Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu

Occupy Antwerp

maandag 24 oktober 2011
ANTWERPEN - De oproep op Facebook luidde: ”Breng je camcorder, gsm, fluitjes, gitaar, ballonnen, stuk krijt, clownkostuums, goed humeur, een stuk karton met je boodschap voor de wereld, een stift en papier, een vuilniszakje of plastic zak voor je afval, …ps: breng aub geen luidsprekers, versterkte muziek, drugs, graffiti en stokken mee!"

Op de Groenplaats in Antwerpen houden zo’n 500 burgers een volksvergadering. Wereldwijd ontwaken gewone mensen en ontdekken dat tijdens hun slaap hun huis is leeggeroofd.

Bring me to your leader

De goegemeente heeft het moeilijk met de beweging. De politie wil een verantwoordelijke.

Op een Occupy Antwerp-Facebookpagina staat: “Het dringt blijkbaar moeilijk door bij de mensen dat IEDEREEN uit zichzelf aanwezig moet willen zijn en verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzes, vragen, wensen, daden. Al die bewegingen, organisaties, vakbonden, ... we zien jullie graag zaterdag, maar zelf hebben wij hier geen boodschap aan, hier zijn geen leiders en verkozenen. Wij zijn het volk.”

 • © http://www.closeencountersstudios.com/home

   

  Geen leider, geen officiële woordvoerder, geen organisatie, geen ... Zo bekijkt de buitenwereld de acties. Terwijl het eigenlijk moet zijn, de meer dan 1.300 Facebookers en degenen die het hebben horen zeggen en gekomen zijn, zijn de leiders, de woordvoerders en de organisatoren.

  Dat geeft ruis op de communicatie, iedereen heeft immers zijn eigen agenda. Op een platformtekst, zonder ruis, is het nog even wachten, die moet op de komende volksvergaderingen democratisch beslist worden.

 • De boodschap is wat onduidelijk. Is 'talisme' een nieuwe godsdienst? Een ding is zeker de KBC-toren op de achtergrond staat louter toevallig op de foto

   

  De eerste twee woorden ken ik. Ze zijn bovendien ook nog visueel uitgebeeld. ‘Talisme’ ben ik gaan googelen. Tot ik begreep dat er KAkaPIpiTALISME staat. De Occupy-beweging is een protest tegen het graaikapitaal.

 • Soep van Geneeskunde voor het Volk verwarmt de inwendige mens

   

  Van de politie mocht de soep niet op de Groenplaats opgewarmd worden. Een restauranthouder heeft de soep dan maar in zijn eigen keuken opgewarmd.

 • Biovegetarische soep. Eigen vrije bijdrage

   

  Het milieu is ook een hot item. We hebben geen tweede wereld om de onze te vervangen als deze op is.

 • Enkele kleinlinkse politieke partijen trachten aanwezig te zijn zonder de beweging te recupereren

   

  Het is verbazend dat enkel PVDA, LSP en Rood! aanwezig waren. Zijn dat dan de enige partijen die een dialoog durven aangaan? De enigen die niet uitgaan van hun eigen groot gelijk?

 • Ik ben van de vakbond, maar spreek hier in eigen naam. Alhoewel het misschien beter anders was

   

  De vakbonden schitterden door hun afwezigheid.

 • Wim van Hees: "Think global act local"

  Wim van Hees hekelt de ondemocratische politici: "Kris Peeters heeft gezegd dat hij het BAM-tracé zal betonneren. Hij doet dit cynisch door een gevangenis goed te keuren, perfect wetende dat dit het Meccano-tracé onmogelijk maakt en dat er een alternatief is."

 • Peter Mertens (PVDA): "Ik heb juist een bank gekocht. Of beter gezegd ik heb de schulden van een bank overgenomen"

   

  Peter Mertens: "Mijn zoon vroeg me wat criminaliteit was. Het is gewoon een kwestie van omvang. Neem 5 vervallen muffins uit een afvalcontainer, dan pleeg je een misdaad waarvoor je 6 maanden voorwaardelijke celstraf krijgt. Speculeer met andermans spaargeld ter waarde van 40.000.000.000 muffins (40 miljard euro) op renteswaps dan heet dat mismanagement en ga je vrijuit."

