Oproep tot strijd tegen fiscale fraude
Nieuws, Politiek, België -

Oproep tot strijd tegen fiscale fraude

Er gaan elk jaar miljarden euro verloren voor de schatkist door fiscale fraude. In een brief aan eerste minister Yves Leterme en nog acht andere ministers en staatssecretarissen dringen de vakbonden, het Financieel Actie Netwerk en Réseau pour la Justice Sociale aan een op een grotere strijd tegen

maandag 8 maart 2010 16:14
Spread the love

Aan de heer Yves LETERME

eerste minister van de federale regering

Wetstraat 16

1000  Brussel

Brussel, 3 maart 2010

Mijnheer de eerste minister,

Op 13 mei 2009 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het federale parlement 108 aanbevelingen goed met betrekking tot de strijd tegen de fiscale fraude. De aanbevelingen werden unaniem goedgekeurd door de democratische partijen.

De aanbevelingen hebben betrekking op de strijd tegen de fiscale fraude en behoren tot verschillende bevoegdheidsdomeinen :

·        het wetgevende vlak,

·        het reglementaire vlak,

·        de controle op de fiscale inkomsten door het Rekenhof,

·        de organisatorische aspecten van de Federale Overheidsdienst Financiën,

·        het personeels- en vormingsbeleid in verschillende departementen waaronder de Federale Overheidsdienst Financiën.

De aanbevelingen hebben feitelijk betrekking op verschillende departementen. Twee derde van de aanbevelingen die de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedkeurde slaat op de Federale Overheidsdienst Financiën.

In de eerste plaats benadrukken we het werk dat de opvolgingscommissie, opgericht door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, tot nu toe verrichtte. Het gaat dan vooral om het bijwerken of formuleren van verschillende wetsvoorstellen die bepaalde aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie gedeeltelijk of duidelijker vorm geven.

We benadrukken ook het werk dat het Rekenhof verrichtte, net als het engagement van deze instelling om meteen, in het kader van zijn huidige bevoegdheden, de aanbevelingen te vertalen die de Kamer goedkeurde en die eerder betrekking hebben op het Rekenhof. 

Naast deze elementen vallen de objectieve waarnemer toch volgende elementen op:

–         De methode die wordt gehanteerd om de parlementaire aanbevelingen toe te passen en de respectieve verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken regeringsactoren (ministers en staatssecretarissen) zijn niet helemaal duidelijk. Het is moeilijk te onderscheiden wie van deze actoren bevoegd is voor welke aanbevelingen en bij welke aanbevelingen onderlinge samenwerking vereist is. 

–         De instrumenten waarover de regering beschikt (onder meer het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, het College van Procureurs-generaal, de Hoge Raad van Financiën – afdeling fiscaliteit, enz.) worden weinig of niet betrokken bij de toepassing van de parlementaire aanbevelingen.  Zo werd versie 2009-2010 van het jaarplan voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude slechts zeer gedeeltelijk aangepast.

–         Een groot deel van de aanbevelingen wordt zelfs totaal genegeerd zoals de aanbevelingen met betrekking tot het personeelsbeleid en het organisatorische aspect.

–         De aanbevelingen van de Kamer en deze die de G20 en de OESO aanbevelen met betrekking tot de strijd tegen de belastingparadijzen worden slechts minimaal toegepast.

–         Tot slot verbaast het ook dat er op initiatief van de parlementaire opvolgingscommissie of van het Rekenhof tot nu toe nog geen enkel opvolgingsrapport werd gepubliceerd.

In deze context richten de ondertekenaars van deze brief zich tot u, in uw hoedanigheid van eerste minister van de federale regering. We dringen erop aan dat de federale regering een sterk en concreet politiek engagement aangaat in de strijd tegen de fiscale fraude en er zich van vergewissen dat de aanbevelingen die de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedkeurde effectief worden toegepast. 

