Sorry Vluchteling

zondag 6 mei 2012 13:17
Spread the love

Naar aanleiding van de actie “gastvrije gemeente” van Vluchtelingenwerk Vlaanderen schreef Pol Van Camp van het comité Recht op Migratie een open brief aan de vluchtelingen.

 

Beste vluchteling, ( asielzoeker, migrant, mens zonder papieren)

Jullie kwamen de laatste maanden weer volop in het nieuws.
De eerste maanden van dit jaar was dat door de opvangcrisis en nu weer door de hongerstakers in Brussel. Ook een jongen uit Kameroen, volledig geïntegreerd in Vlaanderen, haalde het nieuws. Hij zit nu in de gevangenis, het gesloten centrum van Merksplas, in afwachting van zijn deportatie. Duizenden anderen van jullie halen de media niet en lijden elke dag onder de onverdraagzaamheid van een deel van de bevolking, zelfs van haatcampagnes van sommige politieke partijen en van individuele personen. Sorry daarvoor.

Sorry vluchteling voor de slechte behandeling.
Ook de politici en de overheid behandelen jullie dikwijls onrechtvaardig en met willekeur en soms negeren ministers zelfs zelf de wet. 
Als excuus zeggen ze dan dat ze gewoon de wet toepassen en er geen draagvlak is voor naastenliefde, solidariteit en rechtvaardigheid tegenover de vluchtelingen.
Zij vergeten dat zij die wetten hebben gemaakt en slechte wetten kunnen gewijzigd worden.
Zij moeten een draagvlak creëren dat de bevolking aanzet tot een solidaire en rechtvaardige wereld.

Sorry voor je gebrekkige opvang.
In een democratisch en ontwikkeld land als België toekomen en dan als vluchteling geen opvang krijgen is zeer erg. Na de problemen waarmee je in je thuisland te kampen had, en na een verschrikkelijke vluchtroute, droomde je nochtans van een menselijke opvang in België.
Je droom was terecht want de wet voorziet dat alle mensen die asiel aanvragen op een menselijke manier moeten opgevangen worden. Dezelfde politici die in andere omstandigheden zeggen dat jullie de wet niet respecteren doen het hier zelf niet.

Sorry dat er te weinig gastvrij gemeenten zijn.
Vele gemeenten vangen reeds vluchtelingen op met hun LOI, lokaal opvanginitiatief. Nog meer gemeenten weigeren dit te doen. Dat is zeer spijtig want het kost de gemeenten niets gezien alles wordt betaald door Fedasil. Het zou de last van de opvang ook beter spreiden en meer opvangplaatsen mogelijk maken. Een gastvrije gemeente helpt vluchtelingen en laat hen niet aan hun lot over. Een gastvrije gemeente brengt hen in contact met de mensen van hier. Zo bouwen ze een sociaal netwerk op en geraken ze snel geïntegreerd.

Sorry voor de lange wachttijden bij je asielaanvraag.
Maanden en soms jaren wachten op een definitief antwoord is psychisch zeer zwaar.
Met de nodige mankracht en duidelijke procedures kan de overheid nochtans op enkele maanden een antwoord geven. We weten dat velen van jullie bij een negatieve beslissing in beroep gaan om te proberen jullie gelijk te halen. Ook de Belgen doen dat in rechtszaken en dat is heel normaal en door de wet voorzien. Toch worden jullie dan uitgescholden voor personen die de wet misbruiken. 

Sorry voor het bevel om het grondgebied te verlaten.
We weten nochtans dat de meesten onder u niet terug kunnen omdat er in uw land een oorlog of burgeroorlog woedt of dat er vervolgingen plaats hebben. De meesten onder u leven ginds in moeilijke omstandigheden omwille van extreme armoede, meestal veroorzaakt door een onrechtvaardig economisch systeem. Ook is het psychologisch voor u onmogelijk om terug te keren omdat je familie zeer dikwijls enorme inspanningen heeft moeten doen om toch één van hen naar hier te sturen om hier te komen werken en geld te verdienen. Omdat je niet terug kunt blijf je hier en moet je verder in de illegaliteit in mensonwaardige omstandigheden proberen te overleven. We weten dat jullie dan leven in stress en ellende als opgejaagd wild.

Sorry voor uw willekeurige gevangenneming.
Verschillenden onder u die geen papieren hebben worden willekeurig opgepakt en in een gevangenis opgesloten. Om het wat zachter te laten klinken voor de Belgische bevolking noemt men die gevangenis een “gesloten centrum”. Je wordt behandeld als een erge misdadiger en blijft opgesloten terwijl vele veroordeelden zelfs vrij mogen rondlopen met enkelband. ( wat we niet afkeuren). Jullie vluchtelingen zijn nochtans alleen maar op zoek naar een menswaardig leven voor jezelf en je gezin. Je enige “misdaad” is dat je niet het juiste papier op zak hebt. Zo’n opsluiting laat zware psychologische gevolgen na voor jou en je familie. Het is onmenswaardig. 

