J’accuse – ontwerp klacht tegen Dexia en de Gemeentelijke Holding

J’accuse – ontwerp klacht tegen Dexia en de Gemeentelijke Holding

donderdag 17 november 2011 13:42
Spread the love

Ontwerp van de klacht

Ik wens hierbij, als inwoner van ______, namens de gemeente ______ op basis van art. 194, eerste lid Gemeentedecreet (Vlaams gewest)/art. 271§1 Nieuwe Gemeentewet (Brussels gewest) klacht neer te leggen wegens oplichting tegen:

  • de Gemeentelijke Holding
  • de huidige en vroegere bestuurders van de Gemeentelijke Holding
  • Dexia NV
  • de huidige en vroegere bestuurders van Dexia NV
  • het directiecomité van Dexia NV

De gemeente _____ is aandeelhouder van de Gemeentelijke holding, dat een belang van meer dan 14% aanhoudt in Dexia NV. Het financiële wanbeleid van Dexia NV leidde tot een herstructuring van Dexia NV met een zeer grote waardevermindering. Deze waardevermindering leidde dan weer tot een vereffening van de Gemeentelijke Holding, met groot financieel verlies voor de gemeente.
De gemeente heeft ____ aandelen in de Gemeentelijke Holding, waarvan ____ preferentiële aandelen A, verworven werden door in te schrijven op de kapitaalsverhoging in 2009, en ____ preferentiële aandelen B, verworven door omwisseling van Dexia-certificaten.

Noch Dexia noch de Gemeentelijke Holding brachten de gemeenten voldoende op de hoogte van de ware omvang van de problemen bij Dexia. Bij de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding in 2009 werd zelfs een dividend voorgesteld van 13%, dat in praktijk niet mogelijk was. Dexia bood de gemeenten leningen aan om in te kunnen schrijven.

Dit aanbod door de Gemeentelijk Holding en Dexia, terwijl minstens Dexia en mogelijk ook de Gemeentelijke Holding op de hoogte moet geweest zijn van de foutieve voorstelling van zaken, komt neer op het, door misbruik te maken van de zwakheid of onwetendheid van anderen, transacties in financiële instrumenten uitvoeren tegen een prijs of onder voorwaarden die klaarblijkelijk niet in verhouding staan tot de reële waarde van deze instrumenten, zoals strafbaar gesteld in ar tikel 38, Wet van 2 Augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Deze gang van zaken is ook in strijd met art. 629 W. Venn. Dit artikel laat weliswaar toe dat kredietinstellingen aan marktvoorwaarden het inschrijven op een kapitaalsverhoging van de kredietinstelling financieren. Maar de omstandigheden maken dit tot een vorm van bedrog in strijd met art. 629 W. Venn., strafbaar gesteld in art 648, 7° W. Venn. De kapitaalsverhoging van Dexia via de Gemeentelijke holding met door Dexia geleend geld was een poging om de solvabiliteit van Dexia op papier te verhogen, zonder dat ook reële middelen werden ingebracht die de liquiditeitspositie konden verbeteren.

Zowel via de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding met geld als met inbreng van Dexia-certificaten, werden de gemeenten verder financieel betrokken gemaakt zonder dat zij zicht kregen op de reële risico’s verbonden aan die deelname. De deelname door de Gemeentelijke Holding in de kapitaalsverhoging van Dexia, die aan de basis ligt van de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding zelf, beïnvloedde op negatieve wijze de financiële situatie van de Gemeentelijke Holding en benadeelde dan ook die gemeenten die niet deelnamen aan de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding in 2009.

Deze feiten werden vergezeld door een foutieve voorstelling van zaken bij de Dexia-holding. Onder meer recente mediaberichten over de waarschuwing van de Franse controle-autoriteiten, die in België niet bekend waren, doet vermoeden dat het bestuur van Dexia NV een riskant beleid bleef voeren zonder die risico’s ook mee te delen aan haar aandeelhouders. Dit komt neer op marktmanipulatie zoals strafbaar gesteld in artikel 25, §1, 4° Wet van 2 Augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Onderzocht dient dan ook te worden wie verantwoordelijk is voor de foutieve voorstelling van zaken, de bestuurders en het directiecomité van de Dexia-groep en/of de bestuurders van de Gemeentelijke Holding.

(deze klacht, een lijst met het aandelenbezit en een franstalige versie van de klacht vindt u onderaan als bestand)

Leg klacht neer en organiseer een J’accuse-klachtenactie

Laat weten op de Facebook-pagina dat u deelneemt aan de actie. Als er in uw gemeente nog geen J’accuse-actie is aangekondigd, kan u ook zelf het initiatief nemen om er één te organiseren of op de Facebook-pagina laten weten dat u hieraan wil meewerken. Hier enkele richtlijnen.

1. In de klacht moet uw gemeente, het aantal aandelen dat ze bezit in de Gemeentelijke Holding (zie doc onderaan deze pagina) en uw identificatiegegevens ingevuld worden. Vervolgens zet u er een handtekening onder en gaat u ermee naar het politiekantoor.

Dit kan u individueel doen of samen met een groep. Het vervolg geeft enkele tips voor een gezamenlijke klachtenactie.

2. Zoek uit welk politiekantoor in uw gemeente open is op de dag van de klachtenactie.

Het is niet de bedoeling om de werking van het politiekantoor te blokkeren of op stelten te zetten. Maak dus best een afspraak met de lokale politie, zodat zij zich op de klachtenactie kunnen voorbereiden. Anderzijds mag je je niet laten afschepen. De politie is verplicht klachten te ontvangen.

3. Zoek een goed verzamelpunt in de buurt, waar de deelnemers kunnen samenkomen en uitleg kunnen krijgen over het verloop van de actie.

4. Dit is ook een goede gelegenheid om mensen te informeren, zowel over de achtergronden van de financiële crisis als over andere initiatieven naar aanleiding daarvan. Je kunt een spreker uitnodigen met kennis van zaken om een toelichting te geven over de financiële crisis. Je kunt ruimte geven waarop andere initiatieven kunnen toelichten wat ze van plan zijn.
Wel belangrijk: dit is een pluralistisch initiatief. Het is niet de bedoeling dat dit gekaapt wordt door één specifieke politieke groep. Anderzijds, politieke maagdelijkheid is niet nodig. Dit is wel zeker een initiatief met een politieke boodschap en we staan open voor andere groepen en initiatieven die dit willen ondersteunen.
We vragen allerlei groepen om dit initiatief te ondersteunen, zonder ons te binden aan één politieke strekking.

4. Laat weten op de Facebook-pagina dat je een J’accuse-klachtendag in je gemeente wil organiseren. Zo kunnen andere geïnteresseerden contact met je opnemen. Publiceer ook het moment en plaats van de actie en contactgegevens, eenmaal een actie is vastgelegd.

5. Zorg op de dag zelf voor voldoende exemplaren van de klacht. Het staat mensen vrij om die klacht verder aan te vullen.

6. Bezorg ons na de klachtendag de PV-nummers en contactgegevens van de deelnemers. Deze gegevens dienen enkel om de deelnemers te informeren over het verdere verloop van de klacht en hoe ze verdere stappen kunnen ondernemen.

Q&A J’accuse

Q: Waarom richt de klacht zich enkel op wat met de Gemeentelijke holding is gebeurd? Moeten we niet alle banken aanklagen? Zijn de bankbestuurders niet de grootste schuldigen?
A: Een groot deel van wat er gebeurd, kunnen we als burger niet zelf voor het gerecht brengen. Onze overheden hebben een groot deel van het gokspel ingedekt door de banken over te nemen en de Gemeentelijke Holding in vereffening te laten gaan. Wanneer het hele boeltje gewoon failliet was gegaan, dan hadden alle betrokkenen zich voor bedrieglijk faillisement moeten verantwoorden. Het is enkel de procureur die een gerechtelijk onderzoek rond deze feiten kan opstarten.
Maar voor de schade die de steden en gemeenten oplopen door het Dexia-debacle, een schade die u als inwoner mee zal moeten afbetalen, daarvoor kan u wel een gerechtelijk onderzoek laten starten. Verder zal in praktijk het onderzoek de vraag met zich meebrengen of Dexia voldoende informatie gaf over de werkelijke toestand van het bedrijf. Een onderzoek hiernaar impliceert ook een onderzoek naar wat bij Dexia intern gebeurd is.

Q: welke juridische mogelijkheden geeft het Gemeentedecreet aan haar inwoners?
A: Artikel 194, eerste lid Gemeentedecreet (in het Brussels Gewest artikel 271, § 1, Nieuwe Gemeentewet) bepaalt dat wanneer het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad niet in rechte optreden, één of meer inwoners in rechte kunnen optreden namens de gemeente, mits zij een zekerheidsstelling aanbieden om persoonlijk de kosten van het geding te dragen en in te staan voor de veroordeling tot schadevergoeding of boete wegens tergend en roekeloos geding of hoger beroep die kan worden uitgesproken.
Artikel 194, tweede lid Gemeentedecreet geeft dit recht ook aan rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel in de gemeente is gevestigd.
De gemeente kan luidens het derde lid over het geding geen dading aangaan of er afstand van doen zonder instemming van degene die het geding in haar naam heeft gevoerd.
Deze mogelijkheid geldt ook voor de strafrechtbanken, zoals blijkt uit het arrest P.09.1627.N/3 van het Hof van Cassatie van 26 oktober 2010:
” Anders dan waarvan het middel uitgaat, bestaat dit vorderingsrecht van voormeld artikel 271, § 1, Nieuwe Gemeentewet ook voor de strafgerechten, zodat een klacht met burgerlijkepartijstelling waardoor de strafvordering op gang wordt gebracht, tot de mogelijkheden behoort”.

Q: Moeten wij de gerechtskosten dragen als wij klacht gaan neerleggen?
A: Deelnemen aan de klachtenactie komt neer op het aangifte doen van een misdrijf bij de politie. Dit kost geen geld.
Een andere mogelijkheid is zich burgerlijke partij stellen bij de onderzoeksrechter namens de gemeente. In dit geval moet u wel de kosten voor die burgerlijke partijstelling voorschieten.

Q: Waarom geen burgerlijke partijstelling en enkel een klacht?
A: We willen de drempel tot deelname aan de actie zo laag mogelijk houden. De actie is ook een politiek appel aan onze politieke verantwoordelijken om op te houden met problemen in te dekken, en werk te maken van een echt onderzoek. Dit appel willen we door zoveel mogelijk mensen laten geven. Dit verhindert niet dat wie dat wenst ook een klacht met burgerlijke partijstelling kan gaan neerleggen.
We sluiten deze stap zeker niet uit en zijn van plan zo’n burgerlijke partijstelling uit te werken.Wie graag aan zo’n klacht met burgerlijke partijstelling wil meewerken, contacteer Jaccuse2011@gmail.com

take down
the paywall
steun ons nu!