Justitie – Wordt Anja Hermans politiek gevangene?

woensdag 25 januari 2012 12:15
Spread the love

Anja Hermans hangt zes maanden cel boven het hoofd. Ze werd voor haar werk als (burger)journaliste voor onder meer het toenmalige Indymedia (later DeWereldMorgen.be) rond de kerncentrale van Doel in Dendermonde op 2 maart 2009 correctioneel veroordeeld.

Die veroordeling hield ondermeer  een gevangenisstraf van 8 maanden, een geldboete van 1100 € en de betaling aan de burgerlijke partij (Electrabel) van een provisioneel bedrag van 1 € ten titel van materiëleschadevergoeding in. Ook werd  haar het straatverbod opgelegd om zich te vertonen in een bepaalde buurt rond de kerncentrale (500m).

In Beroep te Gent (05 januari 2011 ) werd deze straf gemilderd en restte een half jaar effectief. De geldboete evenals het straatverbod werden onwettig verklaard. Hermans werd ook vrijgesproken voor huisvredebreuk alsook voor ‘het opzettelijk vernielen van omheiningen en afsluitingen’. (Greenpeace werd vóór Hermans al reeds (onterecht) gedagvaard vanwege dezelfde aanklacht). De gaten in de omheining zaten er dus al om en bij de 7 jaar. Electrabel ging pas tot reparatie van die gaten over, ná dat Hermans foto’s van de ganse omheining aan Electrabel voorlegde.

Leuk detail : vlak ná de veroordeling van Anja Hermans in Beroep, vroeg de regering in spoedbehandeling bij wetsontwerp  “tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voort spruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen” (11 januari 2011):

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1005/53K1005001.pdf

Cassatie bevestigd celstraf

Haar advocaat meester Denys trok naar Cassatie op basis van vormfouten. Cassatie oordeelt niet ten gronde. Dinsdag 17 januari ’12 viel in Brussel het verdict. De zes maanden effectief blijven overeind staan. Anja Hermans achter de tralies zetten maakt haar tot politiek gevangene. (‘Hof van Beroep Gent’) (1)

Anja Hermans verduidelijkt hier de uitspraak van Cassatie. Even wat juridisch jargon doorbijten…

“De 6 maanden effectief hebben betrekking op het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. Artikel 1 van het KB van 20 juli 2001 omschrijft het toepassingsgebied, en bepaalt in zijn eerste lid dat het van toepassing is op:

Art. 1 : “Alle handelingen die een risico kunnen inhouden ten gevolge van de blootstelling aan ioniserende stralingen die worden uitgezonden, hetzij door een kunstmatige, hetzij door een natuurlijke stralingsbron, wanneer de natuurlijke radionucliden worden bewerkt of zijn bewerkt geweest omwille van hun radioactieve eigenschappen, hun splijtbaarheid of omwille van hun kweekeigenschappen”.

Het tweede lid, waarvan sprake gaat over “beroepsactiviteiten die niet worden vermeld in het vorige lid, maar waarbij natuurlijke stralingsbronnen aanwezig zijn en die kunnen leiden tot een aanzienlijke verhoging van de blootstelling van personen, die vanuit het oogpunt van stralingsbescherming niet mag worden verwaarloosd”.

Anja meent : ‘Daar de feiten door  mij gepleegd niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel 1, kon ik dan ook niet  veroordeeld worden voor inbreuken op het reglement (lees : KB)

Immers,het toepassingsgebied zoals omschreven onder artikel 1 KB 20 juli 2001 is een constituerend (noodzakelijk) bestanddeel dat deel van  het misdrijf uitmaakt. Een veroordeling die niet het bestaan van een constituerend (noodzakelijk) bestanddeel van het misdrijf vaststelt, is nietig wegens schending van de motiveringsplicht van artikel 149 van de Grondwet.

In te begrijpen Nederlands : “Doordat Cassatie mijn verzoek heeft verworpen , stelt Cassatie, net als het Hof van Beroep dat ik dus in rechtstreeks contact ben geweest met nucleair materiaal / ioniserende stralingen.

‘Fanc’ – Kerncentrale Doel is onveilig

Zopas werd zwart op wit door het ‘Federaal Agentschap voor Nucleaire Energie‘ (Fanc) op aandringen van Ecolo / Groen een lang geheim gehouden rapport vrij gegeven over oudere kerncentrales als Doel. (De Standaard 21/01/12).

