Opinie, Nieuws, België, Opinie - Platform Klimaatrechtvaardigheid

Minister Schauvliege heeft het bij het rechte eind

Afgelopen woensdag maakte Vlaams minister-president Kris Peeters duidelijk dat zijn regering nog niets had beslist over het voorstel van Joke Schauvliege om tegen 2020 de broeikasgassen met 30 procent intern te verminderen. Vanuit het middenveld willen we als vakbonden, milieubeweging en Noord-Zuid-organisaties dan ook in deze onze steun uitspreken voor de minister.

vrijdag 9 maart 2012 12:06
Spread the love

We hopen dat al haar collega’s in de Vlaamse regering kiezen voor het driedubbel voordeel van meer klimaatambitie: meer jobs, een gezonde leefomgeving  en een zegen voor diegenen die wereldwijd bedreigd worden door de klimaatverandering.

Het draagvlak voor een ambitieus klimaatbeleid groeit zienderogen. In Vlaanderen spraken Groen, Sp.a en Open Vld zich al uit voor de 30 procent doelstelling. Het federale regeerakkoord, mee ondertekend door CD&V, stelt dat “De regering met kracht zal pleiten, zowel bij de gewesten als op  internationaal  vlak,  voor  een  reductiedoelstelling  op  EU-niveau  van 30 procent  van  de  uitstoot  van  broeikasgassen  in  2020  en  van  80  tot  95 procent  in 2050 ten opzichte van 1990.” Ook bij N-VA staan sommigen open voor meer klimaatambitie. Maar tot nog toe mondde dat niet uit in een duidelijk standpunt van de Vlaamse regering.

Minister Schauvliege heeft het bij het rechte eind. Het verhogen van de reductiedoelstelling is niet alleen de enige manier om het risico op gevaarlijke klimaatverandering te verlagen, het is ook de goedkoopste manier om dat te doen. De voorbijgestreefde -20 procent doelstelling is zoals de Europese Commissie beargumenteert niet kostenefficiënt. Ze staat voor duur en inefficiënt beleid omdat ze inspanningen doorschuift naar de volgende generatie. Beleid gericht op 30 procent minder broeikasgassen levert een driedubbel voordeel op. Daarom scharen we ons als vakbonden, milieubeweging en Noord-Zuid koepel achter meer klimaatambitie.

Meer groene jobs

Vooreerst kunnen er door de 30 procent doelstelling jobs bijkomen in Vlaanderen. De doorgedreven energierenovatie die bijvoorbeeld het Vlaams woningbestand moeten ondergaan is niet meer of minder dan ‘een werf van de eeuw’. De laatste jaren kwamen die werken goed op gang. Gezinnen installeerden jaarlijks meer dan 50.000 nieuwe ketels, dakisolatie en superisolerende beglazing. De bouw-, vastgoed, energie- en milieubedrijven, die samen bijna een kwart van onze economie vertegenwoordigen, varen er wel bij. De 30 procent doelstelling zal bijkomende investeringen in Vlaanderen genereren en zo de werkgelegenheid in die sectoren ondersteunen. De Europese Commissie berekende dat er in België tussen 2016 en 2020 maar liefst 400 miljoen euro bijkomend zal geïnvesteerd worden om de 30 procent doelstelling te halen, in vergelijking met de 20 procent doelstelling.

Betere luchtkwaliteit

Een tweede voordeel is een verbeterde milieukwaliteit. Minder fossiele brandstoffen verbranden, zal de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeteren. Kinderen, ouderen en mensen met aandoeningen aan de luchtwegen zullen minder last ondervinden van de luchtvervuiling door de gebouwenverwarming, het transport of de industrie. Zo kunnen we er mee voor zorgen dat we niet langer de grenswaarde voor gezondheid voor fijn stof en stikstofoxiden overschrijden en vermijden we hoge boetes van Europa. Los van die boetes rekende de commissie voor dat België met een 30 procent reductie jaarlijks tot 347 miljoen euro kan besparen, door minder gezondheidskosten en kosten ter bestrijding van de luchtvervuiling.

Minder klimaatslachtoffers

Minder broeikasgassen in Vlaanderen, België en Europa is tenslotte bittere noodzaak. De huidige wereldwijde emissies brengen ons bij meer dan drie graden opwarming. Dat staat gelijk met honger voor 1.3 miljard mensen, waterschaarste voor 3.2 miljard mensen en naar schatting 330 miljoen klimaatvluchtelingen. Dit alles leidt momenteel tot 300.000 klimaatdoden per jaar. In de toekomst voorspellen wetenschappers dat dit aantal zal oplopen tot een half miljoen. In zo een geval spreken we beter over ‘klimaatchaos’. De blik op het Zuiden leert ons ook dat de 30 procent reducties slechts een bescheiden doelstelling is.

Tijd voor duidelijkheid en actie

De andere Vlaamse excellenties kunnen het zich niet veroorloven nog lang te twijfelen. Nu gaan voor 30 procent is niet duurder dan de 20 procent doelstelling in 2008, blijkt uit de berekeningen van de Europese Commissie. Als de Vlaamse regering wil dat gezinnen en bedrijven, aangemoedigd door de hoge olieprijs, investeren in energiebesparing dan moet ze eensgezind de klimaatkaart trekken. We zijn alvast bereid om in het kader van de opmaak van het Vlaams klimaatbeleidsplan 2013-2020 mee onze schouders te zetten onder klimaatmaatregelen die de 30 procent nastreven en het driedubbel voordeel opleveren. Zo pleiten we voor slimme stimuli, zoals de groene waarborg of een rentekorting, die investeringen uitlokken. We reiken ook de hand uit naar de werkgevers voor een ‘alliantie voor werk en milieu’, die zich richt op een grootschalig investeringsprogramma in energiebesparing, naar analogie met het Duitse voorbeeld.

Gezien de hoogdringendheid van het probleem vragen wij – milieuorganisaties, Noord-Zuidorganisaties en vakbonden – dat de Vlaamse regering het standpunt, zoals door minister Schauvliege geformuleerd, te steunen en te bevestigen als officieel Vlaams standpunt.

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is een Belgische federale politiek platform gecoördineerd door 11.11.11 en CNCD-11.11.11 en gevormd met Bond Beter Leefmilieu (BBL), Broederlijke Delen, CADTM, ACV-CSC, ACLVB-CGSLB, Entraide et Fraternité, FGTB-ABVV, FSTM, Greenpeace, Inter-environnement Wallonie (IEW), Climat et Justice sociale, Oxfam-Solidarité, Oxfam Magasins du monde, Oxfam-Wereldwinkels, PROTOS, SLCD, SOS FAIM, Tourisme Autrement, VODO, Vredeseilanden, WWF en Natuurpunt.

take down
the paywall
steun ons nu!