Peru en Colombia, twee van de meest biodiverse landen, behoren ook tot de landen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering. Een fruit- en groentenkraam op de markt van Puno in Peru als bewijs van de traditionele rijkdom aan biodiversiteit (foto: Camacho - Biodiversity International)
Opinie, Nieuws, Milieu, Klimaatverandering, Biodiversiteit, Moeder aarde, Rio+20, CAOI, Inheemse volkeren Andes, Miguel Palacin Quispe, Abya Yala, Nationale Inheemse Organisatie van Colombia (ONIC), Coördinatie van Organisaties van de Inheemse Volkeren uit het Andesgebergte -

Bijdrage van inheemse volkeren als alternatief voor klimaatverandering: CAOI-voorstellen

De voornaamste voorstellen van de inheemse volkeren i.v.m. de klimaatverandering werden gepresenteerd door Miguel Palacin Quispe, algemeen coördinator van de CAOI (Coördinatie van Organisaties van de Inheemse Volkeren uit het Andesgebergte). Hij deed dit tijdens de sessie van vrijdag 13 april 2012 van de vierde Top van Amerika's inheemse leiders.

woensdag 18 april 2012 12:15
Spread the love

De leider nam ook deel aan de installatie van de Top van de Volkeren. Tijdens zijn uiteenzetting zei Palacin Quispe dat Abya Yala (de oorspronkelijke naam van Amerika) een continent is met enorme uitgestrekte gebieden met biodiversiteit en water. In Abya Yala leeft ook de grootste inheemse bevolking van de planeet: 50 miljoen mensen uit meer dan 400 inheemse volkeren. Vooral in het Centrale Andesgebergte en in Midden-Amerika leeft 90 procent van de Inheemse Amerikanen.

Zeven van de 17 landen met de hoogste biodiversiteit ter wereld bevinden zich in Abya Yala: Venezuela, Peru, Mexico, Ecuador, Colombia, Brazilië en de Verenigde Staten. Alleen al in Peru bevinden zich 84 van de 114 gebieden met ‘s werelds grootste biodiversiteit. 90 procent van de tropische gletsjers zijn te vinden in de Andes. Het is dus absoluut nodig om die te beschermen, want slechts 2,5 procent van het water van de aarde is zoet water en 68 procent van dat minimum komt voort uit de gletsjers.

Peru en Colombia, twee van de meest biodiverse landen, behoren ook tot de landen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering. Bij de natuurrampen in de Andeslanden vielen er tussen 1970 en 2007 125.000 doden, leden 8,5 miljoen mensen schade en 28 miljoen werden ook getroffen en 380.000 huizen werden verwoest. In die 37 jaar waren er 57.000 rampen van verschillende omvang zoals aardbevingen, overstromingen, aardverschuivingen en branden.

Voorstellen voor Rio+20

De Algemene Coördinator van de CAOI beklemtoonde dat de inheemse volkeren een duizendjarige ervaring hebben en zich aanpassen aan de natuurlijke klimaatverschijnselen. En nu deze klimaatveranderingen product zijn van het menselijk handelen, kunnen wij ??ook de gevolgen aanpakken wegens onze traditionele kennis en de omstandigheden die ons worden opgelegd door de moderniteit. We veranderen gewoon de data van het zaaien en maaien en we plannen de kweek van de gewassen.

Het voornaamste punt van zijn uiteenzetting over de voorbereiding van Rio+20 was de discussie over het ontwerpdocument van de regeringsleiders dat aangenomen werd op de Conferentie van de Staten. De Inheemse Volkeren hebben voorstellen gedaan en bijdragen geleverd voor dit document.

De culturele pijler: de erkenning van de cultuur als de vierde pijler van de duurzame ontwikkeling. De natuurlijke diversiteit en de culturele diversiteit zijn nauw met elkaar verbonden en moeten ook worden beschermd. We eisen een holistische benadering van duurzame ontwikkeling die er toe zal leiden dat de mensheid in harmonie met de natuur kan leven.

Dit betekent het herkennen van de holistische visie van ‘het goede leven’ (of ‘een goede manier van leven’: el buen vivir) als een model dat alle levensvormen respecteert. In deze context moet het multiculturalisme een transversale as zijn van alle programma’s van armoedebestrijding en de verbetering van de menselijke ontwikkeling: onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, enz.

De normen van de rechten: Erkenning van de VN-verklaring inzake de Rechten van Inheemse Volkeren en de Conventie 169 van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO, Genève) als standaard voor de rechten op duurzame ontwikkeling op alle niveaus. Voor het ontwikkelingsproces van de inheemse volkeren moet er voorafgaandelijk duidelijke informatie zijn en moet er gestreefd worden naar gezamenlijke instemming.