Waarom die geheimdoenerij wordt alras duidelijk. Doel is onbetrouwbaar, staat letterlijk in dat rapport. Citaat : ‘ In Doel komt de bedrijfszekerheid en de betrouwbaarheid van een aantal onderdelen in het gedrang’, zegt het Fanc zelf. Quod eratdemonstrandum…

Controleer ‘het systeem’

Anja Hermans is zoals de ‘muffin man’ Steven De Geynst een gemotiveerde burger die haar verantwoordelijkheid neemt. Beiden blijken een gevaar voor het ‘systeem’ te zijn dat moet uitgeschakeld worden. Steven liep op tegen zes maanden effectief met uitstel voor drie jaar, nadat hij snuffelde in een container van een grootwarenhuis, op zoek naar bruikbaar voedsel. Anja bewees met haar journalistiek undercover onderzoek bij de kerncentrale van Doel onthullend dat die uiterst gevaarlijk is voor de dichtbevolkte regio rond de stad Antwerpen. Beiden hebben als tegenstanders machtige financiële concerns die massaal de belastingen ontduiken. (‘Meneer Muffin Man Show’) (2)

De buiten proportie hoge straffen die beiden moeten slikken illustreren de angst van het ‘systeem’ voor de kleine burger die het wil controleren. Het heeft dan ook veel te verbergen, vooral poen en criminele praktijken. Zie hoe de miljoenen fraudeurs in de Antwerpse diamant nijverheid in de watten gelegd worden tegenover de harde repressie die mondige burgers als Anja en Steven ondervinden. Een paar miljoenen euro verduisteren blijkt aanvaardbaar, de onveiligheid van een kerncentrale onthullen of eetbaar voedsel van het stort redden, misdadig.

De voorbije weken ontstond heisa toen een aantal Vlaamse burgemeesters gevolgd door een stel BV’s en ‘intellectuelen’ zuchtend en kreunend tekeer gingen tegen deze ‘ambetante’ mensen die hen zouden overstelpen met ongewenste, brutale, schunnige verzoeken, mails, gesprekken. De heren en dames die ‘gedachten politie’ willen spelen stonden klaar om de handdoek in de ring te gooien onder bedreiging van het ‘gepeupel’.Een ‘gepeupel’ dat klaar inziet hoe haar verworven rechten ondergraven worden en de 1% rijksten hen bestelen. Dat mondiger wordt en haar ruwe taaltje spreekt. Luister naar deze niet gepolijste stemmen.

Overtreed onrechtvaardige wetten

Kwade mensen reageren individueel of gaan in hun verwarring al eens te rade bij rechts en extreem rechts. De linkse Anja Hermans is geen einselgänger, maar maakt deel uit van een collectief dat haar steunt. Haar politieke motivatie bevat het progressieve linkse, populisme waar  nood aan is. Groen, Greenpeace, de PVDA en meerdere bewegingen en symphatisanten uit het veld van de arbeidersbeweging, de vredesbeweging en de ecologie zijn solidair. Anja is intens betrokken bij vredes-, ecologische, mensenrechten bewegingen.

Haar actie als (burger)journalist en militant rond Doel past in een breder kader van burgerlijke ongehoorzaamheid en controle op de instellingen. Gericht op thema’s die vele mensen aanspreken. Zowel Anja met haar ontmaskering van Doel / Electrabel / Suez als Steven met zijn aanklacht tegen de massale voedsel verspilling kregen ruime toegang tot de media. Dit zijn geen geïsoleerde initiatieven van ‘gekken’.

Alhoewel… De correctionele rechter in Dendermonde die Hermans in eerste aanleg veroordeelde las haar de les met een uitdrukking die de man duidelijk zelf niet zo best begreep. Van de slimsten zijn deze in toga gehulde heren en dames niet steeds. Hij verweet haar ‘deviant en koppig ‘ te zijn, onaangepast gedrag te vertonen, zonder normen en waarden. Anja beschouwt dat label als een eerbewijs, eenheidsworst is immers dodelijk.

Het gaat er inderdaad om de normen en waarden van het systeem die door de wet en haar rechtbanken beschermd worden, te ondergraven en te vervangen door meer gezonde verhoudingen. ‘Regime change…’. Bijvoorbeeld gebaseerd op een visie van Spinoza : ‘Wederzijds dienstbetoon’. In plaats van genadeloze concurrentie waarbij de grote vissen de kleine eten. Het afromen van de grote inkomens, fortuinen, winsten en niet de kleine garnaal verarmen.

