Het woord is nu aan het Gentse middenveld
Opinie, Nieuws, Politiek, België, Gent, Kartel, Sociaal-ecologisch, Stadsproject -

Het woord is nu aan het Gentse middenveld

SP.A en Groen! gaan in Gent in kartel naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Ze willen daarmee een sociaal-ecologisch stadsproject uitdragen.

dinsdag 5 juli 2011 16:25
Spread the love

Ze kiezen voor een stedelijk beleid dat investeert in de sociale vooruitgang van alle bewoners, zowel de zittende als de toekomstige. Ze willen van Gent ook een groene en auto-luwe stad op mensenmaat maken. Dit progressief project wordt de komende maanden verder uitgewerkt tot een concreet politiek programma.

Daarmee is een belangrijke aanzet gegeven voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Het valt zonder meer toe te juichen dat stadspartijen met een stevig uitgewerkt inhoudelijk programma, de verkiezingen willen ingaan.

Democratie is het georganiseerd meningsverschil. Onze steden hebben een duidelijke sociale ontwikkelingsvisie nodig. Nu de nationale partijen, opgejaagd door de communautaire koorts, diep weggezakt zijn in een moeras van intriges en strategische spelletjes, kan een levendig debat over de stad van de toekomst, de democratische politiek in dit land alleen maar ten goede komen.

Politiek is echter niet alleen een zaak van partijen. In de netwerk-samenleving spelen ook de individuele burger, autonome groeperingen en het georganiseerde middenveld een cruciale rol.

Onder het motto ‘Elke Gentenaar telt’, pleiten SP.A en Groen! voor nieuwe vormen van inspraak van onderuit, initiatieven voor een stadsdebat en de opmaak van wijk-ontwikkelingsplannen. Heel concreet is dat nog niet en het thema zorgt ook al jarenlang voor onenigheid tussen meerderheid en oppositie in de Gentse gemeenteraad, alsook tussen het middenveld en het beleid.

De beste inspraak wordt echter veroverd, niet toegekend. Helaas is het uitzetten van participatietrajecten van bovenuit, de dominante trend geworden. Bovendien komt het middenveld daarbij, al dan niet met instemming, toenemend in een uitvoerende rol terecht. Het volgt het geijkte beleid dat steeds strakker regisseert, waardoor hun autonomie afneemt. Problematisch is dat de doelstellingen soms ver uiteen liggen.

De recente initiatie van buurtontwikkelingsplannen voor vijf wijken in de 19de eeuwse gordel, met een sterkere ‘flinkse’ focus op overlastbestrijding, waarvoor er met consultatie van het middenveld, zogenaamde SWOT-analyses werden opgemaakt, zijn daar een voorbeeld van.  Vreemd genoeg staat dit haaks op “het Gentse model” waarbij, doorheen de laatste decennia, veel ruimte werd gelaten voor interactie tussen middenveld, autonome burgergroeperingen en het beleid.

Het Gentse middenveld, autonome burgerorganisaties en de Gentse burger moeten daarom zelfstandig en actief positie innemen in het debat over hun toekomst en zélf een sociaal-ecologische toekomstvisie voor de stad en wijkbewoners formuleren.

In Brussel nam de civiele maatschappij in 2008-2009 zelf het initiatief en organiseerde een intensief stadsdebat in de Staten-Generaal van Brussel. Zestien wetenschappelijke werkgroepen zorgden voor een diagnose van de stedelijke uitdagingen en kansen. Het gehele middenveld, vakbonden en milieubewegingen, werkgeversorganisaties  en buurtwerkingen, ook culturele, bogen zich over die nota’s en discussieerden over mogelijke oplossingen. Via een reeks druk bijgewoonde publieke hoorzittingen kon het publiek deelnemen aan het debat. In een wervende eindtekst werden vijf grote actieterreinen afgebakend en stedelijke politici gevraagd stelling in te nemen.

Gent heeft ook al ervaring met dit soort processen. In de Brugse Poort, één van die stedelijke wijken met vele maatschappelijke uitdagingen, verenigden lokale terreinwerkers en sociale organisaties zich onder de noemer ‘De Precaire Puzzel’. Ze stelden samen een charter en actieplan op en steken nu zelf mee de handen uit de mouwen om dit te realiseren.

Ook in Antwerpen nemen initiatieven als de ‘Straten-Generaal’ en ‘Antwerpen aan ‘t Woord’, actief deel aan het stadsdebat. Deze initiatieven gaan in tegen het gangbare beeld van de stad, als brandpunt van miserie, vervreemding en teloorgang. Ze gaan ook in tegen het beeld van de stad als een bedrijf met managers aan het hoofd. Ze tonen de stad als een werf, waar met veel engagement en creativiteit de samenleving van morgen vorm gegeven wordt.

Steden en stadsgewesten staan vandaag in het brandpunt van de maatschappelijke ontwikkelingen. Het ontwerpen van een sociaal-ecologisch stadsproject is op vele plaatsen dé uitdaging voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het vergt zowel de inzet van stadspartijen als van het stedelijk middenveld. Elk van hen moet zelfstandig positie kiezen, het debat aangaan en zorgen voor een duidelijke visie. Twee stadspartijen namen dit weekend het initiatief. Het woord is nu aan het middenveld en de actieve burgers. Gent kan daarbij opnieuw zorgen voor een nieuw politiek klimaat.

Stijn Oosterlynck (Docent stadssociologie UA, Oasis), Eric Corijn (VUB), Pascal Debruyne (Ugent/ TiensTiens)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!