Richard Goode geeft masterklas in de Singel (foto: deSingel)

 

Opinie, Nieuws, Cultuur, België, Vlaanderen, Cultuurbeleid, Adviescommissie Kunsten, Beoordelingscommissies Kunsten, Minister Schauvliege -

Open brief aan minister Schauvliege van de leden Adviescommissie Kunsten

Katia Segers is voorzitter van de Adviescommissie Kunsten die de Vlaamse minister van Cultuur, Joke Schauvliege (CD&V), moet adviseren over het kunstenbeleid. Dit doet de Adviescommissie samen met de elf Beoordelingscommissies Kunsten. Zij schreven een open brief omdat ze niet te spreken zijn over de recente beslissing van de minister om het voorziene budget te blokkeren.

maandag 17 mei 2010 17:15
Spread the love

Geachte mevrouw minister,

Naar aanleiding van de berichten in De Standaard van 12 mei 2010 willen de Adviescommissie Kunsten en de elf Beoordelingscommissies Kunsten hun uiterste bezorgdheid uitdrukken over uw beslissing om het voorziene budget voor de najaarsronde voor projecten in kunsten én erfgoed te blokkeren evenals de middelen voor internationale werking. Uw beslissing betekent de facto dat de volgende ronde projectsubsidies gedeeltelijk wordt geschrapt.

Vooreerst betreuren de leden dat de commissies deze beslissing via de pers dienen te vernemen. Deze manier van communiceren druist in tegen het door u expliciet uitgesproken engagement om het werk van de commissies ernstig te nemen en open te communiceren.

Vervolgens verzetten we er ons ten stelligste tegen dat uitgerekend de meest kwetsbare kunstenaars, namelijk zij die beginnend zijn en/of vooralsnog niet kunnen rekenen op structurele ondersteuning, getroffen worden door deze beslissing.

Ook al blijven de middelen voor de subsidiëring van individuele kunstenaars (de ontwikkelingsgerichte beurzen en projectsubsidies aan kunstenaars) nog beschikbaar, heeft deze beslissing belangrijke negatieve sociale consequenties voor het bestaan van de getroffen kunstenaars. We kunnen niet anders dan constateren dat uw beslissing andermaal het ‘Mattheüs-effect’ voedt.

De beslissing om te beknotten op de internationale uitstraling brengt ten tweede de dynamiek binnen het kunstenveld tussen vernieuwing, instroom en gevestigde organisaties in het gedrang. Een dynamische kunstensector heeft vernieuwing en instroom broodnodig.

Evenzeer is internationale positionering noodzakelijk als toetssteen voor Vlaanderen. Zeker gezien ons land vanaf 1 juli Europees voorzitter wordt, staat het schrappen van internationale subsidies in schril contrast tot de Europese voortrekkersrol die ons land wil opnemen en waarin de kunsten een belangrijke rol spelen.

Ten derde wensen wij te wijzen op een belangrijke (dis)continuïteit in het beleid. De vorige regering besliste om – tegen het advies van Adviescommissie én Beoordelingscommissies in – de structurele toelagen te verhogen.

Deze verhoging ging ten koste van de projectmiddelen. Wanneer nu, omwille van budgettaire schaarste net de weinige resterende niet-structurele middelen moeten worden geschrapt, is dit zeer in tegenspraak tot de eerder door u uitgesproken wens om het onevenwicht tussen structurele en projectsubsidies te herstellen.

Bovendien wensen we erop te wijzen dat deze beslissing haaks staat op de doelstelling die u zichzelf voorop heeft gesteld, namelijk het opnemen van cultuur in het project ‘Vlaanderen in Actie’.

Wanneer u op 7 juni de aanbevelingen wil presenteren van het Cultuurforum – waar alvast in de werkgroep ‘kunst en economie’ de link tussen kunsten en innovatie centraal staat – zal deze beslissing uw betoog alvast aan geloofwaardigheid doen inboeten.

De kunsten zijn immers conditio sine qua non voor een dynamische Vlaamse regio. Met uw beslissing om uitgerekend de meest innovatieve en vernieuwende artiesten en projecten te schrappen, brengt u uw eigen doelstelling in het gedrang.

Wij rekenen ten zeerste op een overleg, een gezamenlijke denkoefening die ertoe leidt dat deze beslissing wordt herroepen en dat er samen met de commissies nagedacht wordt over een oplossing die niet alleen tegemoet komt aan de budgettaire noden in Vlaanderen, maar die vooral antwoord biedt aan de reële noden van het kunstenlandschap en de individuele kunstenaars.

Hoogachtend,
   
Katia Segers, voorzitter Adviescommissie (AC) en de ondertekenende leden van AC en Beoordelingscommissies:

Jerry Aerts, Rik Bevernage, Bart Bosmans, Tom Bonte, Julia Bucz, Klaartje De Bonnaire, Ugo Dehaes, Franky Devos, Lieve Dierckx, Matthias Dusesoi, Kristien Gerets, Marc Goossens, Willem Hesling, Delphine Hesters, Vlad Ionescu, Jan Jaspers, Gert Keunen, Ann Laenen, Marie Logie, Stella Lohaus, Freddy Mariën, Luc Mishalle, Ann Overbergh, Chantal Pattyn, Joke Quaghebeur, Jan Rispens,  Peggy Saey, Tatjana Scheck, Liesbeth Segers, Patrick Smagghe, Rik Stallaerts, Linda Suy,  Stef Van Bellingen, Brecht Van Elslande, Annelies Van Parys, Theo Van Rompay, Charlotte Vandevyver, Karen Verschooren, Dirk Verstock, Marijke Vermeiren, Dominique Willaert.

take down
the paywall
steun ons nu!