Ecopower activisten
Nieuws, Economie, Milieu, Samenleving, België, Windenergie, Ecopower, Afvalverbrandingsovens -

Ecopower: minder winst, productiecapaciteit verdubbeld

De samenwerkende vennootschap die groene elektriciteit levert, hield in Gent haar jaarlijkse algemene vergadering. Een kleine 300 stemgerechtigde coöperanten vulden het grote auditorium van de U.Gent in de Ledeganckstraat. In 2012 zal van de geleverde elektriciteit de helft eigen productie zijn. Vorig jaar was dat 32%, in 2010 18%.

maandag 16 april 2012 09:23
Spread the love

De rest wordt aangekocht uit windenergie van andere bedrijfjes, vooral windparken in Wallonië; en verder electriciteit opgewekt uit biomassa.

Dat in 2011 (want daarover handelt het jaarverslag) de productiecapaciteit voor stroom zo sterk steeg is te danken aan 5 nieuwe windturbines (2 in Eeklo, Balgerhoeke; 2 in Doornik en 1 in Waimes), voor een investering van bijna 17 miljoen eur. Tevens werden zonnecellen geplaatst op scholen, voor 1,1 miljoen.

Het aantal klanten aan wie stroom wordt geleverd steeg van 26.607 in 2010 naar 31.495. Eind 2011 waren er 36.855 coöperanten, maar het aantal aandelen steeg veel sterker, tot 157.291. Het nieuw ingebrachte kapitaal is nu geheel geïnvesteerd, en in 2011 werd zelfs een kortlopende lening afgesloten van 5 miljoen, met een intrest van minder dan 2%.

Het eigen kapitaal van Ecopower bedraagt 39,5 miljoen; totaal vermogen iets onder 54 miljoen (2011). Dat zijn o.m. 11 windturbines in 6 locaties, en 270 installaties van zonnecellen. De totale elektriciteit productie was 30 miljoen KWh (2011). Het aantal personeelsleden veranderde niet (20). Er is nu wel een vacature  voor een medewerker klantenbeheer (contract voor onbepaalde duur; insturen tot 30 april).

Minder winst

Dat de winst daalde tot 3,1% van het eigen vermogen, ondanks het stijgend aantal klanten en productie, is te wijten aan drie factoren. Vooreerst: de flinke stijging van de distributieprijzen kon slechts later aan de klanten worden doorgerekend, nl. van 0,18 €/kWh naar 0,22 €/ kWh; dat kost Ecopower meer dan een half miljoen. Vergelijkende prijzen vindt men bij de VREG, www.vreg.be.

Tweede factor: de lage prijs van de groenestroomcertificaten. Ecopower heeft veel certificaten op overschot en kan die verkopen aan niet-groene bedrijven. Maar de prijs wordt bepaald door de vrije markt, en die wordt beheerst door de grote spelers. Lees: bijvoorbeeld Electrabel dat zelf certificaten verwerft door hout te stoken geïmporteerd uit Canada…Er wordt gehoopt dat de overheid de minimumprijs van de certificaten zou optrekken, maar daar wordt niet echt op gerekend.

Derde oorzaak van de dalende winst: 2011 was een matig tot slecht windjaar! Dat deed een vennoot opmerken dat Ecopower zijn activiteiten moet blijven diversifiëren want wie weet hoe de wind evolueert. De controlerende vennoten schrijven ook dat de wind onvoorspelbaar is. In absolute cijfers daalde de winst eveneens: van 1.329.331 in 2010, naar 1.075.641 in 2012.

Plannen

In 2012 kunnen tot 4 bijkomende windmolens gerealiseerd worden, en voor nadien zitten er meerdere in de plannen. Ze moeten komen op meerdere sites, in groepjes van 2 tot 7 (deze laatste op het terrein van het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol – als dat geen pesterij is – FR).

Vertraging wordt veroorzaakt bij de toekenning van de vergunningen, en de beroepsprocedures die ertegen worden ingesteld, door omwonenden (al of niet optredend voor hun eigen belang). Daardoor haalt men geen vijf nieuwe turbines per jaar.

