Economie, Politiek, België, Israël, Bezette Gebieden, Agrexco, LACHS (Liège Air Cargo Handling Services), CARGO AIR LINES -

Nationale klachtendag tegen heling en oorlogsmisdaden door Agrexco en co

Oorlogen vertrekken hier. Europese bedrijven profiteren van oorlogsmisdaden om winsten te maken en houden met hun activiteiten oorlogen aan de gang. Onze regeringen laten dit begaan.

donderdag 12 mei 2011 19:45
Spread the love

In februari 2011 lanceerden Vredesactie en Action pour la Paix de klachtenactie tegen de bedrijven AGREXCO Ltd., CAL (Cargo Air Lines) en LACHS (Liège Air Cargo Handling).

Het zijn bedrijven die mee de oorlogseconomie voeden. Ze voeren door misdaad of wanbedrijf verkregen zaken in, meer bepaald landbouwgoederen gekweekt op Israëlische nederzettingen in de Bezette Palestijnse gebieden. Onze overheden kunnen dit stoppen, door gewoon de wet toe te passen. Deze bedrijven zijn immers in overtreding met het internationaal recht. Winst slaan uit ernstige mensenrechtenschendingen is illegaal. Onze overheden reageren niet.

Daarom roepen Vredesactie en Action pour la Paix iedereen op om tussen februari en november 2011 persoonlijk klacht neer te leggen tegen deze bedrijven. Een voorbeeldklacht
vind je op www.vredesactie.be.

Waarom deze bedrijven?

De Israëlische onderneming Agrexco koopt en exporteert het grootste deel van de landbouwproductie van de nederzettingen in de Jordaanvallei en is betrokken bij de export van landbouwproducten uit andere nederzettingen. In de Jordaanvallei baat Agrexco zelf drie
pakhuizen uit in de nederzettingen van Massu’a, Netiv Hagedud en Beqa’ot en participeert daarmee rechtstreeks in de nederzettingen. Het geeft rechtstreeks aanwijzingen aan de landbouwers in de nederzettingen, zoals het verpakken van goederen, enz.

Agrexco exporteert deze landbouwgoederen naar de Benelux via de luchthaven van Bierset. De aanvoer via de lucht gebeurt door de luchtvaartmaatschappij CAL. In Bierset gebeurt de goederenbehandeling door de Belgische onderneming LACHS, een dochteronderneming van Agrexco (50%) en CAL (50%). De distributie in België en Nederland gebeurt vervolgens door Agrexco via haar vestiging in Schiedam, Nederland en wat bloemen betreft Aalsmeer, Nederland. Agrexco is via haar handelsvertegenwoordigers actief in België.

De Israelische nederzettingen zijn gevestigd in de Palestijnse Bezette Gebieden in strijd met het internationaal humanitair recht. Artikel 49 van de 4de Conventie van Genève verbiedt het
overbrengen naar een bezet gebied van gedeelten van de burgerbevolking van de bezettende mogendheid. De nederzettingen vormen een zware inbreuk volgens art 147 van deze Conventie, die naar Belgisch recht als oorlogsmisdaad is strafbaar gesteld in art
136quater, 31° Sw.

Deze nederzettingen zijn gevestigd op grond geconfisceerd van de lokale Palestijnse bevolking en breiden ook nu nog steeds uit via confiscatie van grond door kolonisten met ondersteuning van het Israëlisch leger. De lokale Palestijnse bevolking wordt de toegang tot waterbronnen ontnomen en de watervoorraad wordt gemonopoliseerd voor de nederzettingen.

Het grootste deel van de watervoorraad in de Jordaanvallei gaat naar de nederzettingen, wat te weinig overlaat voor de lokale Palestijnse bevolking om op een leefbare wijze aan landbouw te doen. Tenslotte worden de Palestijnse dorpen in de Jordaanvallei permanent met vernietiging bedreigd door het Israelisch leger. Zo werd in 2010 het dorp Al Farasiya tweemaal bijna geheel afgebroken.

Dit alles komt neer op vernieling en de toe-eigening van goederen, niet gerechtvaardigd door militaire noodzaak zoals aanvaard
in het volkenrecht en uitgevoerd op grote schaal en op onrechtmatige en moedwillige wijze, verboden door artikel 53 van de 4de Conventie van Genève. Het vormt een zware inbreuk
volgens art. 147 van deze Conventie en is naar Belgisch recht als oorlogsmisdaad strafbaar gesteld in art 136quater, 13° Sw.

De landbouwgoederen geteeld op deze nederzettingen zijn bijgevolg door misdaad of wanbedrijf verkregen zaken. Agrexco, ondersteund in haar activiteiten door LACHS en CAL, koopt deze goederen op en verzorgt de distributie in de Benelux. Dit komt neer op heling, strafbaar gesteld volgens art. 505 Sw. Agrexco is bovendien mededader in de voornoemde oorlogsmisdaden, waaruit de producten voorkomen, door de vestiging van pakhuizen in de nederzettingen.

Op zaterdag 14 mei 2011 is het ‘nationale klachtendag’. Dan stappen in heel België mensen samen naar hun plaatselijk politiekantoor om klacht neer te leggen tegen AGREXCO Ltd., CAL en LACHS, wegens heling en oorlogsmisdaden enerzijds, en medeplichtigheid daaraan anderzijds.

Er zijn samenkomstplaatsen in meer dan 20 Belgische steden. Hier vind je een overzicht van waar je naartoe kan gaan om mee klacht in te dienen: http://www.vredesactie.be/page.php?id=180
De deelnemers aan de klachtendag krijgen eerst een briefing en trekken daarna samen naar het dichtst bijzijnde politiekantoor.

take down
the paywall
steun ons nu!