Nieuws, Milieu, België -

Luchtkwaliteit verbetert, maar blijft slecht

De afgelopen 20 jaar is de luchtkwaliteit in Vlaanderen voor de meeste vervuilende stoffen sterk verbeterd. De Europese normen voor fijn stof en stikstofdioxide worden evenwel nog steeds overschreden.

donderdag 12 januari 2012 16:31
Spread the love

Dat blijkt uit het rapport dat de Vlaamse Milieumaatschappij recent uitbracht over de evolutie van de luchtkwaliteit in de periode 1990-2010. Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege leek in haar reactie in de eerste plaats blij dat het glas al halfvol is. “De merkbare gunstige kentering is het gevolg van het gevoerde beleid”, aldus de minister die er echter ook op wees dat continue verbeteringen noodzakelijk zijn. De milieubeweging reageerde bij monde van de Bond Beter Leefmilieu veel kritischer – het glas is volgens BBL nog steeds half leeg. De BBL wees hierbij onder meer op zware conflict dat Vlaanderen momenteel heeft met de Europese Commissie over het niet respecteren van de hogere vermelde twee normen. Volgens de Europese Commissie neemt Vlaanderen hiertoe onvoldoende maatregelen.

Volgens de VMM daalden de uitstoot van CO, PAK’s en dioxines in Vlaanderen sinds 1990 respectievelijk met 56, 24 en 91 procent. De emissies van TSP en de fijnstof-elementen PM10 en PM2,5 namen in vergelijking met het niveau van 1995 met respectievelijk 64, 52 en 44 procent af. De emissies van zware metalen daalden in de periode 2000-2010 tussen 2 en 95 procent naargelang de stof, voor lood en kwik was dat 64 en 46 procent. De verzurende emissies (cfr. zure regen) verminderden sinds 1990 met 61 procent. Dit laatste is vooral te danken aan de gedaalde uitstoot van SO2 (-82 procent) en NH3 (-52 procent).

De uitstoot van ozonvormende stoffen (vooral stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) halveerde in dezelfde periode, de ozonafbrekende emissies zijn sinds 1995 met 81 procent gedaald. Voor de meerderheid van deze stoffen werden de grootste reducties in de jaren ‘90 gehaald, vooral door overschakeling naar aardgas, vermindering van steenkoolverbruik, gebruik van fossiele brandstoffen met een lager zwavelgehalte, schommelingen in productiecapaciteit en invoering van reductiemaatregelen. Maatregelen om uitstoot door gebouwenverwarming en verkeer te beperken werden echter te niet gedaan door de toenemende activiteit in deze sectoren.

Problematisch is echter het feit dat er globaal genomen maar weinig vooruitgang geboekt werd voor wat betreft de totaliteit van de broeikasgasemissies. Die zijn in 2010 immers opnieuw op het niveau beland van 1990, waarmee de dalende trend tot en met 2009 zich niet meer verder doorzette. Die daling was vooral te danken aan een verminderde uitstoot van N20, CH4 en de F-gassen. De CO2-emissies stegen in dezelfde periode. Eveneens problematisch is de fijnstof-uitstoot omdat de Europese daggrenswaarde op een aantal locaties nog steeds overschreden wordt. Ook stikstofdioxide vormt volgens de VMM nog steeds een probleem op de verkeersintensieve locaties. Er zijn ook nog plaatsen waar zich problemen voordoen met de uitstoot van zware metalen. Die worden door de overheid en deskundigen nauw opgevolgd.

In een reactie stelt de Bond Beter Leefmilieu dat er van een spectaculaire verbetering van de luchtkwaliteit zoals minister Schauvliege wil doen geloven geen sprake is. De milieubeweging wijst erop dat de Europese Commissie in april besliste om ons land naar het Europese Hof te sturen omdat de fijn stof normen in 8 gebieden werden overschreden. Uit het jaarrapport 2010 van de VMM blijkt bovendien dat de jaarnorm voor NOx in liefst 10 van de 13 Vlaamse centrumsteden werd overschreden.

De BBL vindt het terecht dat de Europese Commissie de vragen van Vlaanderen om uitstel te verkrijgen voor het behalen van de twee normen afwijst. De milieubeweging hoopt dat de huidige plannen van Vlaanderen ter wijziging en vergroening van de Belasting op In Verkeerstelling (BIV) nog grondig worden aangepast zodat dieselwagens, die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxines in de toekomst correct zullen worden belast.

Dit artikel verscheen eerst op argusactueel.be

take down
the paywall
steun ons nu!