Opinie, Nieuws, Wereld, Afrika, Politiek, België, Libië, Pieter De Crem, Open brief, NAVO-bombardementen, Brahim Harchaoui - Brahim Harchaoui

Open brief aan minister De Crem: “Libische kwestie kan niet met wapens worden opgelost”

Mijnheer de minister, we hopen dat u inziet dat, net als in Irak en in Afghanistan, ook de Libische kwestie niet door uw wapens kan worden opgelost.

woensdag 20 juli 2011 17:50
Spread the love

Geachte mijnheer de minister, geachte heer De Crem,

Al bijna 4 maand neemt de Belgische luchtmacht deel aan de oorlog van de NAVO tegen Libië.

Net als bij de oorlog tegen Irak en Afghanistan, is ook de oorlog tegen Libië begonnen op basis van leugens. Onder het voorwendsel van ‘humanitaire bescherming’, wordt ook ditmaal een soeverein land gebombardeerd en bezet. 

Twee onverdachte bronnen tonen aan dat de NAVO in Libië iets heel anders voor ogen heeft dan wat u beweert.

De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Franco Frattini, vroeg afgelopen maand om het bloedvergieten te stoppen. Hij vroeg om onmiddellijk een einde te maken aan de NAVO-bombardementen, nu duidelijk wordt dat die een humanitaire catastrofe veroorzaken.

Hij vroeg de opening van veilige doorgangszones voor humanitaire en medische hulp voor de burgerbevolking van Tripoli, Misratah, Al-Zawya, Zlitan en Brega …

Maar u, en de hele Belgische regering, wees dit verzoek af en u verkoos de kant te kiezen van de Britse premier David Cameron en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Alain Juppé, die onverminderd willen doorgaan met de bombardementen.

Amr Moussa, de algemeen secretaris van de Arabische Liga, die eerder de NAVO-interventie had ondersteund, verklaarde in de Britse krant The Guardian op 21 juni dat hij “niet langer kan aanzien hoe de kinderen van Libië worden afgeslacht door NAVO-raketten”. Hij vroeg “een onmiddellijk staakt-het-vuren onder internationale supervisie”.

Maar u, en de Belgische regering, kozen ervoor om gewoon door te gaan met de bombardementen en de Belgische deelname aan deze illegale oorlog.

Daarom draagt u een dubbele verantwoordelijkheid.

Eerst en vooral voor de Libische burgerslachtoffers, die er dagelijks vallen als rechtstreeks gevolg van de NAVO-luchtbombardementen. Burgerslachtoffers, die ook nog eens het slachtoffer zijn van een complete blackout vanwege de media.

Ten tweede is er uw verantwoordelijkheid inzake de veiligheid van de burgers in België. Door uw deelname aan deze illegale oorlog, stelt u en de Belgische regering, de bevolking bloot aan de roep om vergeldingsacties vanwege de Libische leiding.

Deze laatste heeft er immers mee gedreigd dat, indien de gewetenloze slachtingen van de NAVO voortduren, er op Europees grondgebied militaire vergeldingsacties zullen volgen.

Dat is niet onze wens, en wij roepen u dan ook op om dit worst-case scenario te vermijden. Hoe langer deze oorlog duurt, hoe meer Libiërs en hoe meer derdewereldvolkeren zich achter het verzet tegen de NAVO zullen scharen, en hoe meer een escalatie dichterbij komt. Het discrediet van het Westen, van Europa en België, zal alleen maar toenemen.

Waar de NAVO werkelijk op uit is, is niet de bescherming van de burgerbevolking, maar een verandering van het regime in Libië. Het bewapenen van de rebellen bewijst onomstotelijk dat u en uw bondgenoten partij kiezen en daardoor VN-resolutie 1973 flagrant wordt geschonden.

Daarnaast kunnen we onze bewering ook staven door het feit dat de adviseur van de Franse president Nicolas Sarkozy,  Bernard-Henri Lévy, aan de Israëlische eerste minister meldde dat de ‘nationale overgangsraad van Benghazi’ de intentie heeft om een normale relatie te onderhouden met Israël. Daarom kunnen we de neokoloniale en geostrategische belangen van de deelnemende grootmachten onmogelijk loskoppelen van de huidige stand van zaken. 

Wij, ondertekenaars van deze brief, vragen u om af te zien van deze koloniale plannen. Wij zijn verenigd in onze oproep om deze oorlog onmiddellijk te stoppen, omdat we principieel de voorkeur geven aan een vreedzame en onderhandelde oplossing.

Die oplossing moet de volgende uitgangspunten in acht nemen: 1) de soevereiniteit van Libië waarborgen, 2) de politieke, sociale en democratische rechten van de bevolking waarborgen en de eenheid van Libië herstellen; 3) Libië de mogelijkheid geven om opnieuw op een volwaardige manier opgenomen te worden in de internationale gemeenschap; 4) Libië compenseren voor alle schade die uw agressieve oorlog heeft aangericht.

Mijnheer de minister, we hopen dat u inziet dat, net als in Irak en in Afghanistan, ook de Libische kwestie niet door uw wapens kan worden opgelost.

Er bestaat geen twijfel over dat ook deze onrechtvaardige oorlog gedoemd is om te falen en dat het Libische volk uiteindelijk zal zegevieren.

Hoogachtend,

Brahim Harchaoui (Unie van Arabische Studenten)

Luk Vervaet (Egalité)

Mourad Berhili (leerkracht Frans, voorzitter vzw Guembetta)

Salem Ali Elshabli (The Libyan Youth Movement

Ludo De Brabander (Vrede vzw)

Lode Vanoost (Voormalig Ondervoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!