  Hoewel de actievoerders niet door een of andere groep of politieke partij willen worden gerecupereerd, keurden ze de woorden van Peter Mertens goed door hun handen al wapperend in de lucht te steken.

 • Een van de krakers van de rijkswachtkazerne in Sint-Andries neemt het woord

   

  Iedereen die iets wil zeggen, schuift rustig aan tot het zijn beurt is.

  Anarchie betekent ‘geen heerser‘, niet ‘geen orde‘ (1)

 • De Occupy-acties zijn kindvriendelijk

   

  De acties zijn geweldloos. Het geweld dat op andere plaatsen gepleegd is, kwam niet van de actievoerders. Wereldwijd is er op diverse plaatsen melding gemaakt dat overheden (of vertegenwoordigers ervan) betrapt werden geweld uit te lokken om zo te trachten de betogers te criminaliseren.

 • De beweging is inclusief. Ieder mag zijn mening verkondigen
 • Een vrouw vraagt of er verenigingen of scholen zijn die de volgende weken voor een binnenlocatie kunnen zorgen. Als het weer slechter wordt ...
 • De actie verloopt in een aangename sfeer

   

  Er worden veel meningen uitgewisseld. De actie is geslaagd en velen hebben afgesproken om er de volgende weken een vervolg aan te breien.

  1) uit ‘V voor Vendetta’ pagina 195.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

3 reacties

 • door Kristof Van Hooymissen op maandag 24 oktober 2011

  En voor herhaling vatbaar!

 • door Amber op dinsdag 25 oktober 2011

  De Boodschap Kaka Pipi talisme is duidelijk genoeg lijkt me ...