Iemand als Anja Hermans als ‘koppig en deviant‘ stigmatiseren is een blijk van onderontwikkelde, door angst gedreven agressie vanwege een zelf benoemde elite. Onrechtvaardige reglementen en wetten  mogen en moeten verworpen worden, niet nageleefd, aan de laars gelapt. Buiten parlementaire oppositie in besloten kring en op het openbaar domein voeren is een mensen recht en plicht. Velen die de Arabische lente toejuichen en hun verontwaardiging uiten wanneer in Moskou betogers aangepakt worden, sluiten hypocriet de ogen voor wat zich in eigen land voor hun neus afspeelt. Het politieke staatsterrorisme steekt in Vlaanderen en België reëel de kop op.

Leven in omgekeerde richting

Anja heeft een verleden. Ze zat een gevangenisstraf van bijna vijf jaar uit voor brandstichtingen gelinkt aan het ‘Animal Liberation Front’ (ALF). Ze is reeds jaren vrij en distantieerde zich in het boek ‘ Kleine vonk, groot vuur ‘ duidelijk van de daden die haar toen in de cel brachten. (Opgetekend door Wendy Huyghe. Van Halewijck-2007) Ze werd een ‘BV’ wegens haar consequente houding, ook na haar vrijlating. (‘Boek’) (3)

Humo bracht even geleden een uitgebreid interview met Anja, door de journaliste Annemie Bulté. Humo : ‘ Je bent je ‘normale leven’ met veel vertraging begonnen‘. Anja : ‘ Ik heb het eigenlijk in de omgekeerde richting afgelegd. En wat ik nu wél heb, is : levenservaring’. Anja Hermans (32) studeert aan de UGent Criminologie en zit in de examenperiode. Blokken dus. Niet veel ex-gevangenen zetten die stap, ze bestaan. Naast haar intellectuele werk blijft ze de straat opzoeken. (Lees het volledige interview in Humo) (4)

Haar verleden blijft haar op de hielen zitten. Rechters reageren bevooroordeeld in latere zaken van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid,waarbij ze vandaag betrokken is. Ze riskeert op basis van haar niet blanco strafregister de door Cassatie bevestigde zes maanden effectief achter de tralies te moeten doorbrengen. Anja heeft geen angst van de gevangenis. Ze heeft er heel wat vriendinnen en kijkt naar de mens, niet naar de daad, en beseft : ‘ De gedachten zijn vrij ! ‘, ook in de cel. Ondanks alles was de gevangenis een leerschool. Anja is net als de journaliste Saskia Van Nieuwenhoven een ‘instelling kind’. Saskia geeft haar verhaal op DeWereldMorgen.be (‘Ook ik kreeg op 18 jaar OCMW-steun) (5)

‘Men kan mijn lichaam opsluiten, daar stopt het’

We vroegen Anja naar haar reactie op een mogelijke effectief uit te zitten celstraf gedurende een half jaar.

Vraag : Anja, hoe verwerk je de dreiging die van dit vonnis uitgaat?

Anja :“Dreiging? Verwerk? Klinkt alsof de wereld vergaat! In figuurlijke zin dan toch, in letterlijke zin stevenen we daar ecologisch wel degelijk op af. Nu, mijn 2 jarig durend ‘rond gespook’ rond de kerncentrale van Doel kadert binnen acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Voorafgaand bekijk je de mogelijke consequenties.

Burgerlijke ongehoorzaamheid houdt echter ook in, dat je naast een complete vreedzame openheid, men zich ook niet onttrekt aan gerechtelijke vervolging. Ik heb Beroep aan getekend en Cassatie, de uitkomst van die 6 maanden blijft behouden, maar heeft geenszins een impact op mijn denkwijze over kernenergie en de daaruit voortspruitende kernwapenproblematiek.

De bedoeling van het behoud van de effectieve gevangenisstraf schiet daardoor zijn doel dus vér voorbij en zeker inzake de kerncentrale van Doel. Bovendien is een gevangenis ook maar wat je er van maakt, rationeel gezien (voor mij althans)  is het een gebouw opgetrokken uit staal en beton,waar in men mijn lichaam kan opsluiten, maar daar stopt het dan ook”

Vraag : Anja, wat houdt je motivatie in om het verzet, ‘resist’, tegen de uitwassen van dit systeem vol te houden?

Anja :“Dat is niet zo moeilijk en is kort samen te vatten; kijk eens om je heen, zet het nieuws op, lees de kranten, maar vooral durf verder te kijken dan dat nieuws en reageer. Het is makkelijk om vanuit de sofa over bepaalde problematieken na te denken en er misschien eens over te zuchten. Maar ik verkies liever de straat boven de sofa en het zuchten. En er is nog veel werk aan de winkel”.

