Migratiebarometer voor elke gemeente

Migratiebarometer voor elke gemeente

dinsdag 9 oktober 2012 12:10
Spread the love

De migratiebarometer meet de in- en uitstroom van vreemdelingen. Door de ‘loop van de bevolking’ op te splitsen voor Belgen en vreemdelingen in elke gemeente wordt een beeld gegeven van het natuurlijk saldo (geboorten min overlijden), verhuissaldo (inkomende en uitgaande binnelandse verhuis) en migratiesaldo (immigratie, uit wachtregister asiel en ambtelijke herinschrijving min emigratie en ambtelijke schrapping) van de vreemdelingen tussen 1989 en 2010.

Enkele beschouwingen vooraf

° Wordt het mogelijke werkelijkheid?

Wat is er nog toe te voegen als alles al gezegd is? Als Janssens toch de meeste stemmen haalt en N-VA en VB eveneens een meerderheid halen (met de laatste peiling van GVA is dat niet meer veraf) dan zou De Wever in feite veroordeeld kunnen worden tot een zwarte coalitie, onder zijn voorwaarden weliswaar. Het VB zal hem volledig ten dienste zijn. Dat is wiskundig mogelijk en Antwerpen is een stad waar het mogelijke werkelijkheid kan worden, of nog: als het kan misgaan, dan zal het misgaan.

° Terzake doet research bij npdata.

Terzake deed bij de voorbereidende research voor z’n verkiezingsdebatten over criminaliteit en diversiteit beroep op npdata (dit staat voor Non-Profit Data, nvdr) die daarvoor nog twee speciale tabellen heeft opgemaakt:
1. percentage van vreemde afkomst in 2012 en percentage stemplichtige allochtonen 2012, zie tabel: Stemplicht vreemde afkomst 2012 met onderscheid tussen EU en niet-EU stemplichtige allochtonen (zie mail 1 voor verdere uitleg) en evolutie bevolking tot 2020, cfr  Belgische bevolking 1990-2012-2020 (zie mail 2 voor verdere uitleg)
2. Criminaliteitsgraad+ 2011, speciaal op vraag van de burgemeesters van Brussel-stad, Verviers, Blankenberge en Leuven: bijkomend bij de bevolkingscijfers worden het toerisme, de arbeidspendel en de studentenaanwezigheid per gemeente omgezet in een bevolkingsequivalent, zodat de criminaliteitsgraad hiermee rekening houdt, zie tabel: Crimi-graad en crimi-graad + 2011 (zie mail voor verdere uitleg over de omzetting van toerisme, arbeidspendel en studenten in een bevolkingsequivalent per gemeente).

° Autochtonen protesteren tegen afschaffen ‘allochtonen’

En dan zou er een solidariteitsmotie toegekomen zijn van de in België aanwezige Aboriginals en Noord- en Zuid-Amerikaanse Indianen die beklemtonen dat ze hoe dan ook als autochtonen beschouwd worden in Australië en Amerika en er absoluut geen probleem in zien allochtoon genoemd te worden in België. Waarvan akte. In een gesprek met het Minderhedenforum hebben we kunnen aantonen dat het bestaan zelf van het Forum het gebruik van het woord allochtonen rechtvaardigt, en dat de afvoering ervan een mislukte poging is/was om de organisatiekracht van het wij, de belangenbundeling van het collectief te saboteren en aan te vallen. Dat Annemans het over 47,5% ‘allochtonen’ had in Antwerpen in de Zevende Dag van 7/10/2012 geeft trouwens aan dat deze aanval mislukt is.

° Jambon op z’n wenken bediend

En tja Jambon in de 7de dag: als de N-VA goed scoort dan is het afrekening met Di Rupo, als ze minder scoren dan voorzien is Di Rupo niet afgestraft. Om onmiddellijk de vergelijking te kunnen maken met het kanton-niveau (uitslagen 2010) heeft npdata al een format ontwikkeld om deze vergelijking, na invoering van de gemeenteuitslagen onmiddellijk te maken, kwestie dat Jambon zich goed uit de (uit)slag zou kunnen  trekken.

° Linkse Eenheid komt dichterbij

En Peter Meters mag de BuG over de bevolkingsevolutie in Antwerpen nog eens ter hand nemen. Op het woning-verkiezingsdebat van Terzake bestond Peter het te spreken over de Vlucht uit Antwerpen. Zoals zal blijken is er niet alleen een fikse bevolkingstoename in Antwerpen (van de rijken?) en een bevolkingsvlucht (van de Armen) of is het eerder omgekeerd? En zien of het totaal% van PVDA+ en Rood! in Antwerpen, zoals in Gent de 5% zou bereiken. Dat belooft alleszins voor de verder uitbouw van een Linkse Eenheid in Vlaanderen. Elke stem telt voor de Linkse Eenheid, zowel op PVDA+, ook Egalité en Gauche in Brussel, Rood! en andere, zeker als Dirk Tuypens verder in pole position komt zoals hij met verve deed in Reyers laat.

° En dan is de nog het wachtregister asiel

Buiten het bestek van de loop van de bevolking is er nog het wachtregister asiel, het 5de register. Om een idee te krijgen over het asielregister per gemeente, zie BuG 163 – Asiel per gemeente. Maar ook de hernieuwde parlementaire vraag van Bert Anciaux om het aantal in het asielregister per gemeente vrij te geven, en vooral het antwoord van Maggie De Block geeft hoop voor wie wil zien in de duisternis.

1. Migratiebarometer: bevolking op de loop of de loop van de bevolking?

Bij opmaak van de Loop van de bevolking in Antwerpen,  een omslachtig en tijdrovend werk, bekroop ons de goesting om het dan maar meteen voor alle gemeenten in België klaar te maken. Zoals in de 1ste les voor Maggie De Block, Loop van de bevolking in België en de gewesten 1989-2010 is nu een tabel aangemaakt met de loop van de bevolking van 01/01/1989 tot 01/01/2010 voor alle gemeenten en alle beleidsniveaus in België, zie
tabel 1: Loop van de bevolking per gemeente – de cijfers
tabel 2: Loop van de bevolking per gemeente – grafieken.

Voor inhoudelijke en methodologische situering, zie BuG 151 met de 1ste les voor Maggie De Block. De gemeentelijke tabel gaat tot 01/01/2010.

Voor wanneer de update 2010 en 2011? Voor 2010 en 2011 zijn de gegevens bij de statistische diensten aangevraagd. Sinds 2 weken zijn de provinciale bureaus van het Ad SEI, waar wij de laatste jaren de gegevens van betrokken, ontmanteld voor het onderdeel gegevensservice aan de bevolking en dienen wij ons tot de centrale diensten te wenden. Hopelijk blijft de gegevensstroom uit het verleden intact.

2. Uniek opdeling loop van Belgen en vreemdelingen per gemeente

Het opmerkelijke aan de overzichten is de opsplitsing in Belgen en Vreemdelingen, gegeven dat zelfs op gemeentelijk niveau door de eigen diensten niet altijd kan opgeleverd worden. Het is dan ook een tabel met uniek materiaal dat daarbij toegankelijk en mét grafieken ter beschikking gesteld wordt. Voor een illustratie mbt Antwerpen zie link hieronder naar BuG 171, maar hetzelfde vindt men dus terug voor elke gemeente in België. Wie zoekt die vindt, of leert begrijpen behalve voor wie blind zijnd doet alsof hij ziet.

3. Het detail van de loop van de bevolking voor Belgen en vreemdelingen

De loop van de bevolking laat toe tot in een groot detail de bevolkingsdynamiek bloot te leggen. Als daarbij de loop voor Belgen en vreemdelingen apart in beeld komt word het mogelijk om de migratiedynamiek in een langere tijdsreeks zichtbaar te maken.

De tabel hieronder is opgemaakt op basis van de basistabel: eerst selectie van antwerpen, dan komt de evolutie in beeld van 1989 tot 01/01/2010. Door inzwarten en plakken kan men elke tabel samenstellen die men wil per gemeente zoals hieronder. Hier de loop van de vreemdelingenbevolking met ondermeer het natuurlijk-, verhuis-, migratiesaldo en de statistische correctie. Het totaal geeft de netto-evolutie van de vreemdelingenbevolking, met inbegrip van geboorten bij vreemdelingen, regularisaties, ambtelijke schrappingen en herinschrijvingen, het verhuizen van vreemdelingen van en naar Antwerpen en uiteraard ook het migratiesaldo tav het buitenland.

Alle cijfergegevens voor alle gemeenten zijn terug te vinden in de tabel 1: Loop van de bevolking Belgen en vreemdelingen 1989-2009. In een ander bestand, tabel 2 Loop van de bevolking per gemeente – grafieken, worden al deze gegevens in een 13-tal grafieken in beeld gebracht.

Hieronder wordt de vreemdelingenevolutie voor Antwerpen in beeld gebracht: de evolutie van het aantal Belgen zonder de Belgwording, de Belgwordingen sinds 1989 en de evolutie van het aantal vreemdelingen vanaf 1989. Het rode en beige vlak moeten samengenomen worden om zich een beeld te vormen van de evolutie van het aantal vreemdelingen vanaf 1989 in Antwerpen. De ‘afgang’ van de bevolking en van het aantal Belgen in Antwerpen tot 2001 wordt hier duidelijk geïllustreerd, zelfs met een zich verder doorzettend aantal Belgwordingen van vreemdelingen. Het is pas vanaf 2001 dat de migratie de negatieve bevolkingsevolutie in Antwerpen kan keren, alhoewel het aantal Belgen nog niet het niveau bereikt van 1989.

