Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Poliargus
Poliargus

Bio

Poliargus is een denktank die ijvert voor vrijheid, democratie en solidariteit. Het vrijheidsstreven betekent de maximalisatie van levenskansen door het wegwerken van structurele ongelijkheden. Structurele ongelijkheden zijn relatief: sociale groepen hebben minder kansen omdat andere groepen er meer hebben. Structurele bronnen van ongelijkheid zijn in de hedendaagse maatschappij ondermeer sociale klasse, etniciteit, queer, en gender. Echte vrijheid is pas mogelijk na een vergaande politieke en economische democratisering. Machtsbronnen moeten gedemocratiseerd worden. Het onttrekken van specifieke levensdomeinen aan de liberale marktwerking – decommodificatie – is hiervoor een noodzakelijk middel. Democratisering wordt ten slotte gedragen door solidariteit. Poliargus is een vzw die volledig onafhankelijk is van elke politieke partij. Sympathisanten kunnen steeds een steunbedrag storten op ons rekeningnummer: BE55 5230 8054 5744. Tenzij anders vermeld, vertolken de op deze website gepubliceerde stukken de mening van de auteur(s). Verder moedigt de redactie iedereen aan om zijn/haar constructieve mening op de hier gepubliceerde stukken te geven. De redactie behoudt zich echter het recht om reacties te verwijderen wanneer deze: beledigend zijn voor personen of groepen, naast de discussie zijn, of in strijd zijn met de UVRM.

1.Digitalisering is niet nieuw Al langer is er sprake van een digitalisering van de economie. En al in de jaren 90 was er veel te doen rond de kenniseconomie en netwerkeconomie. Op dit moment lijken we op een kantelpunt te zitten door de combinatie van Big Data en robotisering. 2.Maar nu is de ...

In vorige stukken besprak ik enkele keren hoe het staat met die achterban, met het vertrouwen van de burger in de vakbond en hoe de jeugd kijkt naar de ‘oude bonden’. Hier neem ik graag een andere invalshoek, die van de mobilisatie. Wie komt er op straat bij vakbondsprotest en wat kan dat ons ler...

Laten we eerst kort naar het voorstel kijken. Onder een Europese werkloosheidsuitkering zouden alle Europese werklozen het recht krijgen op een (relatief gezien) gelijke werkloosheidsuitkering betaald met Europees geld. De uitkering zou niet absoluut dezelfde zijn, maar de EU zou in alle landen ...

Load More