Opinie, Nieuws, Politiek, België, Antwerpen, SP.A, Antwerpen, Patrick Janssens, BAM-tracé, Bruno Tobback -

Open brief aan Bruno Tobback, kandidaat-voorzitter SP.A

Een open brief van Irène Cardinaels, SP.A-lid, verontruste democraat en Ademloos-militante aan kandidaat-voorzitter Bruno Tobback. "Gaat u aan de bevolking uitleggen dat het socialisme kiest voor de 'betonboeren'? Of gaat u aan uw politieke collega's uitleggen dat het behouden van een open riool in Antwerpen strijdig is met uw socialistische democratische opvattingen?"

vrijdag 9 september 2011 13:26
Spread the love

Beste Bruno,

Wij lezen in uw intentieverklaring dat:

“Onze partij een klankbord moet zijn voor de kennis die op de meest uiteenlopende beleidsdomeinen aanwezig is in de samenleving, … in vakbonden… mutualiteiten, …schoolraden, universiteiten … hogescholen, … milieubewegingen, … consumentenverenigingen, actiegroepen, buurtwerkingen en  sportverenigingen.“

En dat: “aan hen een forum moet geboden worden …in thematische denktanks, studiedagen en netwerken en vooral door gewoon regelmatig hun mening te vragen op alle domeinen waar hun kennis en ervaring die van het partijbestuur kan versterken.”

Een voor ons belangrijke intentie. Wij begrijpen hieruit dat u contacten zal leggen met “de geëngageerde samenleving” en zal uitleggen waar het socialisme voor staat.

Dit beantwoordt aan een enorme behoefte in Antwerpen.
Antwerpen ligt aan een open riool, een immense halve rotonde, gebouwd tussen 1968 en 1990, waarbij onze burgemeesters Brussel nooit loslieten. Op deze ring rijden nu tot 300.000 voertuigen per dag.

De actiegroepen waarmee u contacten wil leggen, dwongen zoals u weet een volksraadpleging af met 69.000 handtekeningen.

Na een intense campagne waaraan BAM & co 50 keer meer geld besteedden dan de actiegroepen, hebben de Antwerpenaars het BAM-tracé met glans weggestemd. Onze slogan was: “het BAM-tracé, stem nee”. Duidelijker kan het niet.

Desondanks beweerde onze burgemeester dat hij thuishaalde wat de actiegroepen gevraagd hadden: een getunnelde Wapper … op het BAM-tracé. Ondanks deze grove onwaarheid eigende hij zich de overwinning toe.

Mijnheer Tobback, beste Bruno,

Deze week wordt hier op het stadhuis een contract getekend door onze socialistische burgemeester waarin dit BAM-tracé wordt vastgeklonken.

Dit ondanks een Meccano-voorstel dat uitgewerkt werd in samenspraak met allerlei sectoren van de samenleving, een voorstel waarvan de regeringsmeerderheid beweerde dat dit onderzocht was.

Een bewering die na onderzoek door de Commissie van Toezicht op Openbaarheid van Bestuur onthuld werd als een leugen die bovendien afgedekt werd door alle regeringspartijen én het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen. Hallucinant !

Het bleek niet te passen in hun politieke logica. Dat deze politieke logica niet past in een democratische logica is hieraan blijkbaar volstrekt ondergeschikt.

Sinds enige weken wordt dit spel nog veel harder gespeeld. Er wordt nu een gevangenis gepland op het Meccano-tracé. Hiermee wordt duidelijk wat minister-president Kris Peeters in het voorjaar van 2011 bedoelde: “We zullen onze plannen betonneren”.

Dit kan niet in overeenstemming gebracht worden met de democratische principes waaraan socialisten gehecht zijn. We staan een jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De oplossing van dit probleem is generatieoverschrijdend.

De toekomst van het socialisme in Antwerpen én Vlaanderen wordt o.m. bepaald door de keuzes die u in dit dossier maakt. Gaat u aan de bevolking uitleggen dat het socialisme kiest voor de ‘betonboeren’?

Of gaat u aan uw  politieke collega’s uitleggen dat het behouden van een open riool in Antwerpen strijdig is met uw socialistische democratische opvattingen ?

Als u kiest voor de volgende generaties Antwerpenaren, dan kiest  u voor de sanering van de open riool die men van Antwerpen gemaakt heeft.

Dan kiest u voor de kracht van de open dialoog en niet voor het misbruik van de macht. Dan kiest u voor samenspraak met de talrijke Antwerpse actiegroepen in deze en schrijft u zich niet in in de politieke ramkoers die nu gevoerd wordt, de blinde voorkeur voor een politieke logica ten koste van een democratische logica.

Voorwaar een verpletterende verantwoordelijkheid.

Irène Cardinaels

Irène Cardinaels is lid van de SP.A, een verontruste democraat en militante bij de actiegroep Ademloos.

take down
the paywall
steun ons nu!