Vraag : Anja, een dergelijk politiek engagement heeft een grote invloed op je persoonlijk leven. Wat zegt de slogan uit de zeventiger jaren ‘het politieke is persoonlijk, het persoonlijke politiek’ je?

Anja : “Activisme is een drijfveer, een levensstijl, althans voor mij persoonlijk. Het is niet iets dat je ‘in de vrije tijd even doet’. Activist ben je voor het leven, en ja, ik verkies activisme boven het ‘veilige’ huisje, tuintje, kindertjes.

Wat voor sommigen pas een aanzet is om politiek actief te worden, is als er iets gebeurd in zijn / haar ‘backyard’, wanneer eigen belangen / behoeften in het gedrang komen. Mijn ‘backyard’ is breder, die is er altijd en overal, je wordt er met je neus op gedrukt, dagelijks.

Al wens ik daar wel aan toe te voegen, dat je soms even afstand moet kunnen nemen, anders ga je er ook aan kapot. En aan een activist met een complete burn-out heeft ook niemand iets. Als je voor anderen wil opkomen / zorgen, zie dan eerst dat je zelf goed in je vel zit, zowel fysiek/psychisch, zie dat je een evenwicht voor jezelf inbouwt. Door mijn studies kan ik momenteel ook niet overal aanwezig zijn, het is kiezen en delen. Maar mee helpen mobiliseren maakt ook deel uit van het activisme”.

‘Legale terreur’ in Antwerpen

De repressie tegen hen die oppositie voeren tegen de uitwassen van deze kapitalistische graai cultuur neemt op alle niveaus angstwekkende vormen aan. Antwerpen is de stad bij uitstek waar de politieke overheid met burgemeester Patrick Janssens (SP-A) de grenzen aftast van wat stilaan als ‘legale terreur’ kan geheten worden.

Janssen liet hier omtrent met zijn schandelijk pamfletje ‘Voor wat hoort wat’ in zijn extreem liberale, rechtse kaarten kijken. Onvermoeid vechten tegen onrecht, zit in de genen van mensen als Anja Hermans. Het resultaat van de pogingen tot onderdrukking van het verzet van ondermeer Occupy-Antwerp is het ontstaan van een ‘harde kern’ die de bevolking bereikt.

Bij Occupy-Antwerp zijn naast enkele ervaren activisten hoofdzakelijk doorsnee burgers betrokken uit de middenklasse, en intellectuelen. Gezinnen die met hun  kinderen en de hond aan de volksvergaderingen deelnemen en verbluft ondervinden wat de werkelijkheid inhoudt. Elke goedmenende, brave aanwezige op een actie die in de boeien geslagen wordt, is er nadien tien waard en heel wat minder braaf. Het is een olievlek die zich uitbreidt. Het beleid zet afwisselend de brutale politie middelen in en tracht anderzijds de beweging na talrijke willekeurige arrestaties ‘uit te roken’, activisten te raken in hun geldbeugel met fikse GAS-boetes.

Hoe ondermeer Anja Hermans door de flikken voor de tweede keer in een maand weggesleept werd uit het stadhuis tijdens een gemeenteraad zitting eind december, is te zien op deze video van ATV. Het is het correct vastgelegde beeld van de op het ‘Schoon Verdiep’ (stadhuis) uitgewerkte tactiek. De stedelijke bedrijfseenheid met de schone naam ‘Samen Leven‘ is het commando centrum hiervan. De GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties) vallen bij bosjes in de bus van mensen die vredelievend en de orde op het openbaar domein niet verstorend geïdentificeerd werden of van op afstand ‘herkend’. (‘Video ATV’) (6)

Politieke politie

Er zijn niet eens identiteitscontroles nodig om hen een boete van 150 euro aan te smeren. Dat worden terecht politieke financiële sancties genoemd. De Cel-Info van de plaatselijke recherche infiltreert niet alleen op Facebook, maar intimideert activisten door hen thuis op te bellen. Vermits de ‘harde kern’ niet gevoelig is voor dergelijke bedreigingen, pikt men er de volgens de recherche meest kwetsbare mensen uit.

Deze ‘zachte overheid terreur’ kan op het conto van de SP-A burgemeester geschreven worden. De flikken worden een actieve politieke, ideologische politie. Ze waakt niet over de openbare orde, ze tracht democratische processen inhoudelijk te manipuleren in een sfeer die herinnert aan de Stasi in de DDR zaliger, de CIA en het FBI. Ze botst net als het in dictaturen gebeurt op de inventiviteit van wakkere burgers.

