“Nu is de tijd voor agroforestry in Europa”
Opinie, Nieuws, Europa, Economie, Milieu, Wervel, Duurzame landbouw, Agroforestry, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), Europese Agroforestry Federatie (EURAF) -

“Nu is de tijd voor agroforestry in Europa”

Agroforestry, het met opzet combineren van de teelt van bomen met die van gewassen of dieren op eenzelfde perceel, is een sleutelelement van voedsel- en energiezekerheid in een onvoorspelbare wereld onder invloed van klimaatverandering en schaarste aan fossiele brandstoffen.

maandag 15 oktober 2012 15:30
Spread the love

De Europese Agroforestry Federatie (EURAF) organiseerde de eerste Europese wetenschappelijke conferentie over agroforestry in Brussel op 9 en 10 oktober 2012, met deelnemers uit 17 Europese landen en afgevaardigden uit de VS en Afrika. Bewijsmateriaal van de uitstekende productiviteit en efficiënte levering van ecosysteemdiensten werd bediscussieerd op de conferentie, waar meer dan 50 papers werden voorgesteld aan het publiek.

Agroforestrysystemen omvatten alle vormen van bomen, op de randen van of in de begraasde of gecultiveerde percelen zelf. De productiviteit van agroforestrysystemen werd aangetoond door zowel gecontroleerde experimenten als getuigenissen van landbouwers, met stijgingen in landproductiviteit van 40 procent zonder bijkomende inputs.

Agroforestry is ook deel van de oplossing voor de uitdaging op het vlak van bio-energie die Europa momenteel te lijf moet, en zal jobs creëren die niet kunnen gedelokaliseerd worden. De ecosysteemdiensten die agroforestry verschaft, zijn onder andere aanpassing aan en tegengaan van klimaatverandering, beheersing van bodemerosie, waterbescherming, biodiversiteitsbehoud en brandpreventie in droge gebieden.

Alle EURAF-leden gingen akkoord met de 7 volgende conclusies

– Traditionele agroforestrysystemen moeten erkend en vernieuwd worden en de adoptie van innovatieve agroforestrysystemen moet worden gepromoot.

– Agroforestrysystemen moeten volledig kunnen rekenen op subsidies voor betalingen uit de eerste pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de huidige beperking tot 50 bomen per hectare moet worden geschrapt.
    
– Een brede agroforestrymaatregel moet behouden blijven in de tweede pijler van het GLB om landbouwers te helpen agroforestrysystemen op te starten (inclusief hagen) aangepast aan hun natuurlijke omgeving.

– Een agroforestrymaatregel die landbouwers helpt om bedreigde traditionele agroforestrysystemen te beheren en te vernieuwen, moet deel uitmaken van de tweede pijler van het GLB.

– Vermits agroforestry in heel Europa kan worden toegepast, zouden agroforestrymaatregelen uit de tweede pijler verplicht kunnen zijn voor alle lidstaten in de volgende plattelandsontwikkelingsregels.

– Agroforestrysystemen zouden moeten in aanmerking komen als deel van de ecologische aandachtsgebieden (ecological focus area) van landbouwbedrijven.

– De voordelen van agroforestrysystemen voor aanpassing aan en tegengaan van klimaatverandering zouden moeten erkend en verrekend worden in het Klimaatbeleid van de Europese Unie.

Meer gedetailleerde suggesties voor een agroforestry-vriendelijk Europees landbouwbeleid zijn beschikbaar op de EURAF-website: www.agroforestry.eu

De Werkgroep voor Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw (Wervel vzw) wil de Vlaamse overheid bedanken voor haar logistieke steun van deze eerste Europese agroforestryconferentie, maar pleit tegelijk voor een pro-actieve houding van de Vlaamse landbouwadministratie ten aanzien van agroforestry in Vlaanderen.

Wervel hoopt dat – zoals geadviseerd werd door MINA en SALV – overblijvende juridische barrières versneld worden weggewerkt, bestaande bedrijfsbegeleidingsorganen (zoals VLM) zich intern bijscholen om landbouwers te kunnen bijstaan inzake agroforestry en dat over agroforestry veel breder wordt gecommuniceerd. Pas dan maakt agroforestry echt kans en kan de magere adoptie (een handvol in 2012) opgeschaald worden naar een significant areaal in Vlaanderen.

Jeroen Watté

Jeroen Watté is medewerker agroforestry bij Werkgroep voor Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw (Wervel) vzw.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!