Budgettaire discipline en ambitie zijn niet strijdig

Budgettaire discipline en ambitie zijn niet strijdig

donderdag 19 juli 2012 11:08
Spread the love

Op een persconferentie gisteren, 18 juli, presenteerde de federale regering wat nog overbleef van de relancestrategie. Want de regering schoof de zwaarste discussies door naar het najaarsoverleg onder sociale partners: de vermindering van loonkost, de flexibiliseringsvoorstellen waarvoor werkgevers lobbyen, een doelmatiger inzet van loonkostverminderingen, de verbeteringen voor deeltijdsen,… 

Noteer: niet de indexdiscussie. Geen aantasting van het automatisch indexeringssysteem van lonen en uitkeringen, zo staat letterlijk in de brief die gisteren vanuit de federale regering naar de Groep van 10 ging. Einde van de indexdiscussie dus.Tot spijt van wie het benijdt.

Wat overbleef is een samenraapsel van losse ideeën, veertig in totaal. Al moeten we het voor het gros van de ideeën nog altijd stellen met een vage “samenvatting van de beslissingen”. Die dan nog onvolledig blijkt te zijn. Want inmiddels bazuinen Van Quickenborne en UNIZO rond dat de studentenarbeid nog maar eens versoepeld wordt, ook al is daar geen spoor van te vinden in de samenvatting. 

De regering sprak gisteren nochtans van een “open dialoog” met de sociale partners. Dat was dan toch niet met de vakbonden. Want voor het gros van de maatregelen hebben we nog altijd het raden naar de concrete intenties.

Het blijft dus wat tasten en zoeken, maar op het eerste zicht zitten een aantal maatregelen wel goed:

– de verhoging van het nettoloon van laagbetaalde werknemers, in het bijzonder door de versterking van het werkbonus zoals het ACV al vroeger voorstelde;
– de aandacht voor de jeugdwerkloosheid, al is er nog onvoldoende focus op de jongeren zonder startkwalificatie en blijven er veel vragen naar het precieze statuut en de kwaliteit van de 10.000 stageplaatsen;
– de extra-aanwervingsstimulans voor personen met een handicap;
– de invoering van sociale en duurzaamheidsclausules bij overheidsopdrachten;
– en zeker ook de extra maatregelen om prijzen van energie en telecom te drukken en het toezicht op prijzen en marktwerking te verbeteren.

Andere onderdelen roepen meer vragen op:
– het gezinspensioen voor zelfstandigen zal worden verbeterd.  Niks op tegen. Maar voor de zelfstandigen is het budget voor welvaartsvastheid kennelijk onbeperkt, terwijl de werknemers maar 60% van het budget krijgen;
– de maatregelen om zwartwerk in de horeca terug te dringen door bijdrageverlagingen zijn niet geloofwaardig. De eerdere BTW-verlaging zorgde niet voor  terugverdieneffecten. En de “vlaktaks” van 33% voor gelegenheidswerkers staat volledig haaks op het principe van herverdelende fiscaliteit;

– ook tal van andere douceurtjes naar werkgevers doen twijfelen aan hun doelmatigheid: de versterking van bijdragenverminderingen  voor de eerste drie aanwervingen, de resem maatregelen om KMO’s “het leven makkelijker te maken”, de versterking van fiscale subsidies voor “kenniswerkers” ook. De regering lijkt dat ook te beseffen. En legt daarom veel nadruk op het meten van efficiëntie van deze maatregelen. Dat onderzoek had echter best vooraf gebeurd. En gebeurt in elk geval best met de sociale partners. We vragen over de uitvoering van die maatregelen in elk geval fatsoenlijk overleg met het oog op werkbaarheid en doelmatigheid.

We hebben er alle begrip voor dat de federale regering de budgettaire normen wil respecteren. Die normen moet men niet op Belgisch niveau, maar op Europees vlak aanvechten. De budgettaire discipline hoeft ambitie echter niet in de weg te staan.  Omdat veel mogelijk is door een doelmatige en rechtvaardige verschuiving van inkomsten en van fiscale en parafiscale uitgaven.  Daarover zweeg de regering nu. Dat moeten we dus echt wel aanpakken in het najaar.

Marc Leemans
Voorzitter ACV

take down
the paywall
steun ons nu!