Een voor allen die even nadenken ronduit krankzinnige poging om te beletten dat burgers hun mening uiten, is de GAS-boete van 150 euro die dokter Mie Branders van Geneeskunde voor het Volk aangesmeerd kreeg. Het Hobokens PVDA-districtsraadslid organiseerde bijna traditioneel mede een activiteit waarmee aandacht gevraagd werd voor de noodzakelijke inenting tegen de griep bij 65-plussers. Niet op straat, maar in café Den Bengel aan de Grote Markt, tijdens een gemeenteraad zitting even verder op in het stadhuis. Een laagdrempelige activiteit op de Grote Markt zelf was verboden.

Er stond voor het café een rijtje oudere patiënten van GVHV aan te schuiven. Verdict? Dokter Mie Branders werd als een soort bendeleidster veroordeeld tot een GAS-sanctie wegens het organiseren van een ‘ongeoorloofde manifestatie’. De PVDA en GVHV weigeren die politieke boete die een aanslag is op de vrijheid van mening en vergaderen, te betalen. (‘Geneeskunde voor het Volk’) (7)

GAS-boetes, celstraffen: één pot nat

Trouwens, wie ‘ongeoorloofde manifestaties’ wil bijwonen, nodig ik uit op het Antwerpse Zuid waar ik woon,wanneer het meer chique volk ‘s nachts stomdronken en onder invloed van drugs voetpad en rijweg ‘bruisend’ overspoeld. Waar rijen van enkele honderden meter lang luidruchtig aanschuiven aan dancings. Dat is geen ‘politiek’, maar Antwerpse ‘lol’ ten koste van de bewoners. Het publiek bestaat niet uit ouderen die om een griep spuit komen, maar uit de ‘betere middenklasse’ + BV’s waarop burgemeester Janssens mikt en waarvoor hij het sociale weefsel van de stad bewust kapot maakt.

Misschien er toch even aan herinneren dat de zware alcoholist / drugverslaafde en meermaals uit café’s als Den Bengel buiten gesmeten herrieschopper schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) nimmer enige GAS-boete kreeg. De man ‘rust’ nu uit op Aruba… Hij stemde als toenmalig VLD-er in het schepencollege loyaal mee de ‘bijzondere maatregelen’ die ingezet worden tegen de vrije meningsuiting op de openbare weg. (‘Aruba’) (8)

De zware veroordeling die Anja Hermans opliep voor haar journalistiek onthullend werk aan de kerncentrale van Doel is van een andere orde van grootte dan een plaatselijke GAS-boete. Het gaat enerzijds om politieke financiële sancties en anderzijds het maken van politieke gevangenen. Beide repressieve methodes passen wel in hetzelfde kader. De stad voert de terreur op, de staat gebruikt rechters om met klassenjustitie elk verzet tegen uitwassen van het ‘systeem’ trachten te smoren. GAS-boetes en celstraffen zijn één pot nat. ‘De wet is logen…’, klinkt het in het socialistische strijdlied De Internationale.

‘Persbond’ potdoof

Zowel met willekeurige GAS-boetes, willekeurige arrestaties als bevooroordeelde vonnissen tegen Anja Hermans, Steven De Geynst en anderen, tracht de politieke en economische macht gesteund door haar ‘gewapende arm’ een kloof te scheppen tussen een beïnvloedbare bevolking en zij die in werkelijkheid voor de rechten van de burgers opkomen. Deze criminalisering van een normale buitenparlementaire oppositie wordt ook toegepast op vakbond acties, stakingen. Met dank aan de media die aan de leiband lopen van het ‘systeem’.

Anja Hermans is een gerespecteerde (burger)journaliste van ondermeer DeWereldMorgen.be. Ze werkt net als andere (burger)journalisten voortdurend samen met (beroeps)journalisten, de media. De grens tussen ‘burgers’ en ‘beroeps’ is flinterdun. Even herinneren, iedereen mag zich journalist noemen en journalistiek werk verrichten. Daar heb je geen enkel ‘kaart’ voor nodig.

Herhaaldelijk werd de ‘persbond’ (Vlaamse Vereniging van Journalisten – VVJ) verzocht in de zaak van Hermans een standpunt in te nemen. Deze corporatistische beroepsorganisatie blijft zich in zwijgen hullen. Ze is 125 jaar oud. Het is er aan te merken… Ook hier geldt : ‘Wiens brood men eet…’.

