Nieuws, Europa, Economie, Crisis, Griekenland, Financiële crisis, Economische crisis, Bankencrisis, Imf, Begrotingstekort, Eurozone, Staatsschuld, Belastingen, Eurocrisis, Leningen, Elektriciteitsproducent, DEI, Elektriciteitsmaatschappij, Noodlening, Onroerendgoedbelasting, Elektriciteitsbedrijf -

Elektriciteitsmaatschappij int voortaan onroerendgoedbelasting

Geen nood, hier is het nog niet zover. Niet zo ver als in Griekenland. Daar heeft de overheid dinsdag beslist dat de elektriciteitsmaatschappij DEI voortaan een controversiële, nieuwe 'bijzondere onroerendgoedbelasting' voor haar zal innen. Indien je deze belasting niet kan betalen, zal de elektriciteitstoevoer worden afgesloten.

woensdag 28 september 2011 17:05
Spread the love

Het Griekse ??????? ?????????? ??????????? ?.?. (nvdr: DEI, Openbare Elektriciteitsmaatschappij N.V.) werd in 1950 door de overheid opgericht. Hoofddoel was om een nationaal energiebeleid uit te werken dat alle Grieken van goedkope energie zou voorzien.

Vanwege de crisis die Griekenland treft, heeft de overheid in juni 2011 besloten om nog eens 17 procent van haar aandeel te verkopen. Op dat moment had de Griekse overheid 51,1 procent van het aandeel in handen, en dat sinds de beursgang van de maatschappij in 2001. Nu zal het overheidsaandeel zakken tot zo’n 42 procent, dit om tegemoet te komen aan de voorwaarden gesteld door het IMF en de eurolanden, in ruil voor nieuwe noodleningen.

Maar dat is niet alles. De Griekse overheid is blijkbaar het vertrouwen verloren in haar eigen belastingdiensten voor het innen van een nieuwe, bijkomende, ‘bijzondere onroerendgoedbelasting’ die het dinsdag stemde. Daarom besliste de regering meteen ook dat voortaan de DEI deze voor haar zal innen.

In geval de belastingplichtige niet kan of wil betalen, wordt als sanctie na enkele weken gewoon de stekker uitgetrokken.

Veel Grieken zijn echter niet meer in staat om deze onroerendgoedbelasting nog te kunnen betalen. Immers, er werden reeds allerhande, nieuwe maatregelen ingevoerd om het overheidstekort en de staatsschuld terug te dringen: onder andere een belasting met terugwerkende kracht op het inkomen voor het jaar 2010 – een ongeziene maatregel in eender welke democratie – plus inleveringen op lonen en pensioenen van meer dan 40%. Trop is teveel!

Het lijkt erop dat de Griekse overheid in de DEI echter het perfecte wapen heeft gevonden om haar burgers goedschiks of kwaadschiks tot betalen te dwingen. Dat energie een basisbehoefte is, lijkt de Griekse overheid volledig te zijn ontgaan (of juist niet).

Strijdig met grondwet, EU Richtlijn en EVRM

De Griekse Orde van Advocaten en de juridische adviseur van de vereniging Griekse Belastingbetalers zijn alvast van mening dat de inning en sanctie uitgevoerd door de DEI in strijd zijn met meerdere artikelen van de Griekse grondwet.

Ze stellen dat het aan de overheid is om belastingen te innen of boetes op te leggen bij wanbetaling, dit maakt deel uit van haar soevereiniteit. Ook oordelen ze dat deze bijkomende, speciale onroerendgoedbelasting een vorm van dubbele heffing is op eenzelfde zaak.

Zij zien de maatregel als een schending van de menselijke waardigheid omdat het de huiseigenaar, ook de werkloze of economisch zwakkere, degradeert tot object voor het bereiken van ‘bijzondere’ financiële doelstellingen.

“Het onderbreken van de elektriciteitsvoorziening brengt de gezondheid en de overlevingsmogelijkheden van de burger in gevaar en leidt tot extreme armoede”, verklaren ze.

Het is ook een vorm van psychologisch geweld gepleegd tegen economisch zwakkeren, in strijd met de mensenrechten ingeschreven in de Griekse grondwet en in strijd met de democratische tradities van het land.

“Het innen van de belasting door de DEI is echter ook een schending van het contract dat de consument heeft met de maatschappij”, concluderen ze. Aangezien een contract de verplichtingen van beide partijen jegens elkaar duidelijk definieert, volgt hier dat de consument niet verplicht kan worden om voor wat anders te betalen dan voor de stroom die hij verbruikt heeft.

Daarnaast wijzen ze erop dat de maatregel in strijd is met EU-richtlijn 2009/72/EC, betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (artikel 3, paragraaf 7). Deze bepaalt dat lidstaten van de EU alle noodzakelijke maatregelen dienen te nemen om de eindafnemers te beschermen en ze moeten voorzien in adequate waarborgen voor de bescherming van de meest kwetsbare afnemers.

Ook wordt volgens de organisaties artikel 6, paragraaf 1 van het EVRM inzake een eerlijk proces, geschonden omdat de getroffene zich niet kan verweren tegen de sanctie. Het lijkt dan ook zeer waarschijnlijk dat de wettelijkheid van deze dubieuze overheidsmaatregel terdege zal aangevochten worden voor de rechter.

Grieken, vastbesloten om geen oneerlijke belastingen te betalen, blijven mobiliseren.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!