Recht op territorium: bescherming van de territoria. Erkenning van het traditionele beheer van de inheemse volkeren van de bovenloop van stroomgebieden, van bossen, van gletsjers, van gebieden met een hoge biodiversiteit. Het engagement voor effectieve maatregelen voor de instandhouding van waterbronnen, gletsjers, landschappen  en de bovenloop van stroomgebieden. Akkoorden over zowel de voedselveiligheid als de voedselsoevereiniteit garanderen, en het implementeren van een duidelijk beleid inzake bioveiligheid.

Traditionele kennis: erkennen van de voorouderlijke kennis van inheemse volkeren en het engagement om ze te beschermen, alsook hun heilige plaatsen. Het herstel en de bescherming van de collectieve voorouderlijke kennis van inheemse volkeren moet worden gewaarborgd. Deze kennis kan niet worden geschonden door overeenkomsten voor de bescherming van intellectuele eigendom voor privébedrijven. En geen enkele maatregel voor de bescherming van intellectuele eigendom mag een belemmering vormen voor de overdracht van technologie.

Patenten en toegang tot technologie: engagement om patenten te maken voor de traditionele kennis van inheemse volkeren. Engagement van de staten en de internationale hulporganisaties voor toegang tot technologische vooruitgang voor de inheemse volken en de lokale gemeenschappen.

Opvoeding: herstel van voorouderlijke kennis van inheemse volkeren en de inzet om ze te integreren in het onderwijs opdat ze ??deel zouden uitmaken van de curricula op alle onderwijsniveaus. Vooruitgang boeken voor een intercultureel onderwijs, dat alle sectoren van de samenleving vooruit helpt, de identiteit versterkt en een harmonieuze relatie tussen alle culturen bevordert.

Rechten van Moeder Aarde: engagement van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om een Universele Verklaring van de rechten van Moeder Aarde op te stellen. Dit moet worden gekoppeld aan de oprichting van een Internationaal Tribunaal voor Klimaatrechtvaardigheid om de schendingen van de rechten van Moeder Aarde te kunnen bestraffen.

Inheemse vrouwen: integratie van de visie van vrouwen, kinderen en jongeren op een transversale manier in alle programma’s van duurzame ontwikkeling en groene economie. Inclusief de erkenning van inheemse vrouwen als overdragers van inheemse kennis door middel van de moedertaal. Duidelijk melding maken van de effecten van klimaatverandering voor vrouwen (migratie, meer verantwoordelijkheid) en het eens worden over maatregelen om deze problemen aan te pakken. Ook waarborgen van het recht van toegang tot land voor vrouwen om het voortbestaan ??van de volkeren te garanderen.

Een goede manier van leven: Albert Einstein zei ooit dat men geen nieuwe ideeën kan creëren door vast te houden aan de oude. En theoloog Leonardo Boff stelt voor om terug te keren naar de wortels van het probleem en vraagtekens te plaatsen bij de moderniteit en dat men moet rekening houden met het dalende blind geloof in wetenschap en technologie.

Het is geen technisch, maar een ethisch en politiek probleem. We moeten terug onze ogen richten op Moeder Aarde, ze zien als iets heiligs, en haar behandelen met respect. Dat is de fundamentele bijdrage van de inheemse volkeren en hun organisaties: het verdiepen van ‘een goede manier van leven’ als alternatief voor de klimaatverandering en de crisis van de beschaving.

Top van de Volkeren

Vrijdag 13 april werd ook de Top van de Volkeren geïnstalleerd die werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de sociale bewegingen van heel het Amerikaanse continent. Enrique Daza is er de woordvoerder van. Hij wees op het belang van het maatschappelijke engagement van deze vergadering en vooral van de organisatie van de gewone bevolking in de regio.

Miguel Palacin Quispe, algemeen coördinator van de Organisaties van de Inheemse Volkeren uit het Andesgebergte (CAOI), heeft gewezen op de rol van de verschillende maatschappelijke sectoren in de politieke strijd voor een alternatief economisch model. “We zitten in een strijd voor een andere politiek in verband met de rechten voor ‘een goede manier van leven'”.

En Luis Evelis Andrade, adviseur van de Nationale Inheemse Organisatie van Colombia (ONIC), wees er nadrukkelijk op dat de vrijhandelsovereenkomsten met de VS of Europa niet alleen voordelen voor de buitenlandse partners mogen meebrengen en nadelige gevolgen voor de arbeidsrechten en de sociale rechten voor de Latijns-Amerikaanse landen die ze ondertekenen.

Bron: Adital van 14 april 2012 (Alternatief Braziliaans persagentschap)

(Vertaling uit het Spaans door Toon Mondelaers)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!