De Buildrager in Antwerpen (foto: Luc Janssens)

MOTIE AAN DE HEER PATRICK JANSSENS, BURGEMEESTER VAN ANTWERPEN

Geachte heer burgemeester,

Als burgers die de zorg en toewijding voor deze stad delen, willen wij het volgende onder uw aandacht brengen:

  1. Op 18 oktober 2009 vond een volksraadpleging plaats;
  2. Er daagden ruim driemaal zoveel kiesgerechtigden op als noodzakelijk;
  3. De uitslag was volstrekt duidelijk: 60 procent stemde “Nee tegen het BAM-tracé”;
  4. Deze uitslag werd bevestigd door eensluidende adviezen van de belangrijkste raden van deze stad: het college, de gemeenteraad en de adviesraden Gecoro en Adoma.
  5. Toch kwam de Vlaamse regering met het zogenaamde 'dubbelbesluit' voor de dag, waarbij – met Wapper Lang, Diep of Light – slechts één tracé onderzocht wordt, het weggestemde BAM-tracé.
Opinie, Nieuws, Politiek, België, Vakbonden, Werkloosheid, VDAB, RVA, Patrick Janssens, Activeringsbeleid, Uitzendarbeid, Oudere werklozen, Gepast werk -

Voor wat hoort wat: een deftige job na activering

Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (SP.A) en medeauteurs Frank Vandenbroucke en Bea Cantillon schreven het boek 'Voor wat hoort wat': voor wat de overheid aanbiedt, moet wat tegenoverstaan. Nog een idee voor Janssens: een gepaste job voor iedereen na activering.

maandag 4 juli 2011 17:40
Spread the love

Pesten?

De vakbonden zeggen het al een tijdje: de werklozen en bruggepensioneerden steeds ijveriger achter de vodden zitten (inclusief sancties), terwijl er voor de meesten geen jobs zijn, het lijkt meer op pesten. Het is immers een eenvoudig wiskundig feit dat het aantal verplichte werkzoekenden veel groter is en blijft dan het aantal betaalde jobs.

Hoge eisen

Bovendien zijn de meeste jobs niet geschikt voor de meeste werkzoekenden en dit om verschillende redenen.
De patroons stellen (al of niet terecht) hoge eisen, zoals specifieke opleiding, jarenlange ervaring in de functie, onmogelijke uren en/of verre verplaatsingen.

Lager loon

Soms wordt ook een loon in een lagere categorie aangeboden. Ook zijn veel uitzendjobs van heel korte duur, met steeds een nieuw contract zonder dienstanciënniteit.
In sommige gevallen stelt de patroon pseudozelfstandigheid als voorwaarde: te nemen of te laten.
Kwatongen beweren dat het hele systeem van activering ertoe leidt dat steeds meer werkenden lage lonen en slechtere arbeidsvoorwaarden noodgedwongen slikken. Maar dat is toch kwaadsprekerij?

‘Voor wat hoort wat’

Nu zou men deze hele discussie kunnen omzeilen door activering te koppelen aan het recht op een gepaste arbeidsplaats. In zijn boek ‘Voor wat hoort wat’ stelt Janssens dat meer wederkerigheid nodig is om ons sociaal systeem in stand te houden, en te verdedigen tegen wie het aanvalt. (Wie zou dat nu toch zijn?)

Vraag naar efficiëntie

Het zou dus een heel doelmatige wet zijn, dat de overheid verplicht wordt een contract voor gepast werk aan te bieden aan ieder die het activeringstraject heeft gevolgd. Die wet moet zeker ‘gepast werk’ nauwkeurig definiëren. Enkele voorbeelden. Om 6 uur ‘s morgens beginnen in Diksmuide voor een werkzoekende die in Antwerpen woont? Schoonmaken voor iemand met een onderwijzersdiploma? Een job als technicus loonschaal niveau 4 voor een licentiaat of master? Een praktiserende moslima op het secretariaat van het VB of met een hoofddoek aan een openbaar loket in Gent? Een aanstelling van 3 dagen, een week, … kies maar.

Stof tot nadenken

Mag de patroon de geslaagde geactiveerde nog weigeren, of krijgt deze laatste automatisch een contract aangeboden? Het wordt wikken en wegen. Hoeveel minder vrijheid wordt de werkzoekende toegekend dan de ambtenaren van de VDAB of RVA die bij deze beslissing een grote vinger in de pap hebben? En hoeveel vrijheid behoudt de werkgever?

De rol van de overheid

Uiteraard moet de overheid, indien ze de verplichting niet invult om voor een gepaste job te zorgen, financieel instaan voor het gemiste inkomen. Maatgevend moet hierbij zijn: de opleiding (diploma’s) van de rechthebbende en de ervaring/het aantal gewerkte jaren, inbegrepen de duur van de onvrijwillige werkloosheid. Voor wat hoort wat.
Op zijn beurt zou de staat de privésector mee kunnen doen betalen voor het niet verschaffen van gepaste jobs aan iedereen. De nieuwe wet moet hierin natuurlijk voorzien. Ons sociaal systeem moet financieel houdbaar blijven.  

Frank Roels

Frank Roels is emeritus hoogleraar aan de UGent.

Bronnen:

Iedereen aan het werk, maar waar zijn de jobs? https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/06/16/iedereen-aan-het-werk-maar-waar-zijn-de-jobs

Frank Vandenbroucke voor Europees sociaal investeringspact: https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/05/24/frank-vandenbroucke-voor-een-europees-sociaal-investeringspact

Wederkerigheid in de praktijk: http://www.facebook.com/topic.php?uid=57253967150&topic=15729

De werkloosheid stijgt: https://biblio.ugent.be/record/823964

De werklozen aanpakken! https://biblio.ugent.be/record/430415

Hoeveel vacatures zijn er? https://biblio.ugent.be/record/426682

Op zoek naar dat half miljoen vacatures: https://biblio.ugent.be/record/369875

take down
the paywall
steun ons nu!