Dit sterke en concrete engagement moet duidelijk de verantwoordelijkheden vastleggen van elk van de ministeriële en administratieve actoren bij de toepassing van de goedgekeurde aanbevelingen. Daartoe moet ook een beroep worden gedaan op de bestaande administratieve of gerechtelijke beleidsinstrumenten.

We wensen ook dat de parlementaire opvolgingscommissie naar de verantwoordelijken van de betrokken administratieve diensten luistert om ieders taken duidelijk vast te leggen en na te gaan in welke mate er voortgang werd gemaakt inzake de toepassing van de parlementaire aanbevelingen. Daarnaast verwachten we dat de opvolgingscommissie samen met de betrokken departementen en het Rekenhof een halfjaarlijks opvolgingsrapport opstelt.

Wat de strijd tegen de belastingparadijzen betreft, vragen we dat er bij de Hoge Raad van Financiën, afdeling fiscaliteit, een aanvraag wordt ingediend voor een Europees vergelijkingsrapport. Aan de hand van een dergelijk rapport kunnen de Belgische maatregelen worden beoordeeld en nieuwe teksten worden voorgesteld. België zou in tegenstelling tot de andere Europese landen de aanbevelingen van de G20 (met betrekking tot de verhoging van de bronbelasting op intresten, dividenden en royalty’s die worden uitgekeerd in de belastingparadijzen) en van de OESO (met betrekking tot de documentatieverplichtingen inzake verrekenprijs) niet hebben opgevolgd.

Het huidige Belgische beleid met betrekking tot de strijd tegen de belastingparadijzen lijkt ons algemeen eerder timide en zwak. Daardoor ontstaat het risico dat er onvolledige en tegenstrijdige maatregelen worden getroffen.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft 108 aanbevelingen goedgekeurd inzake de strijd tegen fiscale fraude. Deze essentiële beleidsdaad in 2009 biedt, in deze periode van crisis en de moeilijkheden die daarmee gepaard gaan, een democratisch antwoord op de vragen die menig burger van ons land zich stelt en op onze eisen voor een effectieve strijd tegen fiscale fraude en voor een billijke en effectieve toepassing van de belastingen. 

Zoals aangegeven door de parlementaire onderzoekscommissie in haar verslag, zal de toepassing van de aanbevelingen  die zijn goedgekeurd door de Kamer, eveneens bijdragen tot een belangrijke verbetering van de fiscale inkomsten. 

Zo luidt de publieke oproep die we vandaag tot u en tot de verschillende regeringsleden richten. 

De ondertekenaars van deze publieke oproep blijven ter beschikking van de regering indien deze een contactvergadering wenst.

Hoogachtend,

N.B. De betrokken leden uit de regering die hieronder in een lijst worden vernoemd, krijgen een kopie van deze brief. Er wordt eveneens een kopie verzonden naar de Kamervoorzitter en de leden van de opvolgingscommissie die werd opgericht door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Een gelijkaardige brief werd gestuurd naar de verschillende partijvoorzitters.    

Voor ACV-CSC,

Luc CORTEBEECK
Claude ROLIN

Voor ABVV,

 Rudy DE LEEUW
 Anne DEMELENNE

Voor NUOD,

 François GORIS
 Albert VAN DE SANDE

Voor  FINANCIEEL ACTIE NETWERK,

Eric GOEMAN

Voor  RESEAU POUR LA JUSTICE FISCALE,

Daniel PUISSANT

Lijst van ministers en staatssecretarissen aan wie deze brief wordt verzonden:

Dhr. Reynders, vice-eersteminister, minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Mevr. Onkelinx, vice-eersteminister, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Mevr. Milquet, vice-eersteminister, minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Dhr. Vanhengel, vice-eersteminister, minister van Begroting

Dhr. Vanackere, vice-eersteminister, minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Dhr. De Clerck, minister van Justitie

Dhr. Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Bestrijding van de fiscale fraude

Dhr. Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fiscale en sociale fraudebestrijding.

take down
the paywall
steun ons nu!