 • door Wouter ter Heide. op maandag 7 november 2011

  Als grensoverschrijdende protestbeweging die eigenlijk geen idee heeft waar het heen moet met de samenleving, is de Occupy-beweging maar een merkwaardig fenomeen. Desondanks moeten wij in staat zijn grip te krijgen op dit verschijnsel door ons te realiseren dat de Occupy-beweging niet uit de lucht is komen vallen. Integendeel, zij is simpelweg niet los te zien van de Arabische Lente. Sterker, qua omvang is de beweging te duiden als het mondiale sluitstuk ervan. Om tot een Mondiale Lente uit te groeien zullen de Occupiers wereldwijd er slechts oog voor moeten krijgen dat de wereld niet geteisterd wordt door een financiële maar door een existentiële crisis, die het leven in al zijn facetten (materieel zowel als immaterieel) ernstig bedreigd, dus ons (voort-)bestaan in de waagschaal stelt. Om dit alomvattende gevaar gezamenlijk het hoofd te bieden, niet alleen in ons eigen belang maar met name in dat van onze eerste zorg: “Ons nageslacht”, zullen wij ons (als mensheid) dan ook moeten beraden over een mondiaal beleid op existentiële grondslag. Voor dat mondiale beraad leent zich de VN en voor de existentiële beleidsgrondslag de gedachte van de aarde als een levend organisme. Een levende totaliteit die ondanks haar hoge leeftijd nog steeds niet heeft ingeboet aan levenskracht en daarmee aan het (voort-)brengen van nieuw leven. Kortom, een giga-moeder waar de mens niet boven staat - als ware hij de schepper ervan - maar een onlosmakelijk deeltje van is, gelijk elke cel in ons eigen lichaam. Het instandhouden van die organische eenheid, ook wel adequaat beheer of goed rentmeesterschap genoemd, is begrijpelijkerwijs de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal - als mensheid - en vraagt zodoende om een mondiale aanpak. Voor wie daar oog voor heeft, is de mogelijkheid daartoe levensgroot aanwezig. Mocht namelijk het ‘moeder aarde idee’ wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden, dan ligt het in de lijn der verwachting dat de politiek het op zeker moment wereldwijd zal aanvaarden als alomvattende grondslag van het beleid, dus als bruikbaar alternatief voor de gangbare financiële. Een redelijk alternatief, omdat het naadloos aansluit bij onze mondialiserende tijdgeest, die (als geest) niet te kapitaliseren is en ongemerkt (de geest eigen) verwijst naar mondiale eenheid. Deze zal begrijpelijkerwijs het einde betekenen van de verdeeldheid zaaiende religieuze en ideologische beleidsgrondslagen, zonder afbreuk te doen aan de intrinsieke waarde van welke religie en ideologie dan ook. Alleen als overkoepelende beleidsgrondslag schieten zij stuk voor stuk tekort om de wereldcrisis het hoofd te bieden, beleidsmatig gesproken. Kortom, het ligt in de lijn der verwachting dat de wetenschappelijke onderbouwing van het ‘moeder aarde idee’, uiteindelijk zijn leiden tot de afschaffing van zowel het dictatoriale parlementaire (wie regeert dicteert) als het dictatoriale monetaire (wie betaalt bepaalt) systeem, ten gunste van een alomvattend democratisch bestel. Een mondiaal eenheidsbestel dat niemand tekort doet en zodoende geen bedreiging vormt voor welke levens- en/of wereldbeschouwelijke overtuiging dan ook. Met als resultaat dat het geen angst maar enkel vertrouwen inboezemt, wat toch de voorwaarde is voor de totstandkoming van een vruchtbaar beleid. Het is dit vertrouwen dat de weg vrijmaakt voor bovengenoemd hoopgevend VN-beraad, ter verwerkelijking van een mondiaal (vredes-)beleid onder VN-vlag. Daarvoor zal onze volkerenorganisatie wel eerst omgebouwd moet worden van een organisatie van regeringen, die primair hun eigen of nationale belangen nastreven, tot een mondiaal beleidsorgaan met bovennationale bevoegdheden, dat primair staat voor het mondiaal of algemeen belang. Voor die broodnodige ombouw leent zich het slapende artikel 109 van het Handvest, dat spreekt van een algemene conferentie van lidstaten met als doel de herziening van het Handvest. Het tot leven roepen van dit artikel is ‘dé’ kans voor de slaapzak-activisten van de wereldomvattende Occupy-beweging, om hun ongrijpbare ideële beweging dé richting te geven die leidt naar de beoogde eerlijke wereld. De mondiale samenleving die niet langer wordt voortgedreven door gekunstelde financiële en partijpolitieke krachten, maar drijft op het ideaal van ‘power to the people’. Daarvoor zal enkel het Handvest herzien moeten worden. Daarbij moet allereerst gedacht worden aan de opheffing van de dictatoriale (vetorecht) Veiligheidsraad, met de gelijktijdige overheveling van zijn primaire taak (de handhaving van de internationale vrede en veiligheid) naar de Algemene Vergadering. Daardoor kan dit orgaan zich ontwikkelen van een ongeloofwaardig mondiaal praatcollege tot een gezaghebbend wereldforum. Een mondiale werkgroep deskundigen van diverse pluimage, die naast hun intellect begiftigd zijn met een feilloos gevoel voor rechtvaardigheid en daarmee voor het algemeen belang. Daardoor zijn zij in staat om - op basis van de alom onderschreven mensenrechten en onze fenomenale know how op elk terrein - met elkaar een mondiaal lange termijn beleid uit te stippelen waarmee de wereldproblemen en de daarmee gepaard gaande schrijnende onrechtvaardigheden effectief en duurzaam bestreden kunnen worden. De democratie in optima forma, waarvan de mondiale rechtsstaat de keerzijde is. Met elkaar vormen zij de democratische rechtsorde die te beschouwen is als de beleidsmatige vertaling van ‘het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal’, zoals wij ons dat ten doel hebben gesteld bij de proclamatie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december 1948, als reactie op de gruwelen van WO-II.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties