Vlaanderen is sociaal-economisch geen eiland

Vlaanderen is sociaal-economisch geen eiland

De recentste sociaal- economische kernindicatoren zijn door de SERV op 21 september gepubliceerd. Het macro-economisch plaatje voor Vlaanderen oogt archislecht. Deze stand van zaken toont nog maar eens aan dat ook deze regio kreunt onder de internationale groeivertraging. En daar zal meer Vlaamse autonomie, laat staan een zelfstandig Vlaanderen, geen jota aan kunnen veranderen !

dinsdag 25 september 2012 17:49
Spread the love

Ondanks de verslechterende economische context blijven de inkomsten van de Vlaamse overheid op een stabiel peil en groeien zelf iets sneller dan het bruto binnenlands product. 

Samenvattend komt de SERV tot de volgende bevindingen.

Vanaf het voorjaar 2011 kende Vlaanderen een  merkbare groeivertraging, wat in het tweede kwartaal van 2012 tot een daadwerkelijk groeidaling van – 0,5 % leidde (vergeleken met het vorige kwartaal). Significant hierbij is de sterke daling van de Vlaamse invoer, die in  2012 sneller vertraagt dan de uitvoer. Dat kan een indicatie zijn  voor de kleinere voorraden die de  binnenlandse ondernemingen aanhouden. Ook de Vlaamse haventrafiek kent een lichte daling.

Maar de industrie blijft het zorgenkind, gezien de toegevoegde waarde in reële termen blijft dalen, alsook de industriële werkgelegenheid en dit sedert het derde kwartaal van 2010. Daarbij stabiliseren de verslechterende industriële conjunctuurindicatoren zich sedert het voorjaar 2012 op een veeleer laag niveau.

Wat de werkgelegenheid betreft, is het kommer en kwel. Sedert het eerste kwartaal van 2012 is het creëren van banen in feite stilgevallen. Ergo: deze situatie doet zich eveneens voor bij de marktdiensten en de social profit. Nochtans sectoren die in 2011 een significante werkgelegenheidsgroei kenden. Na een verbetering in het voorjaar van 2012 zijn ook de werkloosheidsvooruitzichten in de zomer aanzienlijk verslechterd.

Daarnaast registreerde de VDAB sinds 2011 een daling in het aantal ontvangen vacatures. Aan de andere kant blijft het aantal openstaande vacatures betrekkelijk hoog. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het aantal werklozen gestaag toeneemt en dit vooral bij de laaggeschoolden.  In juli werd zelfs de drempel van 200.000 werklozen overschreden.

Bron
www.serv.be

Informatie
De sociaaleconomische kernindicatoren worden  gevat in negen grafieken en tabellen. De cijfers worden om de drie maanden geactualiseerd.

Opmerkelijk is alleszins het volgend signaal van de SERV inzake het advies over het begrotingsbeleid 2013.
“Zolang de Vlaamse Regering niet precies weet hoeveel ze zal moeten bijdragen aan de Belgische evenwichtsdoelstelling van 2015 zoals door Europa gevraagd, wenst ze hiermee geen rekening te houden bij de begrotingsopmaak. De Sociaal Economische Raad van Vlaanderen vindt dit struisvogelpolitiek. Dat Vlaanderen een deel van de inspanningen op zich zal moeten nemen is overduidelijk en dus kan de regering doorvoor maar beter budget voorzien vanaf 2013.”

take down
the paywall
steun ons nu!