In Rio de Janeiro loopt nog tot 26 maart het World Urban Forum 5

 

Nieuws, Wereld, Milieu, Samenleving, UN-Habitat, Stedenbeleid, Huisvesting, Sloppenwijk -

Twee derde van sloppenbewoners leeft in Afrika

Wereldwijd is het aantal mensen dat in sloppenwijken woont met bijna 60 miljoen aangegroeid. Toch zijn ook 227 miljoen mensen erin geslaagd weg te geraken uit hun slechte woonomstandigheden tijdens de afgelopen tien jaar. Cijfers uit het rapport van UN-Habitat. In Rio de Janeiro is het World Urban Forum aan de gang.

dinsdag 23 maart 2010 15:25
Spread the love

Dat zijn enkele cijfers uit State of the World’s Cities 2010/2011: Bridging the Urban Divide, het tweejaarlijkse rapport van het gespecialiseerde VN-agentschap Habitat dat over menselijke nederzettingen en verstedelijking gaat.

Nog tot 26 maart vindt in het Braziliaanse Rio de Janeiro het World Urban Forum 5 over stedelijke ontwikkeling plaats. Dit wordt door UN-Habitat georganiseerd in samenwerking met de Braziliaanse regering.

Volgens de VN-Millenniumdoelstellingen zouden minstens 100 miljoen mensen hun woonomstandigheden moeten verbeteren door uit sloppenwijken te ontsnappen. Die cijfers zijn dus al ruimschoots gehaald.

Geen zelfgenoegzaamheid

“Maar het resultaat is zeker niet gelijkmatig verdeeld over alle regio’s”, zegt Anna Tibaijuka, uitvoerend directeur van UN-Habitat.
“Het meest succesvol zijn de opkomende economieën, terwijl de armste landen er veeleer op achteruitgaan. Er is zeker geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid.”

Over het algemeen is het aantal mensen dat in sloppenwijken woont, gestegen van 777 miljoen in 2000 tot bijna 830 miljoen in 2010.

Het Habitat-rapport focust op het thema ‘Overbruggen van de stedelijke kloof’. De inspanningen om het aantal sloppenwijkbewoners terug te dringen, worden als onbevredigend gezien. Stedelijke ontwikkeling moet dringend meer aandacht krijgen.

Momenteel woont iets meer dan de helft van de wereldbevolking – of bijna 3,5 miljard mensen – in stedelijke gebieden. Naar verwachting zal het aantal inwoners van sloppenwijken nog met 6 miljoen per jaar stijgen tot bijna 900 miljoen in 2020.

Afrika en verstedelijking

Afrika ten zuiden van de Sahara is de thuishaven van bijna twee derde van alle sloppenwijkbewoners ter wereld. Het nieuwe Habitat-rapport stelt vast dat de verstedelijking vooral voordelen biedt aan politieke leiders, ambtenaren en de rijkere bevolkingsgroepen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Voor miljoenen armen die het platteland verlaten in de hoop in de steden een beter leven op te bouwen, is de toestand veel minder rooskleurig.

Stadsplanning en stedelijk beleid lijken vooral de machthebbers, meestal de lokale en regionale economische elite, te bevestigen in hun machtspositie. Dit patroon is gekoppeld aan de historische en culturele hegemonie van die groepen die al jaren in de steden wonen.

“Het realiseren van duurzame stedelijke ontwikkeling is waarschijnlijk onmogelijk als de kloof tussen rijk en arm blijft groeien. Zelfs in sommige steden wordt de interne kloof groter. Dit zal leiden tot sociale instabiliteit waarvan de samenleving als geheel de negatieve gevolgen zal dragen”, vermeldt het rapport.

Inclusief beleid

Het VN-rapport roept alle regeringen op een inclusief beleid te voeren om de ongelijkheid weg te werken. Toegang tot fatsoenlijke huisvesting, vervoer, onderwijs, recreatie, communicatie, werkgelegenheid en de rechterlijke macht moet voor alle stadsbewoners haalbaar zijn.

“In een inclusieve stad nemen de bewoners deel aan de besluitvorming. Zowel de politieke kwesties van het algemeen bestuur van de stad, als op het niveau van het dagelijks leven, moeten mensen inspraak krijgen”, zegt het rapport. “Deelname creëert een gevoel van verbondenheid en identiteit. De inwoners hebben zo zeggenschap over de stedelijke ontwikkeling.”

Nieuw op het lopende World Urban Forum 5 in Rio de Janeiro is de speciale aandacht voor de rol van jongeren in de stad. Vertegenwoordigers van jongerenorganisaties kwamen er het voorbije weekend samen om over aanbevelingen voor het VN-panel te discussiëren. Zeker in Braziliaanse grootsteden zijn jongeren vaak het slachtoffer van een uit de hand gelopen stedelijke ontwikkeling. 

Bron: Afrol News: http://www.afrol.com/articles/35699
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!