Dat correcte journalistieke arbeid kan samengaan met het voeren van acties en het hebben van een standpunt, ontgaat menigeen die zich graag verschuilt achter niet bestaande ‘objectiviteit’ en ‘neutraliteit’. Een ziekte die ook hier en daar bij medewerkers van DeWereldMorgen.be de ronde doet en in opleidingen aan hogescholen en universiteiten ‘bon ton’ is. Deze ‘neutraliteit’ wordt van journalisten afgekocht om te schrijven wat de aandeelhouders eisen. Wie het meeste geld bezit bepaald wat journalistiek correct zou zijn.

Ongrijpbare ‘waakhond’

Het gaat om macht. De invloed die een Anja Hermans – symbool figuur van legitiem verzet – op de publieke opinie uitoefent is groot. Haar werk is niet marginaal. Het sluit aan bij de wereldwijde golf van protest van uit de basis. Net als #Occupy-Wallstreet is ze ongrijpbaar. Ze is een ‘waakhond’, een controleur van het systeem, met argumenten, met alternatieven. Ze staat niet alleen, haar opvattingen en daden verdienen navolging. Met uitzondering de brandstichtingen van het ALF, zegt Anja.

Het ‘gezag’, de ‘macht’ wordt witheet van woede wanneer het gecontroleerd wordt. Het zet wel praktijken als Big Brother in om de kleintjes op de voet te volgen. Men infiltreert, manipuleert, provoceert, zaait verdeeldheid. Het gebeurt dagelijks in de ‘Metropool’ Antwerpen, in het ganse land. Wees dus op je hoede. Anja Hermans is betrokken bij een onthulde zaak van een infiltrant in de milieubeweging.
 
Een proces waarin bewezen wordt dat Anja dank zij de recherche van Dendermonde ‘stoemelings’ opgescheept werd met de PC van… Kim De Gelder loopt. Deze zaak moet logischer wijze invloed hebben op het proces van de moordenaar. Bovenop wordt ze beschuldigt van een… moordcomplot en moet samen met De Morgen journalist Douglas De Coninck terecht staan. (‘Samen voor de rechter’) (9)

‘Resist!’

Anja dreigt voor zes maanden in de cel terecht te komen. Als politiek gevangene. Dat is geen lachertje. Het kan opnieuw een grote invloed hebben op haar persoonlijk leven, haar universitaire studies. Dat is ook het doel van justitie. Wat haar geestesgenoten kunnen bijdragen is solidariteit betonen. En verder de strijd, individueel of collectief ook onder druk van de repressie verhevigen. Het ‘systeem’ toont haar angst. Reden om niet te versagen. ‘Resist !’…

Militanten als Anja en Steven De Geynst zijn de ‘eigenaar van eigen lichaam een brein’. Ze beslissen zélf en zijn niet vatbaar voor intimidatie en opgedrongen ‘normale’ normen en waarden. ‘Deviant en koppig’, dus… Besluiten we met de beroemde laatste regels uit het Communistisch Manifest van Marx en Engels die alles samenvatten (1848).

Het is geen oude koek, maar fris en brandend actueel inzake strijd voor democratische, sociale rechten, het conflict. Aangaande de consequenties die militanten door het voeren van rechtvaardige acties kunnen oplopen: ‘De proletariërs hebben daarbij niets anders dan hun ketenen te verliezen. Ze hebben een wereld te winnen. Proletariërs aller landen verenigt U!’.

 1 – ‘Zes maanden effectief !’  www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/01/07/burgerjournaliste-anja-hermans-zes-maanden-effectief

    2 – ‘Meneer Muffin’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/04/de-grote-meneer-muffin-show

    3 – ‘Kleine vonk, groot vuur”  http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F23512.html

    4 – ‘Humo’  http://dl.dropbox.com/u/15854305/anja_humo.pdf

    5 – ‘Instelling kind’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/19/ook-ik-kreeg-op-18-jaar-ocmw-steun

    6 – ‘Video ATV’  http://www.atv.be/item/dagnieuws-20-december-2011

    7 – ‘Geneeskunde v/h Volk’  www.pvda.be

    8 – ‘Van Campenhout naar Aruba’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/11/antwerpse-schepen-ludo-van-campenhout-gaat-afkicken-in-aruba

     9 – ‘Samen voor de rechter’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/10/25/anja-hermans-en-douglas-de-coninck-samen-voor-rechter
 

take down
the paywall
steun ons nu!