ook ondernemingen hebben geen belang bij sociale dumping) en ook door de gebruikers (vanuit een rechtvaardige vergoeding voor de arbeidende producent, een ecologische visie of gewoon ondersteuning van solidariteit, waar ze ook zelf van genieten). Dit idee wil ik verder ontwikkelen via ‘basicincomelabel.be’

Samenwerken met de vakbonden, attac, cadtm…. misschien ook met de Europese federalisten, die daar wellicht een standpunt mogen in bepalen… is niet evident. Sommigen zijn niet tevreden met kleine wijzigingen in de bestaande regimes: hun aanhangers leggen zich dan niet neer bij beperkte ‘heelkundige ingrepen’… en zouden liefst snel de macht vertegenwoordigen. Anderen willen wel meer federalisme bv, maar vinden het momentum niet opportuun omdat de huidige macht in Europa in neoiberale handen ligt… Actie en overleg, samen en voor de eigen acties…

Morgen is er alvast een studieronde bij CADTM. (schuldproblematiek). O.a. de waarborgstelling van de Belgische overheid in het Dexia-dossier wordt er aangevochten: de regering was op dat ogenblik één van lopenende zaken, en dergelijke ingreep zonder het parlement lijkt wel erg ondemocrtisch en ook ongrondwettelijk. Zou ons dus niet mogen binden….zelfs niet voor 1 euro.

Nog voor de commissie nobelprijswinnaar Stiglitz sept. 2009 zijn verslag publiceerde, nam ik deel aan een congres onder leiding van Stiglitz. Ik verdedigde een paper,( www.usbig.net   discussion papers 2009  vandenberghe ). Ik stelde er dat de bankcrisis en de huizencrisis met eenvoudige middelen op te lossen was…  : een basisinkomen, een inkomensgarantie vanuit de tewerkstelling, schuld op basis van inkomen, terugbetaling  ook in functie van dat inkomen, bankwaarborgen? Ook op basis van de gegarandeede inkomenstromen? Als het  inkomen vertraagt, dan maar trager afbetalen: Zonder de schuld te herwaarderen: wie een schuld toelaat moet ook de verantwoordelijkheid van de investering delen. Die investering dient niet hergewaardeerd te worden als het inkomen faalt: de recuperatie van de fondsen zal dan wat trager verlopen, verkeerde keuze van de uitschrijver van de lening, maar zijn geld komt wel, de investering gaat niet verloren maar wordt trager gerecupereerd.. .

Verlies boeken, om belastingen te ontwijken, of geld terugeisen en zo de investering in gevaar brengen… kan niet.goed voor de geldschieter, niet goed voor de overheid, niet goed voor de leningnemer… Alleen goed voor tirannieke investeerders, die elk risico willen afschuiven en alleen zo snel mogelijk en zoveel mogeijlik winst willen maken.

Morgen dus, CADTM over de schuldproblematiek. Ik zal er zijn. Wat mij betreft is het duidelijk: geen schuld zonder inkomen. Inkomen dat overblijft NA naleving van de mensenrechten. Geen inkomen over, geen schuld.

Ik doe toch niet moeilijk,… alleen de mensenrechten naleven. Restschuld afschaffen. Failliete banken? Eigen dikke bult, door hun schuld..en schuldenpolitiek…..

Zo een basisinkomen voor iedereen, een supplement om het werk te belonen (bv. 10% brutoloon opzijzetten)..

Een carrière van 45 jaar…. Mooi zo, dan is 2,25 jaar loon beschikbaar .op die manier … rechten op uitgsteld loon. Laten we dit coöperatief gebruiken,  Nu al het geld toch vernietigd is door de banken, drukken we gewoon nieuw geld. En we geven het ter beschikking van de ondernemingen, in verhouding met de rechten uit werk, die door de werknemers zijn opgebouwd….De pensioenschuld bv, dat is een echte schuld, uitgesteld inkomen weet je wel….

Morgen laat:: verslag over de CADTM studiedag en het Forum van de Europese federalisten……..  .  

take down
the paywall
steun ons nu!