Ecopower deed een oproep aan iedereen die de eigenaar van een geschikte grond kent, dit is minstens 250 meters van woningen en liefst nabij andere infrastructuur.

Andere projecten

Maar Ecopower financiert en beheert ook een kleine waterkrachtcentrales in Rotselaar, en (oude, gerenoveerde) watermolens in Overijse en Schoonhoven. Het installeerde warmterecuperatie in een technisch gebouw in Eeklo, en is gestart met de bouw van een fabriek voor de fabricage van houtpellets.

Nog meer over de houtpellets kwam aan bod in een zitting na de AV. Er is veel overtollig hout, en anderzijds gaat het grootste deel van ons huishoudelijk energieverbruik naar verwarming. Dus past het bij de doelstelling, hernieuwbare energie, van Ecopower. De pelletfabriek zal het hout laten drogen (een grote energiekost) met recuperatiewarmte van een elektrische centrale die op hetzelfde terrein staat. Houtpellets worden nu al als proef geleverd aan coöperanten; ze kunnen dienen voor een houtkachel maar ook voor centrale verwarming, de geplande fabriek voorziet 10-15.000 gezinnen.

Tijdens de discussie kwam de oorsprong van het hout ter sprake; afval vanzagerijen, afgekeurd door de papierindustrie, populieren die vrijwel geen andere afnemer hebben. Iemand wees op het snoeihout dat overal in containerparken wordt verzameld. Maar natuurlijk geen hout uit het tropisch regenwoud…

Wijkverwarming en warmtenet

Twee projecten zijn in de studiefase. In Kortrijk werkt Ecopower samen met een sociale huisvestingsmaatschappij die vier appartementsblokken met laag energieverbruik gaat bouwen. De verwarming zou vanuit één centrale gebeuren die houtsnippers zal verbranden.

In Eeklo wordt een studie gemaakt hoe de verloren warmte van de IVM afvalverbrandingsoven te vervoeren als stoom naar warmtewisselaars in gebouwen. Als bestemmelingen mikt men op het nieuwe bedrijfsterrein maar ook het bestaande ziekenhuis, bibliotheken, rusthuizen waarvan de overheid (gedeeltelijk) eigenaar is.

Vandaag wordt zowat 100.000 ton per jaar verbrand, en 18 MegaW warmte wordt in de lucht gestuurd, overeenstemmend met 13 miljoen m3 aardgas, of 3 miljoen eur of nog de verwarming van 6500 woningen. Echter, er moet ook een back-up voorzien worden voor als de verbrandingsoven wordt stilgelegd.

Dividend

De algemene vergadering stemde bij meerderheid voor de uitbetaling van een dividend van 4%, wat hoger is dan de jaarwinst per aandeel. Om dit mogelijk te maken wordt ongeveer 350.000 euro uit de reserves geput, of 12-14%; dit was het voorstel van de Raad van bestuur. Ook reeds over 2010 werd 175.616 uit de reserves genomen. Zowel de drie controlerende vennoten, en een aantal tegenstemmers pleitten voor een lager dividend van 3%.

Voorzitter Jim Williame argumenteerde dat een lagere vergoeding voor de kapitaalinbrengers volgend jaar niet kan worden gecompenseerd (de wet legt voor coöperatieven een maximum dividend vast van 6%, het cijfer waar Ecopower ook naar streeft) en dat anderzijds voor de nu lopende plannen voldoende geld is.

Eén aandeel van Ecopower kost 250 eur en moet onderschreven worden door elke klant. De coöperatie streeft niet naar een massale toename van aandeelhouders, want dan moet de winst – die niet in evenredigheid toeneemt – verdund worden. Op een dividend tot 180 eur moet geen voorheffing betaald worden, een gunst voor de samenwerkende vennootschappen.

In het laatste advies van de Europese Commissie aan België (over de redding van Arco) leest men: “Financiële coöperatieven zijn niet van systemisch belang voor de Belgische economie”. Een zuivere NV natuurlijk wèl, kunnen we daaruit begrijpen.
De nieuwsbrief Powerpost vermeldt: gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten.
 

take down
the paywall
steun ons nu!