Sorry dat je niet geregulariseerd wordt.
De meesten van jullie vragen na de afwijzing van de asielaanvraag een regularisatie aan om zo een verblijfs- en  werkvergunning te bekomen om uw leven hier opnieuw op te bouwen
Ook jij Scott Manyo die als scoutsleider zelfs als een voorbeeld van integratie wordt genoemd, vroeg zo’n regularisatie aan en werd zoals zovele duizenden, willekeurig afgewezen. Inderdaad willekeurig want in dezelfde periode kregen nochtans vele andere vluchtelingen een regularisatie op basis van “humanitaire redenen”, zelfs vluchtelingen die een strafregister hadden in België. Begrijpen wie kan.
Staatssecretaris Maggy De Block en vele andere politici schreeuwen het uit dat ze de wet en de criteria moeten volgen. Jullie en de vele anderen zouden aan die criteria niet voldoen.
Eigenaardig dat ze dezelfde energie niet aan de dag leggen om de wet op de opvang van asielzoekers te doen toepassen. Bovendien is het onjuist wat ze zeggen, ze liegen.
Er is geen wet die de staatssecretaris verbiedt om jullie te regulariseren. Er zijn geen duidelijke criteria en jullie weten dat ook. Men schermt hier allen maar mee om dat niet te moeten uitleggen aan de bevolking. Met de huidige wetgeving kan de staatssecretaris jullie wel regulariseren op basis van humanitaire redenen aangezien die niet omschreven zijn in de wet.
Het beste bewijs hiervoor is dat de staatssecretaris dagelijks mensen zonder papieren regulariseert op basis van humanitaire redenen. Waarom die wel en jullie niet?
Zij kan dat doen op basis van haar discretionaire bevoegdheid, m.a.w. haar eigen interpretatierecht over “humanitaire redenen”, haar door de wet toegekend. Ook al is dat niet de bedoeling, in de praktijk leidt dit tot willekeur en dat stellen we elke dag vast.
Ook de criteria van de regeringsinstructie van 19 juli 2009 ( zo gezegde algemene regularisatie ) kan zij nog steeds toepassen. De voormalige minister beloofde zelfs om dat te doen nadat de instructie en dus ook de  ontvankelijkheidstermijn ( 15 september 2009 – 15 dec 2009)  die in de instructies werd vermeld,door de Raad van State werd vernietigd. ( zie ook arrest 53 240dd.16 van de RVV) 
Die willekeur bij de opvang, bij het opsluiten en bij het uitwijzen, evenals de willekeur bij de regularisaties doet pijn en is onrechtvaardig. Het is onbegrijpelijk dat politieke partijen die zich christelijk, liberaal of  socialistisch noemen deze onrechtvaardigheid blijven steunen.

Sorry dat je geen arbeidskaart krijgt.
Vele bedrijven smeken nochtans om arbeidskrachten. Duizenden  vluchtelingen die wel geregulariseerd werden werken reeds in jobs die vele Belgen niet meer willen doen. Jullie betalen belastingen en RSZ en helpen zo juist mee aan de versteviging van onze sociale zekerheid.
Met al deze feiten onder ogen twijfelen we niet meer en kunnen we gerust stellen dat we onze draagkracht niet overschrijden. De draagkracht van de arme landen die de meerderheid van de vluchtelingen opvangt is wel reeds lang overschreden. Waar blijft onze solidariteit?
Wel moeten jullie blijven je best doen om zo vlug mogelijk de taal te kennen want zonder dat kan je hier moeilijk leven en werken. We weten dat jullie door allerlei omstandigheden het moeilijk hebben om goed te kunnen leren. We hebben daar begrip voor maar toch is het leren van de taal allerbelangrijkst; in de eerste plaats voor jezelf.  

Sorry voor het feit dat ook wij soms twijfelen en onze solidariteit op de proef wordt gesteld.
We twijfelen en vragen ons dan af of we jullie nog langer moeten toelaten, of onze sociale zekerheid niet in het gedrag komt en er wel werk genoeg is voor jullie en voor ons. In één woord of we zoveel vluchtelingen wel aankunnen.
We lezen dan o.m. de rapporten van de UNHCR die telkens het groot onevenwicht in de internationale steun voor mensen op de vlucht onthullen.
Er zijn bij benadering 43 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht. 
Wereldwijd wordt 75 % van alle vluchtelingen opgevangen in ontwikkelingslanden – terwijl er een stijgend anti-vluchtelingenklimaat heerst in veel geïndustrialiseerde landen, zo ook in België. Zo hebben vaak de armste landen ter wereld enorme aantallen vluchtelingen op te vangen. En dan maar vluchtelingen opsluiten en terugsturen met als drogreden dat “ toch niet alle vluchtelingen naar België kunnen komen……”

Tot slot willen we jullie bedanken voor het geduld en voor de vreedzame acties
We zijn er zeker van dat jullie lijden tot iets zal dienen en er een dag komt dat politici de moed zullen hebben om op te komen voor de vluchtelingen, voor een rechtvaardige wereld en tegen de oorzaken van de vluchtelingenstromen.
Daarom roepen we tot iedereen die het horen wil: “Stop het onrecht, niet de mensen”

Pol Van Camp
Woordvoerder comité Recht op Migratie.
www.rechtopmigratie.be

take down
the paywall
steun ons nu!