Samenleving, Lokaal, Gent, Gent, CAW, Eeklo, Onthaal, Zuidkaai -

CAW opent nieuw onthaalpunt in hartje Gent

GENT - Op donderdag 17 november werd in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), het nieuwe onthaalpunt van de centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Artevelde en Visserij geopend.

maandag 21 november 2011 11:25
Spread the love

Feest aan de Oude Houtlei 124. Om de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van het CAW-onthaal voor de regio Gent-Eeklo te verhogen, hebben CAW-Artevelde en CAW-Visserij besloten de krachten te bundelen om zo op een professionele manier een antwoord te kunnen bieden op de zowat 6.000 hulpaanvragen die op jaarbasis geregistreerd worden.

De kern van de doelstellingen ligt in de slagzin “Voor elke vraag. Voor iedereen”

Uit bevragingen op kleine en grote schaal blijkt dat slechts 10 procent van de ondervraagden weet wat een CAW is. Redenen temeer volgens Patrick Seys (directeur CAW-Artevelde) en Dirk Remy (directeur CAW-Visserij) om een actieplan uit te werken dat er moet voor zorgen dat de drempel wordt verlaagd en dat iedereen met vragen rond sociale problematiek de weg naar CAW-onthaal kan vinden. Het onthaalteam bedient niet enkel Gent, maar ook Eeklo (De Zuidkaai).

Eén van de belangrijkste uitdagingen momenteel is de naam CAW meer bekendheid te geven. Vroeger stelden diensten zoals het JAC (Jongeren Advies Centrum), maar ook het Vluchthuis (voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld) en het Eilandje (thuislozenzorg) zichzelf meer in de picture; vandaag wordt gestreefd naar meer naambekendheid van het overkoepelend orgaan CAW.

Waar iedereen momenteel bij financiële problemen onmiddellijk aan het OCMW denkt, moet het letterwoord CAW het eerste worden waar je aan denkt bij sociale problemen. Dit is de belangrijkste doelstelling voor Vlaanderen met zijn 20 regio’s en 25 CAW’s.

Onder impuls van minister Jo Vandeurzen wil de Vlaamse regering op termijn het aantal CAW’s door fusies herleiden tot 11 wat een belangrijke schaalvergroting tot gevolg zal hebben. CAW wil op termijn naambekendheid krijgen en een aanspreekpunt hebben in elke grote stedelijke omgeving.

In een CAW kan iedereen terecht met om het even welke welzijnsvraag. Vragen over rechten, adoptie, verblijfsdocumenten, onderdak, opvoeding, seksualiteit, financiële problemen worden er behandeld  door professionele onthaalmedewerkers. Dit team biedt, indien mogelijk, directe hulp of verwijst de hulpvrager door naar gespecialiseerde interne of externe voorzieningen.

Hoewel iedereen terecht kan in het CAW, wordt vooral aandacht besteed aan de meeste kwetsbare laag van de bevolking of aan diegenen die dreigen in een kwetsbare situatie te belanden. De hulpverlening is gratis. Het onthaalteam buigt zich over een brede thematische problematiek.

Enerzijds bestaat er een groot segment dat te maken heeft met de persoonlijke levenssfeer (relatieproblemen, vechtscheidingen, relationele problemen).

Een tweede segment heeft alles te maken met meervoudige kwetsbaarheid (daklozen, mensen die uit hun huis dreigen gezet te worden of die geen verankering in de maatschappij meer vinden) en voort wordt vooral ook gefocust op de problematiek die alles te maken heeft met de relatie tussen justitie en welzijn (begeleiding van zowel slachtoffers, als gedetineerden in de gevangenis).

Onthaal betekent hier in een zeer ruime betekenis openstaan voor iedereen, arm of rijk, oud of jong. In eerste instantie wordt naar elke vraag geluisterd en wordt er een passend antwoord gegeven. Pas wanneer er wordt doorverwezen, komt de focus te liggen op de meest kwetsbaren die geen netwerk of financiële middelen hebben om op de privémarkt een oplossing te zoeken.

Vrijwilligers spelen essentiële rol in CAW

De ongeveer 14.000 vragen die jaarlijks geregistreerd worden, kunnen worden onderverdeeld in vijf grote groepen: 20 procent psychische problemen (scheiding, zelfmoord, sterfgeval in de familie, identiteitsproblemen), 20 procent relatieproblemen (bijvoorbeeld partnergeweld), 18 procent materiële problemen, 18 procent dak- en thuisloosheid en voorts een gedifferentieerde waaier van problemen die te maken hebben met administratieve moeilijkheden.

In de toekomst willen de CAW’s ook gaan samenzitten met doven en gehoorgestoorden, een doelgroep die momenteel te weinig aan bod komt.

Het CAW telt iets meer dan 100 vrijwilligers die zich inzetten op allerlei vlakken. Dit heeft als belangrijk gevolg dat het maatschappelijk draagvlak wordt verbreed. Door in contact te komen met bijvoorbeeld chronisch daklozen in de nachtopvang, horen vrijwilligers vaak een heel ander verhaal dat helemaal niet overeenstemt met de publieke opinie, die vaak heel negatief is.

Vrijwilligers bieden ook vaak een warmere band dan professionele hulpverleners, wat belangrijk kan zijn in de groei van een hechte vertrouwensrelatie tussen cliënt en hulpverlener. Ondanks het feit dat de vrijwilligers opleiding genieten, willen de CAW’s dit liefst ook zo houden, vandaar dat het niet de bedoeling is om van de vrijwilligers professionelen te maken.

De nieuwe lokalen aan de Oude Houtlei zijn eigentijdse werkplaatsen geworden en staan open voor iedereen die hulpverlening wenst in de meest brede betekenis van het woord. Wie met het CAW in contact wil komen, kan terecht tijdens de ruime openingsuren met of zonder afspraak op onderstaande adressen.

CAW-onthaal
Oude Houtlei 124
9000 Gent
Tel. 09 265 04 00

CAW-Eeklo
Zuidmoerstraat 136/1
9900  Eeklo
Tel. 09 377 39 39

take down
the paywall
steun ons nu!