Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Privacy Policy

Aan de bezoeker van DeWereldMorgen.be

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy. Wij streven ernaar om persoonsgegevens op een heldere, eerlijke en veilige manier te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

 Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 In deze privacy verklaring leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Indien u na het doornemen van deze tekst vragen hebt of contact met ons wil opnemen, dan kan dit via deze weg:

GetBasic vzw

Vooruitgangstraat 333/11, 1030 Brussel

sophie@dewereldmorgen.be

 

Wie wij zijn 

GetBasic vzw beheert DeWereldMorgen.be als hoofdactiviteit om het maatschappelijk doel van de organisatie te verwezenlijken. GetBasic vzw met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Vooruitgangstraat 333/11 is de eigenaar van de website van DeWereldMorgen.be.

GetBasic vzw is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens via de website http://dewereldmorgen.be/.

GetBasic behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 6 september 2018.

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

Type persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,
 • Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit
 • Interesses
 • Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, bedragen van giften die we ontvangen, …)

 Afhankelijk van het gebruik van digitale toepassingen/diensten die wij aanbieden kunnen we de volgende persoonsgegevens van de gebruiker automatisch verzamelen en verwerken:

 • IP adres
 • Locatie
 • Klikgedrag (waaronder duur en tijdstip)
 • Het type toestel waarmee u onze pagina’s bezoekt

 

Doel en rechtsgrond

 Uw persoonsgegevens worden door GetBasic vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Gebruikersadministratie en dienstverlening aan gebruikers (uitvoering overeenkomst)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van GetBasic vzw (uitvoering overeenkomst)
 • Verzorgen van opleidingen (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
 • Het opmaken van fiscale attesten (wettelijke verplichting)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Om oneigenlijk gebruik, fraude of misbruik te kunnen vaststellen en te kunnen bestrijden (gerechtvaardigd belang)

We gebruiken de verzamelde gevraagde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. De persoonsgegevens die wij automatisch kunnen verzamelen, gebruiken we om algemene en geanonimiseerde statistieken op te maken.

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken onder andere gebruik van externe dienstverleners voor:

 • Het opslaan van gegevens in een Cloud via meerdere Cloud Providers
 • Het verzenden van gegevens per mail en per post
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat
 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het meten van het verkeer op DeWereldMorgen.be

 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met externe dienstverleners maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - ontvangers

Via onze site kan u op twee manieren (persoons)gegevens delen met derden:

 • Delen en liken van pagina’s op DeWereldMorgen.be

Op onze pagina’s vindt u sociale netwerkfuncties die u kan gebruiken om een artikel te delen of te liken. Wij gebruiken deze sociale netwerkfuncties om de interacties met sociale media-gebruikers en onze pagina’s te vergroten. Indien u via het icoon de pagina deelt of liket, geeft u toestemming aan het betrokken sociale medium om bepaalde vernoemde gegevens met ons te delen. Op het moment dat u klikt op het icoontje deelt u ook informatie met het sociale medium. Wij hebben hier geen invloed op. Wij kunnen alleen maar over de gegevens beschikken die de bezoeker zelf deelt en voor zover de persoonlijke instellingen dit toelaten. Indien u dit niet wenst, dan moet u de instellingen op de sociale netwerksites aanpassen. Op geen enkele manier kunnen wij verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van het betrokken sociale medium.

 • Klikken op hyperlinks

Op onze pagina’s vindt u hyperlinks naar externe websites. Als u klikt op deze hyperlinks wordt u automatisch doorverwezen naar de webpagina waarnaar de link verwijst. Wij plaatsen deze hyperlinks zodat u het bronnenmateriaal - waarnaar verwezen wordt op onze site - rechtstreeks kan raadplegen. Wij vinden het immers heel belangrijk dat lezers op een vlotte manier toegang krijgen tot de informatie naar waar verwezen wordt op onze pagina’s. Wij kunnen echter op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van toepassing op deze externe pagina’s. U moet het privacy beleid van deze pagina’s raadplegen en al dan niet goedkeuren.

Uw rechten hieromtrent

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

 Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

commission@privacycommission.be

 

Vragen en feedback

 Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met ons:

GetBasic vzw

Vooruitgangstraat 333/11, 1030 Brussel

sophie@dewereldmorgen.be

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.