Persoonlijk en efficiënt naar een job
Verslag, Nieuws, Samenleving, België, Werkloosheid, Milquet, RVA, Begeleidingsplan, Werkzoekenden -

Persoonlijk en efficiënt naar een job

Onder impuls van minister van Werk en Gelijke kansen Joëlle Milquet, moet er een "meer persoonlijk en efficiënter begeleidingsbeleid" komen voor werkzoekenden. De ministerraad keurde deze week de tekst goed van haar voorstel voor de hervorming van het begeleidingsplan. Een overzicht van de maatregelen die de federale regering reeds heeft goedgekeurd:

vrijdag 26 maart 2010 15:53
Spread the love

De hieronder voorgestelde maatregelen vormen de basis voor verdere onderhandelingen met de gewesten over die aanpassing van het begeleidingsplan van werkzoekenden.

  1. De gewesten zullen werkzoekenden al van bij hun inschrijving informatie geven over hun statuut, rechten en plichten, en de initiatieven die van hen worden verwacht. Bovendien legt het gewest elke werkzoekende systematisch een overeenkomst of actieplan op vooraleer de RVA tussenkomt.
  2. De gepersonaliseerde begeleiding van de werkzoekende wordt sneller opgestart: ten laatste in de zesde werkeloosheidsmaand voor wie jonger is dan 25, ten laatste in de twaalfde maand voor werklozen van 25 jaar of ouder. Vanaf 2012, wanneer het einde van de crisis in zicht zou moeten zijn, zal de volledige opvolgingsprocedure van de RVA voor elke werkzoekende met gemiddeld zeven maanden worden ingekort. Vanwege de crisis worden de huidige termijnen de komende twee jaar gewoon behouden.
  3. De gewestelijke diensten krijgen meer autonomie en een betere afbakening van hun bevoegdheden. Tijdens de eerste maanden van de begeleiding hebben enkel zij contact met de werkzoekenden en bepaalt de werkgelegenheidsadviseur het inschakelingstraject, zonder tussenkomst van de RVA.
  4. Als de werkzoekende een intensieve opleiding volgt van minstens 20 uur per week, kan de opvolgingsprocedure geschorst worden.
  5. Voor werkzoekenden die heel moeilijk terug op de arbeidsmarkt geraken, kan men de procedure opschorten tijdens inschakelingsacties van lange duur. Er moet ook specifieke begeleiding komen voor mensen die moeilijk werk vinden omwille van medische, mentale, psychische of psychiatrischeproblemen, voor werkzoekenden met andere problemen zoals een moeilijke sociale aanpassing en voor werkzoekenden waar op korte termijn geen oplossing voor kan worden gevonden.
  6. Voor werkzoekenden die volledig arbeidsongeschikt zijn lijkt het logisch dat de sector van de uitkeringen voor gehandicapten deze  groep ten laste neemt. Daarvoor zou de wetgeving veranderd moeten worden. Er zou bovendien een specifieke opleiding moeten komen voor de mensen die hen hierover informatie moeten verstrekken.
  7. Een opvolgingsprocedure die is ingezet voor de werkzoekende 50 werd, blijft gewoon voortlopen na zijn verjaardag. Ze wordt pas afgesloten na twee positieve evaluaties of wanneer hij terug aan de slag kan. Vanaf 1 januari 2012 wordt de leeftijd van 50 jaar vervangen door 52 jaar.
  8. Niet of slecht gewettigde afwezigheden worden sterker bestreden. Een werkzoekende wordt een eerste keer opgeroepen per gewone brief, de tweede keer per aangetekende brief. Daagt hij dan nog niet op zonder wettige reden, dan wordt hij geschrapt door de gewestelijke dienst en doorgegeven aan de RVA. Voor jonge schoolverlaters betekent dit dat hun wachttijd niet wordt voortgezet tot ze zich opnieuw inschrijven. Anderen hebben geen recht meer op hun werkloosheidsuitkering.
  9. Wanneer iemand vrijstelling vraagt om sociale of familiale redenen, wordt de evaluatieperiode tussen de waarschuwing en het eerste evaluatiegesprek langer. Daarnaast wordt de activeringsprocedure even stopgezet tijdens de voorbereidingsperiode voor het opstarten van een zelfstandige activiteit. Een steekproef moet uitwijzen of hier niet te veel misbruik van zal worden gemaakt. Ook voor wie een opleiding wil volgen kan de activeringsprocedure worden opgeschort, op voorwaarde dat het om een intensieve studie gaat.
  10. De regionale tewerkstellingsdiensten en de RVA moeten een samenwerkingsakkoord sluiten over de procedure voor de overdracht van gegevens. De huidige datastromen moeten daarbij eenvoudiger en efficiënter worden gemaakt.

Naast deze maatregelen is er ook een reeks die in een akkoord past van binnen de federale regering. De eerste ervan, de continuïteit van de begeleiding handhaven, moet enerzijds antwoord bieden op de problemen van de crisis, en anderzijds op twee verplichtingen: In de eerste plaats het discriminerende onderscheid wegwerken tussen degenen die recht hebben op wachtuitkeringen en rechthebbenden op een werkloosheidsuitkering; in de tweede plaats een oplossing bieden voor de problematiek van de transferts naar OCMW’s.

Het Regeerakkoord stelt voor een mechanisme in te voeren, waarbij de uitkeringen in de eerste periode van werkloosheid hoger liggen. Dat verlicht de financiële schok voor wie in de werkloosheid terechtkomt. Om mensen aan te moedigen zo snel mogeijk terug aan de slag te gaan, daalt het toegekende bedrag sterker en wordt ook de vorming en begeleiding anders uitgewerkt.

Voor een langdurig werkloze die al verschillende keren heeft aangetoond dat hij actief op zoek is naar werk, heeft de federale regering beslist de opvolgingsprocedure door de RVA te schorsen zolang de regionale dienst geen job of vorming kan aanbieden die de inschakeling van de betrokkene bevordert. Om de aanwerving van deze werklozen aantrekkelijker te maken, zou de eerste 1.100 euro per maand vanuit de tewerkstellingsinstelling betaald worden. Wie daarentegen een sanctie heeft gekregen, zou ook van dergelijke geactiveerde werkloosheidsuitkeringen gebruik kunnen maken.

 

take down
the paywall
steun ons nu!