4. Inhoud verwerkte gegevens: zie Tabel 1 (link hieronder)

Bevolking op 01/01 van 1989 tot 2010 Belgen
+ Natuurlijk saldo met
      – geboorten
      – overlijdens
+ Verhuissaldo van en naar andere gewesten binnen België
      – verhuis vanuit andere gewesten
      – verhuis naar andere gewesten
+  Migratiesaldo met
       – Immigratie
          – vanuit het buitenland,
          – overkomend vanuit wachtregister asiel
          – herinschrijving na ambtelijke schrapping in een voorgaand jaar
       – Emigratie
          – verhuis naar het buitenland
          – deregularisatie
          – ambtelijke schrapping
+ Evolutie van de bevolking
        – bijgekomen
        – afgenomen
+ Statistische aanpassing in + en –
+ Evolutie van de bevolking na statistische aanpassing
         – bijgekomen
         – afgenomen
+ Belgwordingssaldo
         – van Belg naar vreemdeling
         – van vreemdeling naar Belg
+ Saldo administratieve evolutie van de bevolking
         – Bijgekomen
         – Afgenomen
Belgische Bevolking op 31/12

Hetzelfde schema voor vreemdelingen en voor de totale bevolking

5. Inhoud verwerkte grafieken, zie Tabel 2 (link hieronder)

De onderstaande linken brengen je rechtstreeks bij de betreffende grafiek. In de tabel is Antwerpen geselecteerd maar elke andere gemeente of beleidsniveau kan geselecteerd worden.
 
Grafische voorstelling loop van de bevolking in de geselecteerde eenheid (gem., arr., prov., gew. Rijk)
      
   Om een gemeente, arrondissement, provincie, gewest, het Rijk te selecteren, zie
      Om terug te keren naar dit menu, zie blad inhoud linksonder
   Inhoud  Overzicht van de automatisch geredigeerde statistieken
   Tabel:  Voor selectie van je gemeente, arrondissement, provincie, gewest of het Rijk
    
Volgende grafieken zijn beschikbaar. De grafieken kunnen geprint worden of bewerkt, cfr excelprocedures.
    
1. Grafische voorstelling Belgen en vreemdelingen, rekening houdend met de Belgwording
    Ev-B-Vr:       Evolutie Belgen situatie 1989, Belgwordingen en vreemdelingen
    Ev-BVBV     Evolutie Belgen 01/01, vreemdelingen situatie 1989, evolutie vreemdelingen
    Ev-Vr-BW:   Evolutie Belgwording en vreemdelingen per jaar
    Cum-Vr-BW Cumul evolutie Belgwordingen en vreemdelingen
2. Toename en afnamefactoren bij de vreemdelingenbevolking
    Vr+:       Toenamefactoren vreemdelingenbevolking
    Vr- :       Afnamefactoren vreemdelingenbevolking
    Vr-Sal:   Saldo demografische factoren bij vreemdelingen
3. Toename en afnamefactoren bij de Belgische bevolking
    Be+:       Toenamefactoren Belgische bevolking
    Be-:        Afnamefactoren Belgische bevolking
    Be-Sal:   Saldo demografische factoren bij Belgen
4. Toename en afnamefactoren bij de totale bevolking
    Bev+ :     Toenamefactoren bij de totale bevolking
    Bev- :      Afnamefactoren bij de totale bevolking
    Bev-Sal:  Saldo demografische factoren bij de totale bevolking

6. Het natuurlijk-, verhuis- en migratiesaldo voor Antwerpen

Het verhuissaldo in antwerpen is nog altijd negatief, dwz er zijn meer dan 2.000 Antwerpenaren die de stad verlaten dan er vanuit andere Belgische gemeenten toekomen. Dit wordt de laatste jaren opgevangen door het natuurlijk saldo (meer geboorten dan overlijdens) met in surplus een stijgend migratiesaldo (vanuit het buitenland). Zijn het de arme Antwerpenaren die de stad ontvluchten omdat het wonen onbetaalbaar geworden is en zijn het de rijke immigranten die zich een plaatsje in Antwerpen verwerven, of is het omgekeerd?

Belgen en vreemdelingen brengen in Antwerpen evenveel bij aan het positief natuurlijk saldo. Bij de Belgen zijn de Belg geworden vreemdelingen begrepen. Migratiesaldo bij Belgen is negatief terwijl dit voor de vreemdelingen positief is. Het zijn ook niet de vreemdelingen die verhuizen uit Antwerpen, er zijn evenveel reeds in België aanwezige  vreemdelingen die uit of naar Antwerpen verhuizen. Bij de Belgen evenwel (Belg geworden vreemdelingen inbegrepen) is er negatief verhuissaldo (sinds 1919 al!) dat enkel in 2001 onderbroken werd door de nieuwe nationaliteitswetgeving die meer dan vroeger toeliet aan  vreemdelingen om Belg te worden.

Verre van hier alle grafieken voor Antwerpen te onderzoeken of te bespreken, dat moet de N-VA, Vlaams belang en anderen maar doen, kan elkeen met dit materiaal aan de slag. Ook voor de andere gemeenten bevatten deze tabellen een schat aan informatie. Hopelijk wordt men nu niet ziende blind.

Jan Hertogen, socioloog

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!