De Vlaamse regering moet bijkomende maatregelen nemen voor een efficiënter, sociaal rechtvaardiger en milieuvriendelijker vervoerssysteem (elektrische wagens, openbaar vervoer,…) (foto: Walterito)
Opinie, Nieuws, Politiek, België, Vakbonden, Mobiliteit, Opinie, Werkloosheid, Sociale economie, Dienstencheques, Vlaamse regering, 50-plussers, Rechtvaardige belastingen, Belgische politieke impasse, VIA, Regering-Peeters II - Ann Vermorgen (ACV), Caroline Copers (ABVV), Hugo Engelen (ACLVB)

Vlaanderen moet dringend meer in actie komen

De Vlaamse regering-Peeters II is bijna halverwege haar mandaat. De drie vakbonden maakten een tussentijdse balans op van het regeringswerk. Op vele terreinen moet de Vlaamse regering dringend in actie komen, luidt de conclusie.

donderdag 15 september 2011 16:10
Spread the love

1. Systematisch toepassen van een armoedetoets, onder meer op de kindpremie waar er een grotere selectiviteit moet komen ten gunste van personen met een laag inkomen.

2. De Vlaamse belastingen moeten rechtvaardiger worden. Zo moet  de hervorming van de Belasting op de Inverkeersstelling (BIV) en van de jaarlijkse verkeersbelasting voldoende rekening houden met draagkracht en dus socialer worden. De Vlaamse regering moet meer transparantie creëren over de verdeling van de Vlaamse belastingdruk.

3. Een uitbreiding van voorzieningen in de zorg, die rekening houdt met de vergrijzing van de bevolking en van het personeel en die garanties biedt voor een kwaliteitsvolle en betaalbare zorg en welzijn voor iedereen. Het VIA-akkoord is hiervoor het kader. Van een verschuiving van reguliere jobs naar het dienstenchequesysteem kan geen sprake zijn.

4. Impuls sociale economie: om ook aan de vraagzijde een impuls te geven en jobs te creëren voor de meest kwetsbare werkzoekenden.

5. Stevig loopbaanakkoord met degelijke ondersteuning en instrumenten voor werknemers en werkzoekenden om aan de loopbaan te werken (opleidingscheques, instrumenten om aan de werkbaarheid te werken, uitbreiding loopbaanbegeleiding, …). Overleg over werkbaar werk moet worden verankerd op sector- en bedrijfsniveau.

6. Focus op doelgroepen waaronder de langdurig werklozen en op diversiteit moet blijven.

7. 50+: inzetten op uitstroomkansen. Dit is een voorwaarde voor verdere uitbreiding van de systematische begeleiding. De 50-pluspremie selectiever inzetten.

8. Terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs. Dit veronderstelt onder meer een stevig plan rond deeltijds leren – deeltijds werken.

9. Opstarten van sectoroverleg in het kader van het nieuw industrieel beleid, waarbij alle sociale partners worden betrokken. In de discussie over de toekomst van onze industrie moet de stem van de werknemers even luid klinken als die van de werkgevers.

10. Het bedrijfssteunbeleid moet worden bijgestuurd naar een transitiebeleid gericht op een duurzame en toekomstgerichte economie en daarom selectiever worden verleend naar ondernemingen die echt het verschil maken.

11. Ook op regionaal niveau moeten alle hefbomen worden ingezet om de prijs van energie daadwerkelijk aan te pakken. Energiebesparing moet de eerste prioriteit zijn. Alle woningen in Vlaanderen moeten zo worden gerenoveerd dat ze een minimumniveau halen. Uitbreiding van het systeem van gratis kWh tot een basispakket van 500 à 700 kWh per aansluiting.

12. Mobiliteit moet een basisrecht blijven waarbij veiligheid en toegankelijkheid voorop staan. De Vlaamse regering moet bijkomende maatregelen nemen voor een efficiënter, sociaal rechtvaardiger en milieuvriendelijker vervoerssysteem (elektrische wagens, openbaar vervoer,…). Binnen het woon-werkverkeer moet zij hieraan werken door de 80/20-regeling van de NMBS ook toe te passen bij De Lijn.

Ann Vermorgen, Caroline Copers en Hugo Engelen

Ann Vermorgen is nationaal secretaris van het Vlaamse ACV, Caroline Copers is algemeen secretaris van het Vlaamse ABVV en Hugo Engelen is Vlaamse regiosecretaris van het ACLVB.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!